GE CAREERS

Informacja na temat ochrony prywatności kandydata

 

Wprowadzenie

Niniejsza informacja (Informacja) opisuje sposób, w jaki spółka GE oraz podmioty od niej zależne i z nią powiązane (zwane łącznie spółką GE) przetwarzają i chronią dane, do których spółka ta uzyskała dostęp w związku z procesem rekrutacji. 

Osoba udostępniająca Dane Kandydata, których definicję przedstawiono poniżej, jednocześnie potwierdza, że:

  • zapoznała się z treścią niniejszej Informacji i wyraża zgodę na to, aby spółka GE przetwarzała Dane Kandydata zgodnie z treścią niniejszej Informacji;
  • dostarczyła wszelkie zawiadomienia oraz uzyskała zezwolenia niezbędne w celu udzielania informacji dotyczących innych osób (np. informacji na temat referencji od pracodawców); oraz
  • Dane Kandydata mogą być przekazywane i przetwarzane na całym świecie, w tym również na terenie Stanów Zjednoczonych oraz innych państw, które mogą nie być uważane za państwa zapewniające taki sam poziom ochrony danych, jaki zapewnia jej kraj macierzysty, w celu i w sposób określony w niniejszej Informacji.

Spółka GE będzie przetwarzała Dane Kandydata zgodnie z treścią niniejszej Informacji, chyba że wystąpi konflikt z wymogami prawa właściwego. W takim przypadku pierwszeństwo będzie miało prawo właściwe.

W celu złożenia lub udostępnienia Danych Kandydata wymagana jest jego zgoda na treść niniejszej Informacji. Odmowa złożenia lub udostępnienia Danych Kandydata może niekorzystnie wpłynąć na możliwość ubiegania się o zatrudnienie lub uzyskania oferty zatrudnienia.

Niniejsza Informacja nie stanowi części jakiejkolwiek umowy o pracę proponowanej kandydatom zatrudnionym przez GE.

Definicje

Dane Kandydata stanowią informacje umożliwiające identyfikację osoby, które udostępnia ona spółce GE w związku z procesem rekrutacji. Spółka GE jest uprawniona do gromadzenia Danych Kandydata bezpośrednio od kandydata na dane stanowisko lub od osób trzecich, na przykład w związku z weryfikacją danych osobowych kandydata lub jego zatrudnienia bądź z referencjami pracodawcy, za zgodą kandydata, gdy wymagają tego przepisy prawa.  Dane Kandydata mogą obejmować różnorodne informacje, np. status kandydata, historię zatrudnienia/dane stanowiska, wykształcenie, wynagrodzenie, opinię pracodawcy, wyniki kwestionariusza, informacje kontaktowe, dotychczasowe adresy i nazwiska, dodatkowe informacje udzielone przez kandydata (np. list motywacyjny), numer prawa jazdy wymaganego na niektóre stanowiska, referencje oraz informacje o karalności, jeżeli pozwalają na to przepisy prawa.

Przetwarzanie odnosi się do jakiegokolwiek działania, jakiemu poddawane są Dane Kandydata, takiego jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, przekazywanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, ujawnianie lub usuwanie.

Szczególnie Chronione Dane Kandydata to Dane Kandydata dotyczące narodowości lub obywatelstwa, przynależności rasowej lub pochodzenia etnicznego, informacje o karalności lub przynależności do związków zawodowych. GE nie wymaga ani nie rozpatruje informacji dotyczących wyznania, życia seksualnego ani opinii politycznych w związku z rekrutacją.

Gromadzenie

Dane Kandydata w formie elektronicznej i papierowej można dostarczyć spółce GE w różny sposób.  Kandydat wyraża zgodę na to, aby spółka GE, oprócz gromadzenia Danych Kandydata bezpośrednio od niego, uzyskiwała je od osób trzecich, np. od rekruterów, w związku z weryfikacją danych osobowych lub zatrudnienia bądź z referencjami od pracodawcy (za zgodą kandydata, gdy jest ona wymagana przepisami prawa) lub w zakresie dozwolonym przepisami prawa, ze stron rekrutacyjnych lub innych stron internetowych.

Przetwarzanie i zachowywanie Danych

GE przetwarza Dane Kandydata w uzasadnionych celach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i działalnością. Do celów tych należy identyfikacja i ocena kandydatów na stanowiska w GE, prowadzenie ewidencji związanej z procesem zatrudnienia, analizowanie procesu zatrudnienia i jego wyników oraz prowadzenie weryfikacji kandydatów w zakresie dozwolonym przepisami prawa.  Ponadto Dane Kandydata mogą być wykorzystywane do zapewnienia zgodności z wymogami GE w zakresie przepisów prawa, regulacji oraz ładu korporacyjnego. W przypadku zatrudnienia kandydata/kandydatki, Dane Kandydata mogą być wykorzystywane w związku z jego/jej zatrudnieniem zgodnie z zasadami spółki GE w zakresie ochrony danych o zatrudnieniu.  

Oprócz wykorzystywania Danych Kandydata z myślą o stanowisku, na które dana osobą zgłasza kandydaturę, GE może zachować i wykorzystywać te Dane w celu rozważenia jej kandydatury przy rekrutacji na inne stanowiska.  Osoba, która nie chce być uwzględniona przy rekrutacji na inne stanowiska lub woli, aby jej Dane usunięto, może skontaktować się ze spółką GE w sposób opisany poniżej w części Pytania, skargi i zastrzeżenia. O ile nie jest to konieczne dla celów podatkowych lub innych prawnych lub w związku z zatrudnieniem określonym powyżej, Dane Kandydata będą przechowywane przez maksymalnie trzy lata (lub krócej, jeżeli tak wymaga prawo).

 

Udostępnianie osobom trzecim

Spółka GE może przekazywać Dane Kandydata osobom trzecim - zewnętrznym podmiotom realizującym pewne usługi na jej na rzecz.  Takie osoby trzecie mają dostęp do Danych Kandydata wyłącznie w celu realizacji usług określonych w odpowiedniej umowie świadczenia usług, zaś GE wymaga od tych podmiotów podejmowania środków bezpieczeństwa zgodnych z rodzajem ochrony określonym w niniejszej Informacji.

GE może być w obowiązku ujawnienia pewnych Danych Kandydata innym osobom trzecim (1) zgodnie z wymogami przepisów prawa; (2) w celu ochrony jej praw podmiotowych w zakresie dozwolonym lub przewidzianym przepisami prawa lub (3) w nagłym przypadku, gdy zagrożone może być zdrowie lub bezpieczeństwo kandydata lub innej osoby.  Ponadto, w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży joint venture, cesji lub innego transferu, bądź dyspozycji obejmującej całą lub dowolną część działalności GE, GE może przekazać Dane Kandydata swoim następcom lub innym stronom.

 

Przekazywanie Danych za granicę

GE prowadzi działalność na całym świecie w ponad 160 krajach.  W związku z tym, Dane Kandydata mogą być przekazywane i przetwarzane na terenie Stanów Zjednoczonych oraz innych państw, które mogą nie być uważane za państwa zapewniające taki sam poziom ochrony danych, jaki zapewnia kraj macierzysty kandydata. GE utrzymuje i stosuje w odniesieniu do swojej działalności na całym świecie standardy ochrony danych o zatrudnieniu zgodne ze standardami określonymi w niniejszej Informacji.  Ponadto spółka GE jest stroną Wiążących Reguł Korporacyjnych regulujących sposób, w jaki traktuje ona dane osobowe rezydentów Unii Europejskiej.  Dalsze informacje na temat Wiążących Reguł Korporacyjnych spółki GE znaleźć można tutaj.

Szczególnie Chronione Dane Kandydata

Spółka GE może prowadzić weryfikację kandydatów oraz ich karalności w zakresie dozwolonym przepisami prawa i może przetwarzać inne Szczególnie Chronione Dane Kandydata, takie jak informacje dotyczące obywatelstwa, narodowości lub zdrowia, o ile ma to znaczenie dla rozpatrywanego stanowiska i jest dozwolone przepisami prawa.  Jeżeli GE zamierza zbierać Szczególnie Chronione Dane Kandydata od osób trzecich, kandydat zostanie o tym powiadomiony i uzyska możliwość udzielenia zgody.  Osoby niepełnosprawne, które życzą sobie, aby spółka GE wzięła pod uwagę ich potrzeby, mogą taką informację przekazać w trakcie procesu rekrutacji. Udostępnienie spółce GE Szczególnie Chronionych Danych Kandydata oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie zgodnie z treścią niniejszej Informacji.   

Bezpieczeństwo i poufność

GE stosuje środki techniczne i organizacyjne przeznaczone do ochrony integralności, poufności, bezpieczeństwa i dostępności Danych Kandydata oraz do zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa informacji. GE pozwala na dostęp do systemów wewnętrznych gromadzących Dane Kandydata wyłącznie osobom, którym jest on niezbędny w uzasadnionym celu biznesowym.

Prawa Kandydata

Następujące prawa przysługują kandydatowi w odniesieniu do jego Danych: 

Dostęp, modyfikowanie i usuwanie: spółka GE zapewni kandydatowi dostęp do jego Danych zgromadzonych przez GE w zakresie wymaganym przepisami prawa obowiązującego w państwie macierzystym kandydata, niezależnie od miejsca przetwarzania Danych Kandydata.  Kandydat może zwrócić się o korektę lub usunięcie Danych Kandydata, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich zachowanie jest wymagane ze względu na stosunek umowny wiążący go ze spółką GE, w kontekście sporu prawnego lub ze względu na inne wymogi prawne.  W przypadku odmowy dostępu do danych, ich korekty lub usunięcia, kandydat uzyska jej uzasadnienie.

Zautomatyzowane decyzje: GE z zasady nie podejmuje decyzji o rekrutacji lub zatrudnieniu wyłącznie w oparciu o zautomatyzowany proces decyzyjny w rozumieniu Dyrektywy UE o ochrony danych. W przypadku gdy spółka GE będzie się opierała wyłącznie na zautomatyzowanych procesach decyzyjnych, które mogą mieć istotny wpływ na kandydata, GE zapewni mu możliwość wyrażenia opinii oraz wszelkie inne zabezpieczenia przewidziane przepisami prawa.

Pytania, skargi i zastrzeżenia: Kandydat ma prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie Danych Kandydata lub do wnoszenia pytań, skarg lub/i zastrzeżeń co do przetwarzania Danych Kandydata poprzez wysłanie wniosku na piśmie na adres: Human Resources Data Protection Administrator, 5 Necco Street, Boston, MA 02210; pocztą elektroniczną na adres [email protected].  Procesy opisane w niniejszej Informacji stanowią uzupełnienie innych środków zaradczych i procedur rozstrzygania sporów, które zapewnia spółka GE, i/lub które są dostępne na mocy prawa właściwego.

Marketing bezpośredni

Spółka GE nie będzie wykorzystywała Danych Kandydata do oferowania mu jakichkolwiek produktów lub usług do użytku osobistego lub jego rodziny („marketing bezpośredni”), ani udostępniała powyższych Danych osobom trzecim w celu prowadzenia przez nie marketingu bezpośredniego.  Ograniczenia te nie mają zastosowania do danych kontaktowych lub innych danych osobowych uzyskanych w kontekście relacji ze spółką GE w charakterze klienta, konsumenta lub jakiejkolwiek innej relacji innej niż zatrudnienie.

Zmiany niniejszej Informacji

Spółka GE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Informacji przez publikowanie ich treści na odpowiednich stronach internetowych GE.  W przypadku złożenia dodatkowych Danych Kandydata lub wniosku o rozpatrzenie kandydatury na stanowisko w spółce GE po dacie wejścia w życie niniejszej Informacji lub zmienionej Informacji, Dane Kandydata będą przetwarzane zgodnie z treścią Informacji wówczas obowiązującej.

Data wejścia w życie: 14 września 2015 r.