GE CAREERS

Personvernerklæring for kandidater

 

Innledning

Denne personvernerklæringen (erklæring) beskriver hvordan GE og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlet GE) håndterer og beskytter data som GE har tilgang til i forbindelse med rekrutteringsprosessen. 

Ved at du gjør din kandidatinformasjon tilgjengelig, som definert nedenfor, bekrefter du at:

  • Du har lest denne erklæringen og samtykker i at GE kan behandle kandidatinformasjonen i henhold til denne erklæringen;
  • Du har oppgitt eventuelle kunngjøringer og innhentet eventuelle samtykker som trengs for å oppgi informasjon om andre (f.eks. informasjon ang. jobbreferanser); og
  • Din kandidatinformasjon kan overføres og behandles over hele verden, inkludert USA og andre land som ikke kan anses å ha samme nivå av datasikkerhet som ditt hjemland, for de formål og på den måten som er spesifisert i denne erklæringen.

GE vil håndtere kandidatinformasjon i samsvar med denne erklæringen med mindre den er i konflikt med gyldig lovgivning, og i så fall vil gyldig lovgivning gjelde.

Ditt samtykke til bestemmelsene i denne erklæringen er nødvendig for å sende inn eller gjøre kandidatinformasjonen tilgjengelig.   Hvis du avstår fra å sende inn eller gjøre din kandidatinformasjon tilgjengelig, kan dette påvirke din mulighet til å søke eller motta et tilbud om ansettelse.

Denne erklæringen utgjør ikke en del av en ansettelseskontrakt for kandidater ansatt av GE.

Definisjoner

Kandidatinformasjon er identifiserbar informasjon en person gjør tilgjengelig for GE i forbindelse med rekrutteringsprosessen.  GE kan innhente kandidatinformasjon direkte fra en jobbkandidat eller fra tredjeparter, for eksempel i forbindelse med en bakgrunnssjekk eller sjekk av ansettelsesforhold eller jobbreferanse, med forbehold om ditt samtykke der dette kreves etter loven.  Kandidatinformasjonen kan omfatte en rekke opplysninger som kandidatstatus, arbeidshistorikk/jobbdata, utdanning, lønn, arbeidsgivers tilbakemeldinger, resultater fra spørreskjema, kontaktinformasjon, tidligere adresser eller navn, tilleggsopplysninger fra kandidaten (f.eks, et følgebrev ), førerkortnummer som kreves for visse stillinger, referanser og rulleblad der dette er tillatt ved lov.

Behandlingen refererer til enhver handling utført ifm. kandidatinformasjon, som for eksempel innhenting, registrering, organisering, lagring, overføring, endring, bruk, opplysning, eller sletting.

Sensitiv kandidatinformasjon er kandidatinformasjon vedrørende nasjonalitet eller statsborgerskap, rase eller etnisk opprinnelse, rulleblad, eller fagforeningsmedlemskap. GE spør ikke etter, og vurderer heller ikke, informasjon om religion, sexliv eller politiske meninger i forbindelse med rekruttering.

Innsamling

Du kan bruke forskjellige elektroniske og papirbaserte metoder for å sende inn kandidatinformasjonen til GE.  Du samtykker i at, i tillegg til å innhente kandidatinformasjonen direkte fra deg, GE kan innhente kandidatinformasjon fra tredjeparter, for eksempel fra rekrutteringspersoner, i forbindelse med en bakgrunnssjekk eller sjekk av ansettelsesforhold eller en jobbreferanse (med forbehold om ditt samtykke der dette kreves etter loven ) eller, i den grad loven tillater det, fra et rekrutterings- eller annet nettsted.

Behandling og oppbevaring

GE behandler kandidatinformasjonen for legitime personal- og forretningsformål. Disse inkluderer å identifisere og evaluere kandidater til GE-stillinger, journalføring knyttet til ansettelsesprosessen, analysere ansettelsesprosessen og resultater, og å gjennomføre bakgrunnsjekk, der dette er tillatt etter loven.  I tillegg kan kandidatinformasjonen brukes til å overholde GEs juridiske, regulatoriske og krav til selskapsstyring. Dersom en kandidat blir ansatt, kan kandidatinformasjonen brukes i forbindelse med hans/hennes ansettelse i samsvar med GEs regler for databeskyttelse ved ansettelser. 

I tillegg til å bruke kandidatinformasjonen for stillingen du har søkt, kan GE beholde og bruke din kandidatinformasjonen for å vurdere deg for andre stillinger.  Hvis du ikke ønsker å bli vurdert for andre stillinger eller ønsker å ha din kandidatinformasjonen fjernet, kan du ta kontakt med GE som spesifisert under Forespørsler, klager og innvendinger nedenfor. Kandidatdata vil bli beholdt i maksimalt tre år (eller mindre der det er påkrevd av loven) med mindre det er nødvendig for skatt- eller juridiske formål eller i forbindelse med ansettelse som angitt ovenfor.

Dele med tredjeparter

GE kan overføre kandidatinformasjonen til eksterne tredjepartsleverandører som utfører visse tjenester for GE.  Slike tredjepartsleverandører har tilgang til kandidatinformasjonen utelukkende for det formål å utføre de tjenestene som er angitt i den aktuelle tjenestekontrakt, og GE krever av leverandørene å gjennomføre sikkerhetstiltak i samsvar med den beskyttelse som er spesifisert i denne erklæringen.

GE kan utlevere enkelte kandidatopplysninger til andre tredjeparter (1) i henhold til loven, (2) for å beskytte GEs juridiske rettigheter i den grad det er autorisert eller tillatt ved lov, eller (3) ved en nødsituasjon der kandidatens eller annet individs helse- eller sikkerhet kan stå i fare.  I tillegg kan GE ved nyorganisering, fusjon, salg, joint venture, oppdrag eller annen overføring eller disposisjon av alle eller deler av GEs virksomhet, overføre kandidatopplysninger til etterfølgergrupper eller parter.

Internasjonale dataoverføringer

GE opererer globalt i mer enn 160 land.  Følgelig kan kandidatinformasjon overføres til og behandles i USA og andre land som ikke kan anses å ha samme nivå av datasikkerhet som ditt hjemland.  GE opprettholder og anvender beskyttelsesstandarder av ansettelsesinformasjon i samsvar med det som er angitt i denne erklæringen for selskapets globale virksomhet .  I tillegg har GE inngått bindende bedriftens regler for regulering av sitt behandling av personopplysninger fra EU beboere. Ytterligere informasjon om GEs Bindende bedriftens regler er tilgjengelig her.

Sensitiv kandidatinformasjon

GE kan utføre bakgrunnssjekk og sjekk av rulleblad der dette er tillatt etter loven, og kan behandle annen sensitiv kandidatinformasjon, som for eksempel informasjon om statsborgerskap eller nasjonalitet eller helseopplysninger, når det er relevant for en stilling og loven tillater det.  Hvis GE har til hensikt å innhente sensitive personopplysninger fra tredjepart, vil du bli gitt varsel og mulighet til å samtykke.  Hvis du har en funksjonshemning og ønsker at GE vurderer en tilrettelegging, kan du oppgi denne informasjonen i løpet av rekrutteringsprosessen.   I den grad du gjør sensitiv kandidatinformasjon tilgjengelig for GE, samtykker du i at GE behandler slike data i henhold til denne erklæringen. 

Sikkerhet og konfidensialitet

GE benytter tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte integriteten, konfidensialitet, sikkerhet og tilgjengelighet av kandidatinformasjon, og overholder gjeldende juridiske krav til informasjonssikkerhet.  GE begrenser tilgangen til interne systemer som inneholder kandidatinformasjon til personer som trenger tilgang til et legitimt forretningsformål.

Kandidatrettigheter

Du kan utøve følgende rettigheter i forhold til din kandidatinformasjon: 

Tilgang, retting og sletting: GE vil gi deg tilgang til din kandidatinformasjon som GE har i den utstrekning som kreves etter loven i ditt hjemland, uavhengig av beliggenheten til behandlingen av kandidatinformasjonen.  Du kan be om korrigering eller sletting av denne kandidatinformasjonen, unntatt der oppbevaring kreves iht. ditt kontraktsforhold med GE, i forbindelse med en rettstvist, eller som på annen måte er lovpålagt.  Hvis tilgang, retting eller sletting nektes, vil årsaken til nektelsen bli kommunisert til deg.

Automatiserte beslutninger: GE generelt foretar ikke rekrutterings- eller ansettelsesbeslutninger basert utelukkende på automatiserte beslutningstaking i henhold til EUs personverndirektiv. Dersom GE baserer seg utelukkende på automatisert beslutningstaking som kan ha en betydelig innvirkning på deg, vil GE gi deg en mulighet til å uttrykke dine synspunkter og vil sørge for ethvert annet sikringstiltak som kreves etter loven.

Henvendelser, klager og innvendinger: Du kan trekke tilbake samtykket til behandlingen av din kandidatinformasjonen eller sende inn henvendelser, klager og/eller innvendinger til behandling av din kandidatinformasjonen ved å sende en skriftlig anmodning til: Human Resources Data Protection Administrator, 5 Necco Street, Boston, MA 02210; på epost til [email protected].  Prosessene som er beskrevet i denne erklæringen supplementerer alle andre rettsmidler og konfliktløsningsprosesser som gis av GE og/eller tilgjengelig under gjeldende lov.

Direktemarkedsføring

GE vil ikke bruke kandidatinformasjonen til å tilby deg produkter eller tjenester til personlig eller familieforbruk ("direktemarkedsføring") eller gi kandidatinformasjonen til tredjeparter for deres direktemarkedsføring.  Disse begrensningene gjelder ikke kontakt eller annen personlig informasjon innhentet i konteksten av kunde, forbruker eller andre ikke-ansettelsesforhold med GE.

Endringer av denne erklæringen

GE forbeholder seg retten til å endre denne erklæringen ved å publisere endringene på relevante GE-nettsteder.  Hvis du sender inn ytterligere kandidatinformasjon eller ber om å bli vurdert for en GE stilling etter ikrafttredelsesdatoen for en modifisert erklæring, vil din kandidatinformasjonen bli behandlet i samsvar med erklæringen i kraft på dette tidspunktet.

Gjelder fra: september 14, 2014