GE CAREERS

Informacja na temat ochrony prywatności kandydata

 

Grupa GE HealthCare oddzieliła się od GE, ale po tym oddzieleniu systemy rekrutacji i wdrażania w grupie GE HealthCare wciąż przechodzą od systemów używanych przez GE. Informacje o tym, jak GE HealthCare Technologies Inc i jej spółki zależne i powiązane (łącznie GEHC) przetwarzają i chronią dane, do których mają dostęp w związku z procesem rekrutacji GEHC, można znaleźć tutaj: GE HealthCare  Informacja na temat ochrony prywatności Kandydata

Informacja na temat ochrony prywatności GE Kandydata

Wprowadzenie

Niniejsza informacja (Informacja) opisuje sposób, w jaki spółka GE oraz podmioty od niej zależne i z nią powiązane (zwane łącznie spółką GE) przetwarzają i chronią dane, do których spółka ta uzyskała dostęp w związku z procesem rekrutacji.

Osoba udostępniająca GE Dane GE Kandydata, których definicję przedstawiono poniżej, jednocześnie potwierdza, że:

• zapoznała się z treścią niniejszej Informacji i wyraża zgodę na to, aby spółka GE przetwarzała GE Dane GE Kandydata zgodnie z treścią niniejszej Informacji;

• dostarczyła wszelkie zawiadomienia oraz uzyskała zezwolenia niezbędne w celu udzielania informacji dotyczących innych osób (np. informacji na temat referencji od pracodawców); oraz

• GE Dane GE Kandydata mogą być przekazywane i przetwarzane na całym świecie, w tym również na terenie Stanów Zjednoczonych oraz innych państw, które mogą nie być uważane za państwa zapewniające taki sam poziom ochrony danych, jaki zapewnia jej kraj macierzysty, w celu i w sposób określony w niniejszej Informacji.

Spółka GE będzie przetwarzała GE Dane GE Kandydata zgodnie z treścią niniejszej Informacji, chyba że wystąpi konflikt z wymogami prawa właściwego. W takim przypadku pierwszeństwo będzie miało prawo właściwe.

W celu złożenia lub udostępnienia Danych GE Kandydata wymagana jest jego zgoda na treść niniejszej Informacji. Odmowa złożenia lub udostępnienia Danych GE Kandydata może niekorzystnie wpłynąć na możliwość ubiegania się o zatrudnienie lub uzyskania oferty zatrudnienia.

Niniejsza Informacja nie stanowi części jakiejkolwiek umowy o pracę proponowanej kandydatom zatrudnionym przez GE.

Definicje

GE Dane GE Kandydata to umożliwiające identyfikację informacje, które dana osoba udostępnia koncernowi GE, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio w ramach procesu rekrutacji czy też dzieląc się doświadczeniem zawodowym lub zainteresowaniami. Spółka GE jest uprawniona do gromadzenia Danych GE Kandydata bezpośrednio od GE Kandydata na dane stanowisko lub od osób trzecich, na przykład w związku z weryfikacją danych osobowych GE Kandydata lub jego zatrudnienia bądź z referencjami pracodawcy, za zgodą GE Kandydata, gdy wymagają tego przepisy prawa. GE Dane GE Kandydata mogą obejmować różnego rodzaju informacje, takie jak status GE Kandydata, dane dotyczące obecnego/wcześniejszego zatrudnienia, edukacja, wynagrodzenie, informacje zwrotne od pracodawcy,

wyniki ankiet, informacje kontaktowe, wcześniejsze adresy, imiona lub nazwiska, dodatkowe informacje dostarczone przez GE Kandydata (np. list motywacyjny), kompetencje lub publicznie dostępne prace projektowe, numer prawa jazdy, jeżeli jest wymagane na niektórych stanowiskach, referencje oraz informacje o karalności w przypadkach dozwolonych przez prawo.

Przetwarzanie odnosi się do jakiegokolwiek działania, jakiemu poddawane są GE Dane GE Kandydata, takiego jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, przekazywanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, ujawnianie lub usuwanie.

Dane wrażliwe GE Kandydata to informacje mogące dotyczyć jego narodowości lub obywatelstwa, pochodzenia rasowego bądź etnicznego, informacje dotyczące zdrowia, informacje o karalności lub przynależność do związków zawodowych. Koncern GE podczas procesu rekrutacji nie wymaga ani nie bierze pod uwagę informacji dotyczących religii, życia seksualnego czy opinii politycznych.

Gromadzenie

GE Dane GE Kandydata w formie elektronicznej i papierowej można dostarczyć spółce GE w różny sposób. Kandydat wyraża ponadto zgodę, aby oprócz zbierania informacji bezpośrednio od niego koncern GE mógł również uzyskiwać dane go dotyczące od innych osób i organizacji, np. od osób zajmujących się rekrutacją, w ramach sprawdzania przeszłości GE Kandydata lub jego historii zatrudnienia oraz referencji zawodowych (przy wyrażeniu przez GE Kandydata zgody w przypadkach wymaganych przez prawo), lub w zakresie dozwolonym przez prawo dane ze strony rekrutacji bądź innej strony internetowej, na której mógł on udostępnić swoje informacje dotyczące doświadczenia zawodowego lub zainteresowań.

Jeśli wymaga tego prawo, GE może poprosić o dodatkowe informacje dotyczące przypadków, w których Ty lub ktoś bliski, w tym niektórzy członkowie rodziny lub partnerzy biznesowi, pracuje lub współpracował z rządem w określony sposób. W takich okolicznościach dodatkowe instrukcje zostaną Ci przekazane w trakcie składania wniosku. Należy poinformować i uzyskać zgodę każdego członka rodziny lub partnera biznesowego, w odniesieniu do którego GE poprosiła o przekazanie informacji w związku z tym wymogiem pracy rządu przed ujawnieniem jakichkolwiek takich informacji GE w tych celach.

Przetwarzanie i zachowywanie Danych

GE przetwarza GE Dane GE Kandydata w uzasadnionych celach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i działalnością. Do celów tych należy identyfikacja i ocena kandydatów na stanowiska w GE, prowadzenie ewidencji związanej z procesem zatrudnienia, analizowanie procesu zatrudnienia i jego wyników oraz prowadzenie weryfikacji kandydatów w zakresie dozwolonym przepisami prawa. Ponadto GE Dane GE Kandydata mogą być wykorzystywane do zapewnienia zgodności z wymogami GE w zakresie przepisów prawa, regulacji oraz ładu korporacyjnego. W przypadku zatrudnienia GE Kandydata/kandydatki, GE Dane GE Kandydata mogą być wykorzystywane w związku z jego/jej zatrudnieniem zgodnie z zasadami spółki GE w zakresie ochrony danych o zatrudnieniu.

Oprócz wykorzystywania Danych GE Kandydata z myślą o stanowisku, na które dana osobą zgłasza kandydaturę, GE może zachować i wykorzystywać te Dane w celu rozważenia jej kandydatury przy rekrutacji na inne stanowiska. Jeżeli kandydat nie wyraża zgody na rozważanie jego kandydatury na inne stanowiska lub chciałby zażądać usunięcia dotyczących go Danych GE Kandydata, może on skontaktować się z koncernem GE w sposób opisany w części Zapytania, skargi, zastrzeżenia i ograniczenia w dalszej części dokumentu. O ile nie jest to konieczne dla celów podatkowych lub innych prawnych lub w związku z zatrudnieniem określonym powyżej, GE Dane GE Kandydata będą przechowywane przez maksymalnie trzy lata (lub krócej, jeżeli tak wymaga prawo).

Udostępnianie osobom podmioty GE i trzecim

GE może przetwarzać GE Dane GE Kandydata łącznie w ramach grupy GE pozostałych i wydzielonych podmiotów biznesowych GE, jeżeli kandydat składa wniosek w okresie przejściowym związanym z separacją. W każdym takim okresie przejściowym związanym z separacją wszystkie pozostałe i wydzielone jednostki biznesowe GE pozostają odpowiedzialne za zgodność z wymaganiami dotyczącymi ochrony danych opisanymi w niniejszym Zawiadomieniu.

Spółka GE może przekazywać GE Dane GE Kandydata osobom trzecim - zewnętrznym podmiotom realizującym pewne usługi na jej na rzecz. Takie osoby trzecie mają dostęp do Danych GE Kandydata wyłącznie w celu realizacji usług określonych w odpowiedniej umowie świadczenia usług, zaś GE wymaga od tych podmiotów podejmowania środków bezpieczeństwa zgodnych z rodzajem ochrony określonym w niniejszej Informacji.

GE może być w obowiązku ujawnienia pewnych Danych GE Kandydata innym osobom trzecim (1) zgodnie z wymogami przepisów prawa; (2) w celu ochrony jej praw podmiotowych w zakresie dozwolonym lub przewidzianym przepisami prawa lub (3) w nagłym przypadku, gdy zagrożone może być zdrowie lub bezpieczeństwo GE Kandydata lub innej osoby. Ponadto, w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży joint venture, cesji lub innego transferu, bądź dyspozycji obejmującej całą lub dowolną część działalności GE, GE może przekazać GE Dane GE Kandydata swoim następcom lub innym stronom.

Przekazywanie Danych za granicę

GE prowadzi działalność na całym świecie w ponad 160 krajach. W związku z tym, GE Dane GE Kandydata mogą być przekazywane i przetwarzane na terenie Stanów Zjednoczonych oraz innych państw, które mogą nie być uważane za państwa zapewniające taki sam poziom ochrony danych, jaki zapewnia kraj macierzysty GE Kandydata. GE utrzymuje i stosuje w odniesieniu do swojej działalności na całym świecie standardy ochrony danych o zatrudnieniu zgodne ze standardami określonymi w niniejszej Informacji. Ponadto spółka GE jest stroną Wiążących Reguł Korporacyjnych regulujących sposób, w jaki traktuje ona dane osobowe rezydentów Unii Europejskiej. Dalsze informacje na temat Wiążących Reguł Korporacyjnych spółki GE znaleźć można [tutaj]. Praktyki w zakresie ochrony prywatności firmy General Electric Company opisane w tej niniejsze Normy prywatności są zgodne z systemem APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR). APEC CBPR to system ramowy dla organizacji zapewniający ochronę danych osobowych przesyłanych między gospodarkami APEC będącymi jego częścią. Więcej informacji na temat systemu APEC można znaleźć tutaj.

Dane wrażliwe GE Kandydata

Spółka GE może prowadzić weryfikację kandydatów oraz ich karalności w zakresie dozwolonym przepisami prawa i może przetwarzać inne Szczególnie Chronione GE Dane GE Kandydata, takie jak informacje dotyczące obywatelstwa, narodowości lub zdrowia, o ile ma to znaczenie dla rozpatrywanego stanowiska i jest dozwolone przepisami prawa. Jeżeli GE zamierza zbierać Szczególnie Chronione GE Dane GE Kandydata od osób trzecich, kandydat zostanie o tym powiadomiony i uzyska możliwość udzielenia zgody. Osoby niepełnosprawne, które życzą sobie, aby spółka GE wzięła pod uwagę ich potrzeby, mogą taką informację przekazać w trakcie procesu rekrutacji. Udostępnienie spółce GE Szczególnie Chronionych Danych GE Kandydata oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie zgodnie z treścią niniejszej Informacji.

Bezpieczeństwo i poufność

GE stosuje środki techniczne i organizacyjne przeznaczone do ochrony integralności, poufności, bezpieczeństwa i dostępności Danych GE Kandydata oraz do zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa informacji. GE pozwala na dostęp do systemów wewnętrznych gromadzących GE Dane GE Kandydata wyłącznie osobom, którym jest on niezbędny w uzasadnionym celu biznesowym.

Prawa GE Kandydata

Następujące prawa przysługują kandydatowi w odniesieniu do jego Danych:

Dostęp, korekty, usuwanie i umożliwienie przenoszenia: Koncern GE zapewnia kandydatowi dostęp do jego Danych GE Kandydata przetwarzanych przez GE oraz środki do przenoszenia tych danych w zakresie wymaganym przez prawo w kraju GE Kandydata, bez względu na lokalizację procesu ich przetwarzania. Kandydat może zwrócić się o korektę lub usunięcie Danych GE Kandydata, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich zachowanie jest wymagane ze względu na stosunek umowny wiążący go ze spółką GE, w kontekście sporu prawnego lub ze względu na inne wymogi prawne. W przypadku odmowy dostępu, korekty, usunięcia lub umożliwienia przenoszenia kandydat otrzyma informację dotyczącą powodu takiej decyzji.

Zautomatyzowane decyzje: Koncern GE z zasady nie przeprowadza procesu rekrutacji ani nie podejmuje decyzji dotyczących zatrudnienia wyłącznie w oparciu o zautomatyzowany proces podejmowania decyzji w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE. W przypadku gdy spółka GE będzie się opierała wyłącznie na zautomatyzowanych procesach decyzyjnych, które mogą mieć istotny wpływ na GE Kandydata, GE zapewni mu możliwość wyrażenia opinii oraz wszelkie inne zabezpieczenia przewidziane przepisami prawa. Koncern może jednak wykorzystywać w tym celu przegląd decyzji podejmowanej wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych.

Zapytania, skargi, zastrzeżenia i ograniczenia: Kandydat może wycofać zgodę na przetwarzanie dotyczących go Danych GE Kandydata lub przedkładać zapytania, skargi, zastrzeżenia i/lub żądania ograniczenia przetwarzania takich danych poprzez wysłanie stosownego wniosku na piśmie na adres: Human Resources Data Protection Administrator, 5 Necco Street, Boston, MA 02210; pocztą elektroniczną na adres [email protected]. Procesy opisane w niniejszej Informacji stanowią uzupełnienie innych środków zaradczych i procedur rozstrzygania sporów, które zapewnia spółka GE, i/lub które są dostępne na mocy prawa właściwego.

W przypadku nierozwiązanych problemów związanych z prywatnością lub wykorzystaniem danych, które nie zostały rozpatrzone w sposób zadowalający, prosimy o kontakt z niezależnym amerykańskim usługodawcą zajmującym się rozstrzyganiem sporów (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Marketing bezpośredni

Spółka GE nie będzie wykorzystywała Danych GE Kandydata do oferowania mu jakichkolwiek produktów lub usług do użytku osobistego lub jego rodziny („marketing bezpośredni”), ani udostępniała powyższych Danych osobom trzecim w celu prowadzenia przez nie marketingu bezpośredniego. Ograniczenia te nie mają zastosowania do danych kontaktowych lub innych danych osobowych uzyskanych w kontekście relacji ze spółką GE w charakterze klienta, konsumenta lub jakiejkolwiek innej relacji innej niż zatrudnienie.

Zmiany niniejszej Informacji

Spółka GE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Informacji przez publikowanie ich treści na odpowiednich stronach internetowych GE. W przypadku złożenia dodatkowych Danych GE Kandydata lub wniosku o rozpatrzenie kandydatury na stanowisko w spółce GE po dacie wejścia w życie niniejszej Informacji lub zmienionej Informacji, GE Dane GE Kandydata będą przetwarzane zgodnie z treścią Informacji wówczas obowiązującej.

Data wejścia w życie: January 4, 2023

Wprowadzenie

Niniejsza informacja (Informacja) opisuje sposób, w jaki spółka GEHC oraz podmioty od niej zależne i z nią powiązane (zwane łącznie spółką GEHC) przetwarzają i chronią dane, do których spółka ta uzyskała dostęp w związku z procesem rekrutacji. Dla uniknięcia wątpliwości, grupa firm GE HealthCare nie jest powiązana z General Electric Company, a wszelkie odniesienia do „GE” znajdujące się w witrynie GE HealthCare Careers wynikają z faktu, że systemy rekrutacji i wdrażania GE HealthCare są nadal w przejście z systemów używanych przez General Electric Company po wydzieleniu GE HealthCare.

Osoba udostępniająca GEHC Dane GEHC Kandydata, których definicję przedstawiono poniżej, jednocześnie potwierdza, że:

• zapoznała się z treścią niniejszej Informacji i wyraża zgodę na to, aby spółka GEHC przetwarzała GEHC Dane GEHC Kandydata zgodnie z treścią niniejszej Informacji;

• dostarczyła wszelkie zawiadomienia oraz uzyskała zezwolenia niezbędne w celu udzielania informacji dotyczących innych osób (np. informacji na temat referencji od pracodawców); oraz

• GEHC Dane GEHC Kandydata mogą być przekazywane i przetwarzane na całym świecie, w tym również na terenie Stanów Zjednoczonych oraz innych państw, które mogą nie być uważane za państwa zapewniające taki sam poziom ochrony danych, jaki zapewnia jej kraj macierzysty, w celu i w sposób określony w niniejszej Informacji.

Spółka GEHC będzie przetwarzała GEHC Dane GEHC Kandydata zgodnie z treścią niniejszej Informacji, chyba że wystąpi konflikt z wymogami prawa właściwego. W takim przypadku pierwszeństwo będzie miało prawo właściwe.

W celu złożenia lub udostępnienia Danych GEHC Kandydata wymagana jest jego zgoda na treść niniejszej Informacji. Odmowa złożenia lub udostępnienia Danych GEHC Kandydata może niekorzystnie wpłynąć na możliwość ubiegania się o zatrudnienie lub uzyskania oferty zatrudnienia.

Niniejsza Informacja nie stanowi części jakiejkolwiek umowy o pracę proponowanej kandydatom zatrudnionym przez GEHC.

Definicje

GEHC Dane GEHC Kandydata to umożliwiające identyfikację informacje, które dana osoba udostępnia koncernowi GEHC, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio w ramach procesu rekrutacji czy też dzieląc się doświadczeniem zawodowym lub zainteresowaniami. Spółka GEHC jest uprawniona do gromadzenia Danych GEHC Kandydata bezpośrednio od GEHC Kandydata na dane stanowisko lub od osób trzecich, na przykład w związku z weryfikacją danych osobowych GEHC Kandydata lub jego zatrudnienia bądź z referencjami pracodawcy, za zgodą GEHC Kandydata, gdy wymagają tego przepisy prawa. GEHC Dane GEHC Kandydata mogą obejmować różnego rodzaju informacje, takie jak status GEHC Kandydata, dane dotyczące obecnego/wcześniejszego zatrudnienia, edukacja, wynagrodzenie, informacje zwrotne od pracodawcy, wyniki ankiet, informacje kontaktowe, wcześniejsze adresy, imiona lub nazwiska, dodatkowe informacje dostarczone przez GEHC Kandydata (np. list motywacyjny), kompetencje lub publicznie dostępne prace projektowe, numer prawa jazdy, jeżeli jest wymagane na niektórych stanowiskach, referencje oraz informacje o karalności w przypadkach dozwolonych przez prawo.

Przetwarzanie odnosi się do jakiegokolwiek działania, jakiemu poddawane są GEHC Dane GEHC Kandydata, takiego jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, przekazywanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, ujawnianie lub usuwanie.

Dane wrażliwe GEHC Kandydata to informacje mogące dotyczyć jego narodowości lub obywatelstwa, pochodzenia rasowego bądź etnicznego, informacje dotyczące zdrowia, informacje o karalności lub przynależność do związków zawodowych. Koncern GEHC podczas procesu rekrutacji nie wymaga ani nie bierze pod uwagę informacji dotyczących religii, życia seksualnego czy opinii politycznych.

Gromadzenie

GEHC Dane GEHC Kandydata w formie elektronicznej i papierowej można dostarczyć spółce GEHC w różny sposób. Kandydat wyraża ponadto zgodę, aby oprócz zbierania informacji bezpośrednio od niego koncern GEHC mógł również uzyskiwać dane go dotyczące od innych osób i organizacji, np. od osób zajmujących się rekrutacją, w ramach sprawdzania przeszłości GEHC Kandydata lub jego historii zatrudnienia oraz referencji zawodowych (przy wyrażeniu przez GEHC Kandydata zgody w przypadkach wymaganych przez prawo), lub w zakresie dozwolonym przez prawo dane ze strony rekrutacji bądź innej strony internetowej, na której mógł on udostępnić swoje informacje dotyczące doświadczenia zawodowego lub zainteresowań.

Jeśli wymaga tego prawo, GEHC może poprosić o dodatkowe informacje dotyczące przypadków, w których Ty lub ktoś bliski, w tym niektórzy członkowie rodziny lub partnerzy biznesowi, pracuje lub współpracował z rządem w określony sposób. W takich okolicznościach dodatkowe instrukcje zostaną Ci przekazane w trakcie składania wniosku. Należy poinformować i uzyskać zgodę każdego członka rodziny lub partnera biznesowego, w odniesieniu do którego GEHC poprosiła o przekazanie informacji w związku z tym wymogiem pracy rządu przed ujawnieniem jakichkolwiek takich informacji GEHC w tych celach.

Przetwarzanie i zachowywanie Danych

GEHC przetwarza GEHC Dane GEHC Kandydata w uzasadnionych celach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i działalnością. Do celów tych należy identyfikacja i ocena kandydatów na stanowiska w GEHC, prowadzenie ewidencji związanej z procesem zatrudnienia, analizowanie procesu zatrudnienia i jego wyników oraz prowadzenie weryfikacji kandydatów w zakresie dozwolonym przepisami prawa. Ponadto GEHC Dane GEHC Kandydata mogą być wykorzystywane do zapewnienia zgodności z wymogami GEHC w zakresie przepisów prawa, regulacji oraz ładu korporacyjnego. W przypadku zatrudnienia GEHC Kandydata/kandydatki, GEHC Dane GEHC Kandydata mogą być wykorzystywane w związku z jego/jej zatrudnieniem zgodnie z zasadami spółki GEHC w zakresie ochrony danych o zatrudnieniu.

Oprócz wykorzystywania Danych GEHC Kandydata z myślą o stanowisku, na które dana osobą zgłasza kandydaturę, GEHC może zachować i wykorzystywać te Dane w celu rozważenia jej kandydatury przy rekrutacji na inne stanowiska. Jeżeli kandydat nie wyraża zgody na rozważanie jego kandydatury na inne stanowiska lub chciałby zażądać usunięcia dotyczących go Danych GEHC Kandydata, może on skontaktować się z koncernem GEHC w sposób opisany w części Zapytania, skargi, zastrzeżenia i ograniczenia w dalszej części dokumentu. O ile nie jest to konieczne dla celów podatkowych lub innych prawnych lub w związku z zatrudnieniem określonym powyżej, GEHC Dane GEHC Kandydata będą przechowywane przez maksymalnie trzy lata (lub krócej, jeżeli tak wymaga prawo).

Udostępnianie osobom trzecim

Spółka GEHC może przekazywać GEHC Dane GEHC Kandydata osobom trzecim - zewnętrznym podmiotom realizującym pewne usługi na jej na rzecz. Takie osoby trzecie mają dostęp do Danych GEHC Kandydata wyłącznie w celu realizacji usług określonych w odpowiedniej umowie świadczenia usług, zaś GEHC wymaga od tych podmiotów podejmowania środków bezpieczeństwa zgodnych z rodzajem ochrony określonym w niniejszej Informacji.

GEHC może być w obowiązku ujawnienia pewnych Danych GEHC Kandydata innym osobom trzecim (1) zgodnie z wymogami przepisów prawa; (2) w celu ochrony jej praw podmiotowych w zakresie dozwolonym lub przewidzianym przepisami prawa lub (3) w nagłym przypadku, gdy zagrożone może być zdrowie lub bezpieczeństwo GEHC Kandydata lub innej osoby. Ponadto, w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży joint venture, cesji lub innego transferu, bądź dyspozycji obejmującej całą lub dowolną część działalności GEHC, GEHC może przekazać GEHC Dane GEHC Kandydata swoim następcom lub innym stronom.

Przekazywanie Danych za granicę

GEHC prowadzi działalność na całym świecie w ponad 150 krajach. W związku z tym, GEHC Dane GEHC Kandydata mogą być przekazywane i przetwarzane na terenie Stanów Zjednoczonych oraz innych państw, które mogą nie być uważane za państwa zapewniające taki sam poziom ochrony danych, jaki zapewnia kraj macierzysty GEHC Kandydata. GEHC utrzymuje i stosuje w odniesieniu do swojej działalności na całym świecie standardy ochrony danych o zatrudnieniu zgodne ze standardami określonymi w niniejszej Informacji. GEHC wszedł w Intragroup Agreement. Praktyki w zakresie ochrony prywatności firmy General Electric Company opisane w tej niniejsze Normy prywatności są zgodne z systemem APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR). APEC CBPR to system ramowy dla organizacji zapewniający ochronę danych osobowych przesyłanych między gospodarkami APEC będącymi jego częścią. Więcej informacji na temat systemu APEC można znaleźć tutaj.

Dane wrażliwe GEHC Kandydata

Spółka GEHC może prowadzić weryfikację kandydatów oraz ich karalności w zakresie dozwolonym przepisami prawa i może przetwarzać inne Szczególnie Chronione GEHC Dane GEHC Kandydata, takie jak informacje dotyczące obywatelstwa, narodowości lub zdrowia, o ile ma to znaczenie dla rozpatrywanego stanowiska i jest dozwolone przepisami prawa. Jeżeli GEHC zamierza zbierać Szczególnie Chronione GEHC Dane GEHC Kandydata od osób trzecich, kandydat zostanie o tym powiadomiony i uzyska możliwość udzielenia zgody. Osoby niepełnosprawne, które życzą sobie, aby spółka GEHC wzięła pod uwagę ich potrzeby, mogą taką informację przekazać w trakcie procesu rekrutacji. Udostępnienie spółce GEHC Szczególnie Chronionych Danych GEHC Kandydata oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie zgodnie z treścią niniejszej Informacji.

Bezpieczeństwo i poufność

GEHC stosuje środki techniczne i organizacyjne przeznaczone do ochrony integralności, poufności, bezpieczeństwa i dostępności Danych GEHC Kandydata oraz do zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa informacji. GEHC pozwala na dostęp do systemów wewnętrznych gromadzących GEHC Dane GEHC Kandydata wyłącznie osobom, którym jest on niezbędny w uzasadnionym celu biznesowym.

Prawa GEHC Kandydata

Następujące prawa przysługują kandydatowi w odniesieniu do jego Danych:

Dostęp, korekty, usuwanie i umożliwienie przenoszenia: Koncern GEHC zapewnia kandydatowi dostęp do jego Danych GEHC Kandydata przetwarzanych przez GEHC oraz środki do przenoszenia tych danych w zakresie wymaganym przez prawo w kraju GEHC Kandydata, bez względu na lokalizację procesu ich przetwarzania. Kandydat może zwrócić się o korektę lub usunięcie Danych GEHC Kandydata, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich zachowanie jest wymagane ze względu na stosunek umowny wiążący go ze spółką GEHC, w kontekście sporu prawnego lub ze względu na inne wymogi prawne. W przypadku odmowy dostępu, korekty, usunięcia lub umożliwienia przenoszenia kandydat otrzyma informację dotyczącą powodu takiej decyzji.

Zautomatyzowane decyzje: Koncern GEHC z zasady nie przeprowadza procesu rekrutacji ani nie podejmuje decyzji dotyczących zatrudnienia wyłącznie w oparciu o zautomatyzowany proces podejmowania decyzji w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE. W przypadku gdy spółka GEHC będzie się opierała wyłącznie na zautomatyzowanych procesach decyzyjnych, które mogą mieć istotny wpływ na GEHC Kandydata, GEHC zapewni mu możliwość wyrażenia opinii oraz wszelkie inne zabezpieczenia przewidziane przepisami prawa. Koncern może jednak wykorzystywać w tym celu przegląd decyzji podejmowanej wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych.

Zapytania, skargi, zastrzeżenia i ograniczenia: Kandydat może wycofać zgodę na przetwarzanie dotyczących go Danych GEHC Kandydata lub przedkładać zapytania, skargi, zastrzeżenia i/lub żądania ograniczenia przetwarzania takich danych poprzez wysłanie stosownego wniosku na piśmie na adres: GE HealthCare 500 W. Monroe St., Chicago, IL 60661, USA; pocztą elektroniczną na adres [email protected]. Procesy opisane w niniejszej Informacji stanowią uzupełnienie innych środków zaradczych i procedur rozstrzygania sporów, które zapewnia spółka GEHC, i/lub które są dostępne na mocy prawa właściwego.

Marketing bezpośredni Spółka GEHC nie będzie wykorzystywała Danych GEHC Kandydata do oferowania mu jakichkolwiek produktów lub usług do użytku osobistego lub jego rodziny („marketing bezpośredni”), ani udostępniała powyższych Danych osobom trzecim w celu prowadzenia przez nie marketingu bezpośredniego. Ograniczenia te nie mają zastosowania do danych kontaktowych lub innych danych osobowych uzyskanych w kontekście relacji ze spółką GEHC w charakterze klienta, konsumenta lub jakiejkolwiek innej relacji innej niż zatrudnienie.

Zmiany niniejszej Informacji Spółka GEHC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Informacji przez publikowanie ich treści na odpowiednich stronach internetowych GEHC. W przypadku złożenia dodatkowych Danych GEHC Kandydata lub wniosku o rozpatrzenie kandydatury na stanowisko w spółce GEHC po dacie wejścia w życie niniejszej Informacji lub zmienionej Informacji, GEHC Dane GEHC Kandydata będą przetwarzane zgodnie z treścią Informacji wówczas obowiązującej.

Data wejścia w życie: January 4, 2023