GE CAREERS

Sekretessregler för kandidater

 

Inledning

Dessa regler (regler) beskriver hur GE, dess dotterbolag och relaterade företag (gemensamt GE) hanterar och skyddar uppgifter som GE får åtkomst till i samband med rekryteringsprocessen. 

Genom att göra dina kandidatuppgifter tillgängliga, såsom angivet nedan, bekräftar du att:

  • Du har granskat dessa regler och accepterar att GE får behandla dina kandidatuppgifter i enlighet med dessa regler.
  • Du har tillhandahållit anslag och fått eventuella samtycken som behövs för att lämna upplysningar om andra (t.ex. information om anställningsreferenser).
  • Dina kandidatuppgifter kan överföras och behandlas över hela världen, inklusive i USA och andra länder som inte anses tillhandahålla lika mycket uppgiftsskydd som ditt hemland, för de ändamål och på det sätt som anges i dessa regler.

GE kommer att hantera kandidatuppgifter i enlighet med dessa regler om det inte strider mot nationell lagstiftning, i vilket fall sådan lagstiftning har företräde.

Ditt samtycke till bestämmelserna i dessa regler krävs för att kandidatuppgifter ska kunna skickas in eller tillgängliggöras.   Om du avböjer att skicka in eller tillgängliggöra dina kandidatuppgifter kan det påverka dina möjligheter att erhålla eller erbjuda anställning.

Dessa regler utgör inte någon del av något anställningsavtal som erbjuds kandidater anlitade av GE.

Definitioner

Kandidatuppgifter är identifierbar information som en person tillgängliggör till GE i samband med rekryteringsprocessen.  GE får samla in kandidatuppgifter direkt av en jobbkandidat eller en tredje part, t.ex. i anslutning till en bakgrunds- eller anställningskontroll eller anställningsreferenser, med förbehåll för ditt godkännande när så krävs enligt lag.  Kandidatuppgifter kan inbegripa olika slags information, t.ex. kandidatstatus, arbetshistoria/arbetsuppgifter, utbildning, kompensation, feedback från arbetsgivare, enkätresultat, kontaktinformation, tidigare adresser eller namn, annan information som tillhandahålls av kandidaten (t.ex. personliga brev), körkortsnummer som krävs för vissa positioner, referenser samt brottshistorik när lagen så tillåter.

Behandling avser alla åtgärder i samband med kandidatuppgifter, t.ex. insamling, inspelning, organisering, lagring, överföring, modifiering, användning, offentligöring och radering.

Känsliga kandidatuppgifter är kandidatuppgifter som rör nationalitet eller medborgarskap, ras eller etniskt ursprung, brottshistorik och fackföreningstillhörighet. GE kräver inte och tar inte hänsyn till information rörande religion, sexliv eller politiska åsikter i samband med rekrytering.

Insamling

Du kan skicka in kandidatuppgifter till GE elektroniskt eller i pappersformat.  Du samtycker till att GE, förutom att samla in kandidatuppgifter direkt från dig, får samla in kandidatuppgifter från tredje part, exempelvis från rekryterare i samband med bakgrunds- eller anställningskontroller eller en anställningsreferens (med förbehåll för ditt samtycke när så krävs enligt lag) eller, i den mån det är tillåtet enligt lag, från en rekryterings- eller annan webbplats.

Behandling och bevarande

GE berhandlar kandidatuppgifter i legitima syften rörande personalresurser och företagsledning. Dessa inbegriper identifiering och utvärdering av kandidater för GE-positioner, registerhållning i samband med anställningsprocesser, analysering av anställningsprocesser och dess resultat samt genomförande av bakgrundskontroller, när lagen så tillåter.  Kandidatuppgifter kan dessutom användas för att uppfylla GE:s legala och regulatoriska krav i samband med företagsstyrning. Om en kandidat anställs kan kandidatuppgifter användas i samband med hans/hennes anställning, i enlighet med GE:s sekretesspolicy för anställda. 

Förutom att använda kandidatuppgifter för en position du har ansökt om får GE behålla och använda dina kandidatuppgifter för att överväga dig för andra positioner.  Om du inte vill övervägas för andra positioner eller om du vill att dina kandidatuppgifter avlägsnas kan du kontakta GE enligt specifikationen under förfrågningar, klagomål och invändningar nedan. Kandidatdata kommer, såvida inte annat krävs för skatt eller andra rättsliga ändamål eller i samband med anställning som anges ovan, att bevaras i högst tre år (eller mindre där så krävs enligt lag).

Delning med tredje parter

GE får överföra kandidatuppgifter till externa tredje parter som utför vissa tjänster för GE.  Sådana tredje parter har enbart åtkomst till kandidatuppgifter i syfte att kunna utföra de tjänster som specificeras i tillämpliga tjänsteavtal. GE kräver att tredje parter vidtar säkerhetsåtgärder i enlighet med det skydd som anges i dessa regler.

GE kan behöva offentliggöra vissa kandidatuppgifter till tredje parter (1) om lagen så kräver, (2) för att skydda GE:s legala rättigheter i den utsträckning lagen så kräver eller tillåter, eller (3) i en nödsituation där kandidatens eller någon annan persons hälsa och säkerhet hotas.  Dessutom vid en omorganisation, sammanslagning, försäljning, samriskföretag, överlåtelse eller annan överföring eller disposition av hela eller någon del av GE:s verksamhet, kan GE tvingas lämna över personuppgifter till efterföljande företag eller parter.

Internationella överföringar

GE är verksamt i över 160 länder.  I och med detta kan kandidatuppgifter komma att överföras till och behandlas i USA och andra länder som inte anses tillhandahålla lika mycket uppgiftsskydd som ditt hemland.  GE upprätthåller och tillämpar arbetsrättsliga normer om uppgiftsskydd globalt i sin verksamhet, i överensstämmelse med det som anges i dessa regler.  GE har dessutom accepterat bindande företagsregler som reglerar behandlingen av personuppgifter för EU-invånare.  Mer information om GE:s bindande företagsregler finns här.

Känsliga kandidatuppgifter

GE får utföra bakgrundskontroller eller kontrollera brottshistorik när lagen så tillåter samt bereda känsliga kandidatuppgifter, t.ex. information om medborgarskap eller nationalitet samt hälsa när detta är relevant för en position eller när lagen så tillåter.  Om GE avser att samla in känsliga kandidatuppgifter från tredje parter kommer du att meddelas om detta och du kommer att kunna ge ditt samtycke.  Om du har ett funktionshinder och vill att GE ska överväga ett boendealternativ kan du tillhandahålla sådan information under rekryteringsprocessen.   I den mån du tillgängliggör känsliga kandidatuppgifter till GE samtycker du till att GE bereder sådana uppgifter i enlighet med dessa regler. 

Säkerhet och sekretess

GE vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda kandidatuppgifternas integritet, sekretess, säkerhet och tillgänglighet och för att uppfylla gällande lagkrav kring informationssäkerhet.   GE begränsar åtkomsten till interna system som endast ger åtkomst till kandidatuppgifter till personer som har ett legitimt affärssyfte.

Kandidaträttigheter

Du kan utnyttja följande rättigheter i förhållande till dina kandidatuppgifter: 

Åtkomst, korrigering och radering: GE kommer att ge dig åtkomst till dina kandidatuppgifter som GE bevarar i den mån lagen i ditt hemland så kräver, oavsett var dina kandidatuppgifter bereds.  Du kan kräva att dina kandidatuppgifter korrigeras eller raderas, förutom om ditt avtal med GE kräver att uppgifterna förvaras i samband med en rättslig tvist eller om lagen kräver annat.  Om åtkomst, korrigering eller radering avslås kommer du att meddelas om anledningen till avslaget.

Automatiserat beslutsfattande: GE tar i allmänhet inte beslut om rekrytering eller anställning som enbart baseras på automatiserat beslutsfattande i enlighet med EU-direktivet om uppgiftsskydd. I händelse av att GE enbart förlitar sig på automatiserat beslutsfattande som skulle kunna påverka dig märkbart kommer GE att ge dig möjligheten att uttrycka dina åsikter samt ge dig annat skydd såsom lagen kräver.

Förfrågningar, klagomål och invändningar: Du kan ta tillbaka ditt samtycke angående behandling av dina kandidatuppgifter eller förmedla förfrågningar, klagomål och/eller invändningar i samband med behandlingen av dina kandidatuppgifter genom att skriva till: Human Resources Data Protection Administrator, 5 Necco Street, Boston, MA 02210; E-post: [email protected].  De behandlingar som beskrivs i dessa regler kompletterar alla andra åtgärder och tvistlösningsprocesser som tillhandahålls av GE och/eller är tillgängliga enligt gällande lag.

Direktmarknadsföring

GE kommer inte att använda dina kandidatuppgifter för att erbjuda dig produkter eller tjänster för personlig eller din familjs konsumtion ("direktmarknadsföring") eller ge dina kandidatuppgifter till tredje parter för deras direktmarknadsföring.  Dessa begränsningar gäller inte kontaktuppgifter eller andra personuppgifter som GE erhåller från dig som kund, konsument eller på annat sätt som inte rör din anställning.

Ändringar av dessa regler

GE förbehåller sig rätten att modifiera dessa regler genom att publicera ändringarna på relevanta GE-webbplatser.  Om du skickar in ytterligare kandidatuppgifter eller gör en förfrågning om en GE-position efter ikraftträdandedatumet för modifierade regler kommer dina kandidatuppgifter att hanteras enligt reglerna som gäller vid det tillfället.

Ikraftträdandedatum: 14 september 2015