GE CAREERS

Oznámenie o súkromí uchádzača

 

Úvod

Toto oznámenie (Oznámenie) opisuje, ako bude GE a jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti (spoločne GE) spracovávať a chrániť dáta, ku ktorým GE získa prístup v súvislosti s náborovým procesom. 

Sprístupnením vašich údajov uchádzača, ako sú definované nižšie, potvrdzujete, že:

  • ste si pozreli toto oznámenie a súhlasíte s tým, že spoločnosť GE môže spracúvať vaše údaje uchádzača v súlade s týmto oznámením,
  • ste poskytli všetky oznámenia a získali všetky povolenia potrebné na poskytovanie informácií týkajúcich sa iných subjektov (napr. informácie týkajúce sa referencií o zamestnaní), a
  • vaše údaje uchádzača môžu byť prenášané a spracovávané na celom svete vrátane USA aj iných krajín, u ktorých sa nedá predpokladať rovnaká miera ochrany dát ako vo vašej materskej krajine, a to s cieľom a spôsobom stanoveným v tomto oznámení.

GE bude spracúvať údaje uchádzača v súlade s týmto oznámením, pokiaľ to nie je v rozpore s požiadavkami platných právnych predpisov, pričom v takom prípade budú rozhodujúce platné právne predpisy.

Na predloženie alebo sprístupnenie údajov uchádzača sa vyžaduje váš súhlas s ustanoveniami tohto oznámenia.   Ak odmietnete predložiť alebo sprístupniť vaše údaje uchádzača môže to ovplyvniť vašu možnosť požiadať o zamestnanie alebo dostať ponuku zamestnania.

Toto oznámenie netvorí súčasť akejkoľvek pracovnej zmluvy ponúknutej uchádzačom, ktorých prijme spoločnosť GE.

Definície

Údaje uchádzača sú identifikovateľné informácie, ktoré uchádzač dá spoločnosti GE k dispozícií v súvislosti s náborovým procesom.  GE môže zhromažďovať údaje uchádzača priamo od uchádzača o zamestnanie alebo od tretích strán, napríklad v súvislosti s previerkou pozadia alebo zamestnaní alebo referenciami o zamestnaniach, pokiaľ s tým dáte súhlas v zákonom vyžadovaných prípadoch.  Údaje uchádzača môžu obsahovať rôzne informácie, napríklad štatút uchádzača, pracovnú históriu/informácie o pracovných pozíciách, vzdelanie, odmeňovanie, spätnú väzbu zamestnávateľov, výsledky dotazníka, kontaktné informácie, predchádzajúce adresy alebo mená, doplnkové informácie poskytnuté uchádzačom (napr. sprievodný list), číslo vodičského preukazu, ak sa vyžaduje pre určité pozície, referencie a informácie o spáchanej trestnej činnosti, pokiaľ ich poskytovanie povoľuje zákon.

Spracovanie znamená akúkoľvek činnosť vykonanú s údajmi uchádzača, napríklad zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, uchovávanie, prenášanie, upravovanie, používanie, odhaľovanie alebo vymazávanie.

Citlivé údaje uchádzača sú údaje uchádzača týkajúce sa národnosti alebo štátnej príslušnosti, rasy alebo etnického pôvodu, spáchanej trestnej činnosti alebo členstva v odboroch. V súvislosti s náborovým procesom GE nevyžaduje ani neposudzuje informácie týkajúce sa pohlavia, sexuálneho života alebo politických názorov.

Zhromažďovanie

Na predloženie údajov uchádzača spoločnosti GE môžete použiť rozličné metódy elektronického podávania a podávania v papierovej forme.  Súhlasíte s tým, že okrem získania údajov uchádzača priamo od vás môže spoločnosť GE získavať údaje uchádzača od tretích strán, napríklad subjektov vykonávajúcich najímanie pracovníkov, v súvislosti s previerkou pozadia alebo zamestnaní alebo referenciami o zamestnaniach (pokiaľ s tým dáte súhlas v zákonom vyžadovaných prípadoch) alebo z náborových alebo iných internetových stránok v zákonom povolenom rozsahu.

Spracovanie a uchovávanie

GE spracúva údaje uchádzača na legitimné účely riadenia ľudských zdrojov a riadenia podnikateľskej činnosti. To zahŕňa identifikáciu a hodnotenie uchádzačov pre pozície v rámci GE, tvorbu záznamov v súvislosti s náborovým procesom, analýzu náborového procesu a jeho výsledkov, a vykonávanie kontrol pozadia, ktoré povoľuje zákon.  Okrem toho sa údaje uchádzača môžu používať na splnenie právnych a regulačných požiadaviek a požiadaviek firemného riadenia, ktoré sa týkajú spoločnosti GE. Pokiaľ je uchádzač prijatý, údaje uchádzača sa môžu použiť v súvislosti s jeho zamestnaním, a to v súlade s politikou ochrany zamestnaneckých dát v spoločnosti GE. 

Okrem použitia údajov uchádzača pre pozície, o ktoré sa uchádzate, môže spoločnosť GE vaše údaje uchádzača uchovávať a použiť ich na posúdenie vašej vhodnosti na iné pozície.  Ak nechcete byť posudzovaný ohľadom vhodnosti na iné pozície alebo chcete, aby boli vaše údaje odstránené, môžete kontaktovať spoločnosť GE, ako je uvedené nižšie v časti Otázky, sťažnosti a námietky. Kandidatove podatke bomo hranili največ tri leta (ali manj – v primerih, ko to dopušča zakonodaja), razen če je to potrebno za davčne ali druge pravne namene ali v zvezi z zaposlovanjem, kot je navedeno zgoraj.

Zdieľanie s tretími stranami

GE môže poskytnúť údaje uchádzača externým tretím stranám, ktoré pre ňu vykonávajú určité služby.  Tieto tretie strany majú prístup k údajom uchádzača iba na účely poskytovania služieb uvedených v príslušnej zmluve o poskytovaní služieb a GE vyžaduje, aby tretie strany vykonali bezpečnostné opatrenia v súlade s ochranami uvedenými v tomto oznámení.

Sa od GE môže vyžadovať poskytnutie určitých údajov uchádzača tretím stranám (1), ak si to vyžaduje zákon, (2) na ochranu zákonných práv spoločnosti GE v rozsahu ustanovenom alebo povolenom zákonom, alebo (3), v prípade núdze, keď môže byť ohrozené zdravie alebo bezpečnosť uchádzača alebo inej osoby.  Poleg tega v primeru reorganizacije, združitve, prodaje, skupnih vlaganj, dodelitve ali drugega prenosa oziroma razporeditve celotnega poslovanja ali dela poslovanja družbe GE ta lahko podatke kandidata prenese na svojega pravnega naslednika.

Medzinárodné prenosy dát

GE pôsobí globálne vo viac ako 160 krajinách.  Vzhľadom na uvedené môžu byť údaje uchádzača prenášané a spracovávané v USA aj v iných krajinách, u ktorých sa nedá predpokladať rovnaká miera ochrany dát ako vo vašej materskej krajine.  Pre svoje globálne vykonávané operácie GE udržiava a uplatňuje štandardy ochrany zamestnaneckých dát, ktoré sú v súlade so štandardmi stanovenými v tomto oznámení.  Okrem toho spoločnosť GE pristúpila k uplatňovaniu záväzných podnikových pravidiel, ktorými sa riadi pri nakladaní s osobnými údajmi obyvateľov Európskej únie.  Ďalšie informácie o záväzných podnikových pravidlách spoločnosti GE sú k dispozícii tu.

Citlivé údaje uchádzača

GE môže vykonať previerku pozadia a spáchanej trestnej činnosti, ak je to zákonom povolené, a môže spracúvať ďalšie citlivé údaje uchádzača, napríklad informácie o štátnej príslušnosti a národnosti alebo zdravotné informácie, pokiaľ je to relevantné pre príslušnú pozíciu a povolené zákonom.  Ak spoločnosť GE zamýšľa zhromažďovať citlivé osobné údaje od tretích strán, dostanete príslušné oznámenie a budete mať možnosť rozhodnúť o svojom súhlase.  Pokiaľ máte zdravotné postihnutie a chceli by ste, aby spoločnosť GE zvážila možnosť prispôsobenia, môžete túto informáciu poskytnúť v rámci náborového procesu.   V rozsahu vášho sprístupnenia citlivých údajov uchádzača spoločnosti GE súhlasíte s tým, aby spoločnosť GE spracovávala takéto údaje v súlade s týmto oznámením. 

Bezpečnosť a dôvernosť

GE uplatňuje technické a organizačné opatrenia navrhnuté tak, aby chránili integritu, dôvernosť, bezpečnosť a dostupnosť údajov uchádzača a aby boli v súlade s platnými právnymi požiadavkami na bezpečnosť informácií.   GE obmedzuje prístup k interným systémom, ktoré obsahujú údaje uchádzača, na jednotlivcov, ktorí potrebujú tento prístup na legitímne obchodné účely.

Práva uchádzača

V súvislosti so svojimi údajmi uchádzača môžete uplatňovať nasledujúce práva: 

Prístup, úprava a vymazanie: V rozsahu požadovanom zákonmi vo vašej materskej krajine vám GE poskytne prístup k vašim údajom uchádzača, ktoré uchováva, a to bez ohľadu na miesto ich spracovania.  Môžete požiadať o úpravu alebo vymazanie uvedených údajov uchádzača okrem prípadov, keď sa uchovávanie vyžaduje z dôvodu vášho zmluvného vzťahu s GE alebo v rámci právneho sporu alebo si ho inak vyžaduje zákon.  Ak je prístup, úprava a vymazanie odmietnuté, budete o dôvode odmietnutia informovaný.

Automatické rozhodnutia: GE všeobecne neprijíma náborové rozhodnutia alebo rozhodnutia o prijatí len na základe automatizovaného rozhodovania v zmysle smernice EÚ o ochrane údajov. V prípade, že sa GE spolieha výlučne na automatizované rozhodovanie, ktoré by mohlo mať významný vplyv na vašu situáciu, GE vám poskytne možnosť vyjadriť svoj názor a poskytne akékoľvek ďalšie ochrany požadované zákonom.

Otázky, sťažnosti a námietky: Môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich údajov uchádzača alebo predkladať otázky, sťažnosti a/alebo námietky ohľadom spracovania vašich údajov uchádzača vo forme písomnej žiadosti poslanej na adresu: Human Resources Data Protection Administrator, 5 Necco Street, Boston, MA 02210, alebo e-mailom na [email protected].  Postupy opísané v tomto oznámení dopĺňajú akékoľvek ďalšie opravné prostriedky a postupy riešenia sporov, ktoré poskytuje spoločnosť GE a/alebo ktoré sú k dispozícii podľa platných právnych predpisov.

Priamy marketing

GE nebude používať údaje uchádzača na to, aby Vám ponúkala akékoľvek produkty alebo služby pre osobnú alebo rodinnú spotrebu („priamy marketing“) ani neposkytne údaje uchádzača tretím stranám na ich priamy marketing.  Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na kontaktné alebo iné osobné údaje získané v súvislosti so zákazníckym, spotrebiteľským alebo inými ako zamestnaneckým vzťahom s GE.

Zmeny tohto oznámenia

GE si vyhradzuje právo na zmenu tohto oznámenia zverejnením zmien na príslušných internetových stránkach GE.  Ak predložíte žiadosť alebo doplňujúce údaje uchádzača, ktoré sa budú posudzovať vzhľadom na pozíciu v spoločnosti GE po dni účinnosti upraveného oznámenia, s vašimi údajmi uchádzača bude nakladať v súlade s oznámením, ktoré bude v platnosti v danom čase.

Dátum účinnosti: 14. septembra, 2015