GE CAREERS

Sekretessregler för kandidater

 

GE HealthCare-gruppen har separerat från GE, men efter denna separation är GE HealthCare-gruppensrekryterings- och ombordsystem fortfarande i övergång från de system som GE använder. Information om hur GE HealthCare Technologies Inc och dess dotterbolag och närstående företag (tillsammans GEHC) hanterar och skyddar data som de ges åtkomst till i samband med en GEHC-rekryteringsprocess finns här: GE HealthCare  Sekretessregler för kandidaterr

Sekretessregler för kandidater

Inledning
Dessa regler (regler) beskriver hur GE, dess dotterbolag och relaterade företag (gemensamt GE) hanterar
och skyddar uppgifter som GE får åtkomst till i samband med rekryteringsprocessen.

Genom att göra dina kandidatuppgifter tillgängliga, såsom angivet nedan, bekräftar du att:

• Du har granskat dessa regler och accepterar att GE får behandla dina kandidatuppgifter i
enlighet med dessa regler.

• Du har tillhandahållit anslag och fått eventuella samtycken som behövs för att lämna
upplysningar om andra (t.ex. information om anställningsreferenser).

• Dina kandidatuppgifter kan överföras och behandlas över hela världen, inklusive i USA och andra
länder som inte anses tillhandahålla lika mycket uppgiftsskydd som ditt hemland, för de ändamål
och på det sätt som anges i dessa regler.

GE kommer att hantera kandidatuppgifter i enlighet med dessa regler om det inte strider mot nationell
lagstiftning, i vilket fall sådan lagstiftning har företräde.

Ditt samtycke till bestämmelserna i dessa regler krävs för att kandidatuppgifter ska kunna skickas in eller
tillgängliggöras. Om du avböjer att skicka in eller tillgängliggöra dina kandidatuppgifter kan det påverka
dina möjligheter att erhålla eller erbjuda anställning.
Dessa regler utgör inte någon del av något anställningsavtal som erbjuds kandidater anlitade av GE.

Definitioner

GE Kandidatuppgifter är identifierbar information som en individ gör tillgänglig för GE antingen direkt eller
indirekt i samband med rekryteringsprocessen, eller delar med sig arbetserfarenhet eller intressen. GE får
samla in GE Kandidatuppgifter direkt av en jobbkandidat eller en tredje part, t.ex. i anslutning till en
bakgrunds- eller anställningskontroll eller anställningsreferenser, med förbehåll för ditt godkännande när
så krävs enligt lag. GE Kandidatuppgifter kan innefatta en mängd information, som sökandes status,
arbetshistorik/jobbdata, utbildning, ersättning, feedback från arbetsgivare, resultat från frågeformulär,
kontaktinformation, tidigare adresser eller namn, ytterligare information som tillhandahålls av sökande
(t.ex. ett personligt brev ), expertis eller projektarbete som delas offentligt, körkortnummer som krävs för
vissa positioner, referenser och straffregister där det är tillåtet enligt lag.

Behandling avser alla åtgärder i samband med GE Kandidatuppgifter, t.ex. insamling, inspelning,
organisering, lagring, överföring, modifiering, användning, offentligöring och radering.

GE Känsliga GE Kandidatuppgifter är GE sökandes uppgifter som kan beröra nationalitet eller
medborgarskap, ras eller etniskt ursprung, hälsoinformation, straffregister eller fackligt medlemskap. GE
begär inte eller överväger information gällande religion, sexliv eller politiska åsikter i samband med
rekrytering.

Insamling

Du kan skicka in GE Kandidatuppgifter till GE elektroniskt eller i pappersformat. Du samtycker till att GE,
utöver insamlande av sökandes personuppgifter direkt från dig, kan samla in sökandes personuppgifter
från tredje part, till exempel från personalrekryterare, i samband med en bakgrunds- eller
anställningskontroll eller en anställningsreferens (med förbehåll för ditt samtycke där det enligt lagen
kräver så) ) eller, i den utsträckning som tillåts enligt lag, från en plats för rekrytering eller annan
webbplats där du kan ha lämnat information om din arbetslivserfarenhet eller intressen.

Där det krävs enligt lag kan GE begära ytterligare information om fall där du, eller någon nära dig,
inklusive vissa familjemedlemmar eller affärspartners, arbetar eller har arbetat med en regering på ett
specifikt sätt. Under dessa omständigheter kommer ytterligare instruktioner att ges till dig under din
ansökan. Du bör informera och söka samtycke från alla familjemedlemmar eller affärspartner om vilka
GE har bett dig att tillhandahålla information i samband med detta statliga arbetskrav innan du avslöjar
sådan information till GE för dessa ändamål.

Behandling och bevarande

GE berhandlar GE Kandidatuppgifter i legitima syften rörande personalresurser och företagsledning.
Dessa inbegriper identifiering och utvärdering av kandidater för GE-positioner, registerhållning i samband
med anställningsprocesser, analysering av anställningsprocesser och dess resultat samt genomförande av
bakgrundskontroller, när lagen så tillåter. GE Kandidatuppgifter kan dessutom användas för att uppfylla
GE:s legala och regulatoriska krav i samband med företagsstyrning. Om en kandidat anställs kan GE
Kandidatuppgifter användas i samband med hans/hennes anställning, i enlighet med GE:s sekretesspolicy
för anställda.

Förutom att använda GE Kandidatuppgifter för en position du har ansökt om får GE behålla och använda
dina GE Kandidatuppgifter för att överväga dig för andra positioner. Om du inte vill bli upptagen för
andra befattningar eller vill att dina personuppgifter ska plockas bort ska du kontakta GE enligt
specifikationer under Förfrågningar, Klagomål, Invändningar och Begränsningar nedan.

Kandidatdata kommer, såvida inte annat krävs för skatt eller andra rättsliga ändamål eller i samband
med anställning som anges ovan, att bevaras i högst tre år (eller mindre där så krävs enligt lag).

Delning med GE-enheter och tredje parter

GE kan behandla kandidatdata gemensamt inom GE-gruppen av kvarvarande och separerade GE
affärsenheter när kandidaten ansöker under en separationsrelaterad övergångsperiod. Under en sådan
separationsrelaterad övergångsperiod förblir alla kvarvarande och separerade GE-affärsenheter ansvariga
för att de dataskyddskrav som beskrivs i detta meddelande efterlevs.

GE får överföra GE Kandidatuppgifter till externa tredje parter som utför vissa tjänster för GE. Sådana
tredje parter har enbart åtkomst till GE Kandidatuppgifter i syfte att kunna utföra de tjänster som
specificeras i tillämpliga tjänsteavtal. GE kräver att tredje parter vidtar säkerhetsåtgärder i enlighet med
det skydd som anges i dessa regler.

GE kan behöva offentliggöra vissa GE Kandidatuppgifter till tredje parter (1) om lagen så kräver, (2) för
att skydda GE:s legala rättigheter i den utsträckning lagen så kräver eller tillåter, eller (3) i en
nödsituation där kandidatens eller någon annan persons hälsa och säkerhet hotas. Dessutom vid en
omorganisation, sammanslagning, försäljning, samriskföretag, överlåtelse eller annan överföring eller
disposition av hela eller någon del av GE:s verksamhet, kan GE tvingas lämna över personuppgifter till
efterföljande företag eller parter.

Internationella överföringar

GE är verksamt i över 160 länder. I och med detta kan GE Kandidatuppgifter komma att överföras till och
behandlas i USA och andra länder som inte anses tillhandahålla lika mycket uppgiftsskydd som ditt
hemland. GE upprätthåller och tillämpar arbetsrättsliga normer om uppgiftsskydd globalt i sin
verksamhet, i överensstämmelse med det som anges i dessa regler. GE har dessutom accepterat
bindande företagsregler som reglerar behandlingen av personuppgifter för EU-invånare. Mer information
om GE:s bindande företagsregler finns [här].

General Electrics praxis för sekretessfrågor, som beskrivs i dessa standarder, överensstämmer
med APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR). APEC CBPR-systemet ger organisationer ett
ramverk för att skydda personuppgifter som behandlas inom APEC:s medlemsländer. Du kan läsa
mer om APEC:s ramverk här.

Känsliga GE Kandidatuppgifter

GE får utföra bakgrundskontroller eller kontrollera brottshistorik när lagen så tillåter samt bereda känsliga
GE Kandidatuppgifter, t.ex. information om medborgarskap eller nationalitet samt hälsa när detta är
relevant för en position eller när lagen så tillåter. Om GE avser att samla in känsliga GE Kandidatuppgifter
från tredje parter kommer du att meddelas om detta och du kommer att kunna ge ditt samtycke. Om du
har ett funktionshinder och vill att GE ska överväga ett boendealternativ kan du tillhandahålla sådan
information under rekryteringsprocessen. I den mån du tillgängliggör känsliga GE Kandidatuppgifter till
GE samtycker du till att GE bereder sådana uppgifter i enlighet med dessa regler.

Säkerhet och sekretess

GE vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda GE Kandidatuppgifternas integritet,
sekretess, säkerhet och tillgänglighet och för att uppfylla gällande lagkrav kring informationssäkerhet. GE
begränsar åtkomsten till interna system som endast ger åtkomst till GE Kandidatuppgifter till personer
som har ett legitimt affärssyfte.

Kandidaträttigheter
Du kan utnyttja följande rättigheter i förhållande till dina GE Kandidatuppgifter:

Åtkomst, korrigering, radering och bärbarhet: GE ger dig åtkomst till dina personuppgifter som GE
behandlar, samt sätt att göra dessa uppgifter portabla, i den utsträckning som lagen kräver i ditt
hemland, oavsett platsen för behandling av personuppgifter ligger. Du kan kräva att dina GE
Kandidatuppgifter korrigeras eller raderas, förutom om ditt avtal med GE kräver att uppgifterna förvaras
i samband med en rättslig tvist eller om lagen kräver annat. Om åtkomst, korrigering, radering eller
flyttbarhet nekas, kommer orsaken till nekandet att meddelas dig.

Automatiserat beslutsfattande: GE fattar i princip inte beslut om rekrytering eller anställning enbart
baserat på automatiserade beslut i den mening som avses i EU: s allmänna dataskyddsförordning. I
händelse av att GE enbart förlitar sig på automatiserat beslutsfattande som skulle kunna påverka dig
märkbart kommer GE att ge dig möjligheten att uttrycka dina åsikter samt ge dig annat skydd såsom
lagen kräver. Detta kan innefatta granskning av ett beslut som enbart fattas med hjälp av
automatiserad behandling.

Förfrågningar, klagomål, invändningar och begränsningar: Du kan dra tillbaka ditt samtycke till
behandlingen av dina personuppgifter eller skicka in förfrågningar, klagomål, invändningar och/eller
begäran om att begränsa behandlingen av dina personuppgifter med en skriftlig begäran till: Human
Resources Data Protection Administrator, 5 Necco Street, Boston, MA 02210 USA E-post:
[email protected]. De behandlingar som beskrivs i dessa regler kompletterar alla andra
åtgärder och tvistlösningsprocesser som tillhandahålls av GE och/eller är tillgängliga enligt gällande lag.
Om du har ett olöst problem gällande sekretess eller dataanvändning kan du utan kostnad kontakta vår
USA-baserade leverantör av lösningar för tredjepartstvister på : https://feedback-
form.truste.com/watchdog/request.

Direktmarknadsföring

GE kommer inte att använda dina GE Kandidatuppgifter för att erbjuda dig produkter eller tjänster för
personlig eller din familjs konsumtion ("direktmarknadsföring") eller ge dina GE Kandidatuppgifter till
tredje parter för deras direktmarknadsföring. Dessa begränsningar gäller inte kontaktuppgifter eller andra
personuppgifter som GE erhåller från dig som kund, konsument eller på annat sätt som inte rör din
anställning.

Ändringar av dessa regler
GE förbehåller sig rätten att modifiera dessa regler genom att publicera ändringarna på relevanta GE-
webbplatser. Om du skickar in ytterligare GE Kandidatuppgifter eller gör en förfrågning om en GE-position
efter ikraftträdandedatumet för modifierade regler kommer dina GE Kandidatuppgifter att hanteras enligt
reglerna som gäller vid det tillfället.


Ikraftträdandedatum: January 4, 2023

Inledning

Dessa regler (regler) beskriver hur GEHC, dess dotterbolag och relaterade företag (gemensamt GEHC) hanterar och skyddar uppgifter som GEHC får åtkomst till i samband med rekryteringsprocessen. För att undvika tvivel, är GE HealthCare-gruppen av företag inte anslutna till General Electric Company, och alla referenser till "GE" som finns på GE HealthCare Careers webbplats beror på att GE HealthCares rekryterings- och ombordstigningssystem fortfarande finns i övergång från de system som används av General Electric Company efter separationen av GE HealthCare.

Genom att göra dina kandidatuppgifter tillgängliga, såsom angivet nedan, bekräftar du att:

• Du har granskat dessa regler och accepterar att GEHC får behandla dina kandidatuppgifter i enlighet med dessa regler.

• Du har tillhandahållit anslag och fått eventuella samtycken som behövs för att lämna upplysningar om andra (t.ex. information om anställningsreferenser).

• Dina kandidatuppgifter kan överföras och behandlas över hela världen, inklusive i USA och andra länder som inte anses tillhandahålla lika mycket uppgiftsskydd som ditt hemland, för de ändamål och på det sätt som anges i dessa regler.

GEHC kommer att hantera kandidatuppgifter i enlighet med dessa regler om det inte strider mot nationell lagstiftning, i vilket fall sådan lagstiftning har företräde.

Ditt samtycke till bestämmelserna i dessa regler krävs för att kandidatuppgifter ska kunna skickas in eller tillgängliggöras. Om du avböjer att skicka in eller tillgängliggöra dina kandidatuppgifter kan det påverka dina möjligheter att erhålla eller erbjuda anställning.

Dessa regler utgör inte någon del av något anställningsavtal som erbjuds kandidater anlitade av GEHC.  

Definitioner

GEHC Kandidatuppgifter är identifierbar information som en individ gör tillgänglig för GEHC antingen direkt eller indirekt i samband med rekryteringsprocessen, eller delar med sig arbetserfarenhet eller intressen. GEHC får samla in GEHC Kandidatuppgifter direkt av en jobbkandidat eller en tredje part, t.ex. i anslutning till en bakgrunds- eller anställningskontroll eller anställningsreferenser, med förbehåll för ditt godkännande när så krävs enligt lag. GEHC Kandidatuppgifter kan innefatta en mängd information, som sökandes status, arbetshistorik/jobbdata, utbildning, ersättning, feedback från arbetsgivare, resultat från frågeformulär, kontaktinformation, tidigare adresser eller namn, ytterligare information som tillhandahålls av sökande (t.ex. ett personligt brev ), expertis eller projektarbete som delas offentligt, körkortnummer som krävs för vissa positioner, referenser och straffregister där det är tillåtet enligt lag.

Behandling avser alla åtgärder i samband med GEHC Kandidatuppgifter, t.ex. insamling, inspelning, organisering, lagring, överföring, modifiering, användning, offentligöring och radering.

GEHC Känsliga GEHC Kandidatuppgifter är GEHC sökandes uppgifter som kan beröra nationalitet eller medborgarskap, ras eller etniskt ursprung, hälsoinformation, straffregister eller fackligt medlemskap. GEHC begär inte eller överväger information gällande religion, sexliv eller politiska åsikter i samband med rekrytering.  

Insamling

Du kan skicka in GEHC Kandidatuppgifter till GEHC elektroniskt eller i pappersformat. Du samtycker till att GEHC, utöver insamlande av sökandes personuppgifter direkt från dig, kan samla in sökandes personuppgifter från tredje part, till exempel från personalrekryterare, i samband med en bakgrunds- eller anställningskontroll eller en anställningsreferens (med förbehåll för ditt samtycke där det enligt lagen kräver så) ) eller, i den utsträckning som tillåts enligt lag, från en plats för rekrytering eller annan webbplats där du kan ha lämnat information om din arbetslivserfarenhet eller intressen.

Där det krävs enligt lag kan GEHC begära ytterligare information om fall där du, eller någon nära dig, inklusive vissa familjemedlemmar eller affärspartners, arbetar eller har arbetat med en regering på ett specifikt sätt. Under dessa omständigheter kommer ytterligare instruktioner att ges till dig under din ansökan. Du bör informera och söka samtycke från alla familjemedlemmar eller affärspartner om vilka GEHC har bett dig att tillhandahålla information i samband med detta statliga arbetskrav innan du avslöjar sådan information till GEHC för dessa ändamål.

Behandling och bevarande

GEHC berhandlar GEHC Kandidatuppgifter i legitima syften rörande personalresurser och företagsledning. Dessa inbegriper identifiering och utvärdering av kandidater för GEHC-positioner, registerhållning i samband med anställningsprocesser, analysering av anställningsprocesser och dess resultat samt genomförande av bakgrundskontroller, när lagen så tillåter. GEHC Kandidatuppgifter kan dessutom användas för att uppfylla GEHC:s legala och regulatoriska krav i samband med företagsstyrning. Om en kandidat anställs kan GEHC Kandidatuppgifter användas i samband med hans/hennes anställning, i enlighet med GEHC:s sekretesspolicy för anställda.

Förutom att använda GEHC Kandidatuppgifter för en position du har ansökt om får GEHC behålla och använda dina GEHC Kandidatuppgifter för att överväga dig för andra positioner. Om du inte vill bli upptagen för andra befattningar eller vill att dina personuppgifter ska plockas bort ska du kontakta GEHC enligt specifikationer under Förfrågningar, Klagomål, Invändningar och Begränsningar nedan.

Kandidatdata kommer, såvida inte annat krävs för skatt eller andra rättsliga ändamål eller i samband med anställning som anges ovan, att bevaras i högst tre år (eller mindre där så krävs enligt lag).  

Delning med tredje parter

GEHC får överföra GEHC Kandidatuppgifter till externa tredje parter som utför vissa tjänster för GEHC. Sådana tredje parter har enbart åtkomst till GEHC Kandidatuppgifter i syfte att kunna utföra de tjänster som specificeras i tillämpliga tjänsteavtal. GEHC kräver att tredje parter vidtar säkerhetsåtgärder i enlighet med det skydd som anges i dessa regler.

GEHC kan behöva offentliggöra vissa GEHC Kandidatuppgifter till tredje parter (1) om lagen så kräver, (2) för att skydda GEHC:s legala rättigheter i den utsträckning lagen så kräver eller tillåter, eller (3) i en nödsituation där kandidatens eller någon annan persons hälsa och säkerhet hotas. Dessutom vid en omorganisation, sammanslagning, försäljning, samriskföretag, överlåtelse eller annan överföring eller disposition av hela eller någon del av GEHC:s verksamhet, kan GEHC tvingas lämna över personuppgifter till efterföljande företag eller parter.

Internationella överföringar

GEHC är verksamt i över 150 länder. I och med detta kan GEHC Kandidatuppgifter komma att överföras till och behandlas i USA och andra länder som inte anses tillhandahålla lika mycket uppgiftsskydd som ditt hemland. GEHC upprätthåller och tillämpar arbetsrättsliga normer om uppgiftsskydd globalt i sin verksamhet, i överensstämmelse med det som anges i dessa regler. GEHC har ingått ett Intragroup Agreement. General Electrics praxis för sekretessfrågor, som beskrivs i dessa standarder, överensstämmer med APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR). APEC CBPR-systemet ger organisationer ett ramverk för att skydda personuppgifter som behandlas inom APEC:s medlemsländer. Du kan läsa mer om APEC:s ramverk här.

Känsliga GEHC Kandidatuppgifter

GEHC får utföra bakgrundskontroller eller kontrollera brottshistorik när lagen så tillåter samt bereda känsliga GEHC Kandidatuppgifter, t.ex. information om medborgarskap eller nationalitet samt hälsa när detta är relevant för en position eller när lagen så tillåter. Om GEHC avser att samla in känsliga GEHC Kandidatuppgifter från tredje parter kommer du att meddelas om detta och du kommer att kunna ge ditt samtycke. Om du har ett funktionshinder och vill att GEHC ska överväga ett boendealternativ kan du tillhandahålla sådan information under rekryteringsprocessen. I den mån du tillgängliggör känsliga GEHC Kandidatuppgifter till GEHC samtycker du till att GEHC bereder sådana uppgifter i enlighet med dessa regler.

Säkerhet och sekretess

GEHC vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda GEHC Kandidatuppgifternas integritet, sekretess, säkerhet och tillgänglighet och för att uppfylla gällande lagkrav kring informationssäkerhet. GEHC begränsar åtkomsten till interna system som endast ger åtkomst till GEHC Kandidatuppgifter till personer som har ett legitimt affärssyfte.

Kandidaträttigheter

Du kan utnyttja följande rättigheter i förhållande till dina GEHC Kandidatuppgifter:

Åtkomst, korrigering, radering och bärbarhet: GEHC ger dig åtkomst till dina personuppgifter som GEHC behandlar, samt sätt att göra dessa uppgifter portabla, i den utsträckning som lagen kräver i ditt hemland, oavsett platsen för behandling av personuppgifter ligger. Du kan kräva att dina GEHC Kandidatuppgifter korrigeras eller raderas, förutom om ditt avtal med GEHC kräver att uppgifterna förvaras i samband med en rättslig tvist eller om lagen kräver annat. Om åtkomst, korrigering, radering eller flyttbarhet nekas, kommer orsaken till nekandet att meddelas dig.

Automatiserat beslutsfattande: GEHC fattar i princip inte beslut om rekrytering eller anställning enbart baserat på automatiserade beslut i den mening som avses i EU: s allmänna dataskyddsförordning. I händelse av att GEHC enbart förlitar sig på automatiserat beslutsfattande som skulle kunna påverka dig märkbart kommer GEHC att ge dig möjligheten att uttrycka dina åsikter samt ge dig annat skydd såsom lagen kräver. Detta kan innefatta granskning av ett beslut som enbart fattas med hjälp av automatiserad behandling.

Förfrågningar, klagomål, invändningar och begränsningar: Du kan dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter eller skicka in förfrågningar, klagomål, invändningar och/eller begäran om att begränsa behandlingen av dina personuppgifter med en skriftlig begäran till: GE HealthCare 500 W. Monroe St., Chicago, IL 60661, USA E-post: [email protected]. . De behandlingar som beskrivs i dessa regler kompletterar alla andra åtgärder och tvistlösningsprocesser som tillhandahålls av GEHC och/eller är tillgängliga enligt gällande lag.

Direktmarknadsföring

GEHC kommer inte att använda dina GEHC Kandidatuppgifter för att erbjuda dig produkter eller tjänster för personlig eller din familjs konsumtion ("direktmarknadsföring") eller ge dina GEHC Kandidatuppgifter till tredje parter för deras direktmarknadsföring. Dessa begränsningar gäller inte kontaktuppgifter eller andra personuppgifter som GEHC erhåller från dig som kund, konsument eller på annat sätt som inte rör din anställning.

Ändringar av dessa regler

GEHC förbehåller sig rätten att modifiera dessa regler genom att publicera ändringarna på relevanta GEHC-webbplatser. Om du skickar in ytterligare GEHC Kandidatuppgifter eller gör en förfrågning om en GEHC-position efter ikraftträdandedatumet för modifierade regler kommer dina GEHC Kandidatuppgifter att hanteras enligt reglerna som gäller vid det tillfället.

Ikraftträdandedatum:  January 4, 2023