GE CAREERS

Personvernerklæring for kandidater

 

GE HealthCare-gruppen har skilt seg fra GE, men etter denne separasjonen er GE HealthCare-gruppens rekrutterings- og ombordsystemer fortsatt i overgang fra systemene som brukes av GE. Informasjon om hvordan GE HealthCare Technologies Inc og dets datterselskaper og relaterte selskaper (samlet GEHC) håndterer og beskytter data som de får tilgang til i forbindelse med en GEHC rekrutteringsprosess, kan finnes her: GE HealthCare  Personvernerklæring for kandidater

Personvernerklæring for kandidater

Innledning

Denne personvernerklæringen (erklæring) beskriver hvordan GE og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlet GE) håndterer og beskytter data som GE har tilgang til i forbindelse med rekrutteringsprosessen.

Ved at du gjør din GE Kandidatinformasjon tilgjengelig, som definert nedenfor, bekrefter du at:

• Du har lest denne erklæringen og samtykker i at GE kan behandle GE Kandidatinformasjonen i henhold til denne erklæringen;

• Du har oppgitt eventuelle kunngjøringer og innhentet eventuelle samtykker som trengs for å oppgi informasjon om andre (f.eks. informasjon ang. jobbreferanser); og

• Din GE Kandidatinformasjon kan overføres og behandles over hele verden, inkludert USA og andre land som ikke kan anses å ha samme nivå av datasikkerhet som ditt hjemland, for de formål og på den måten som er spesifisert i denne erklæringen.

GE vil håndtere GE Kandidatinformasjon i samsvar med denne erklæringen med mindre den er i konflikt med gyldig lovgivning, og i så fall vil gyldig lovgivning gjelde.

Ditt samtykke til bestemmelsene i denne erklæringen er nødvendig for å sende inn eller gjøre GE Kandidatinformasjonen tilgjengelig. Hvis du avstår fra å sende inn eller gjøre din GE Kandidatinformasjon tilgjengelig, kan dette påvirke din mulighet til å søke eller motta et tilbud om ansettelse.

Denne erklæringen utgjør ikke en del av en ansettelseskontrakt for kandidater ansatt av GE.

Definisjoner

GE Kandidatdata refererer til identifiserbar informasjon som en person gjør tilgjengelig for GE enten direkte eller indirekte under rekrutteringsprosessen, eller ved deling av din arbeidserfaring eller interesser.GE kan innhente GE Kandidatinformasjon direkte fra en jobbkandidat eller fra tredjeparter, for eksempel i forbindelse med en bakgrunnssjekk eller sjekk av ansettelsesforhold eller jobbreferanse, med forbehold om ditt samtykke der dette kreves etter loven. GE Kandidatdata kan inneholde en rekke informasjon, som kandidatstatus, arbeidshistorie/jobbdata, utdannelse, kompensasjon, tilbakemeldinger fra arbeidsgivere, resultater av spørreskjema, kontaktinformasjon, tidligere adresser eller navn, tilleggsinformasjon levert av kandidaten (slik som et følgebrev), ekspertise eller prosjektarbeid delt til offentlighet, førerkortnummer som kan kreves for visse stillinger, referanser og straffeattest der det er tillatt ved lov.

Behandlingen refererer til enhver handling utført ifm. GE Kandidatinformasjon, som for eksempel innhenting, registrering, organisering, lagring, overføring, endring, bruk, opplysning, eller sletting.

Sensitive GE Kandidatdata refererer til GE Kandidatdata om nasjonalitet eller statsborgerskap, rase eller etnisk opprinnelse, helseinformasjon, straffeattest eller fagforeningsmedlemskap. GE vil aldri be om eller vurdere informasjon om religion, sexliv eller politiske meninger under rekrutteringsfasen.

Innsamling

Du kan bruke forskjellige elektroniske og papirbaserte metoder for å sende inn GE Kandidatinformasjonen til GE. I tillegg til å samle inn GE Kandidatdata direkte fra deg, godtar du at GE har rett til å samle GE Kandidatdata fra tredjeparter, for eksempel fra rekrutterere, når det gjelder en bakgrunns- eller ansettelsesverifisering eller en ansettelsesreferanse (med forbehold om ditt samtykke der loven krever det) eller, i den utstrekning loven tillater det, fra rekruttering eller annet nettsted der du kan ha levert informasjon om din arbeidserfaring eller interesser.

Der det er lovpålagt, kan GE be om tilleggsinformasjon angående tilfeller der du, eller noen nær deg, inkludert visse familiemedlemmer eller forretningspartnere, jobber eller har jobbet med en regjering på en spesifisert måte. Under disse omstendighetene vil ytterligere instruksjoner bli gitt til deg i løpet av søknaden din. Du bør informere og søke samtykke fra et familiemedlem eller forretningspartner som GE har bedt deg om å gi informasjon i forhold til dette myndighetenes arbeidskrav før du avslører slik informasjon til GE for disse formålene.

Behandling og oppbevaring

GE behandler GE Kandidatinformasjonen for legitime personal- og forretningsformål. Disse inkluderer å identifisere og evaluere kandidater til GE-stillinger, journalføring knyttet til ansettelsesprosessen, analysere ansettelsesprosessen og resultater, og å gjennomføre bakgrunnsjekk, der dette er tillatt etter loven. I tillegg kan GE Kandidatinformasjonen brukes til å overholde GEs juridiske, regulatoriske og krav til selskapsstyring. Dersom en kandidat blir ansatt, kan GE Kandidatinformasjonen brukes i forbindelse med hans/hennes ansettelse i samsvar med GEs regler for databeskyttelse ved ansettelser.

I tillegg til å bruke GE Kandidatinformasjonen for stillingen du har søkt, kan GE beholde og bruke din GE Kandidatinformasjonen for å vurdere deg for andre stillinger. Hvis du foretrekker å ikke bli vurdert for andre stillinger eller ønsker sletting av dine GE Kandidatdata, ikke nøl med å kontakte GE som i Henvendelser, Klager, Innvendinger og Begrensninger nedenfor. GE Kandidatdata vil bli beholdt i maksimalt tre år (eller mindre der det er påkrevd av loven) med mindre det er nødvendig for skatt- eller juridiske formål eller i forbindelse med ansettelse som angitt ovenfor.

Dele med GE-enheter og tredjeparter

GE kan behandle GE Kandidatdata i fellesskap innenfor GE-gruppen av gjenværende og adskilte GE- forretningsenheter når kandidaten søker i en separasjonsrelatert overgangsperiode. Under enhver slik separasjonsrelatert overgangsperiode forblir alle gjenværende og atskilte GE-forretningsenheter ansvarlige for overholdelse av databeskyttelseskravene beskrevet i denne erklæringen.

GE kan overføre GE Kandidatinformasjonen til eksterne tredjepartsleverandører som utfører visse tjenester for GE. Slike tredjepartsleverandører har tilgang til GE Kandidatinformasjonen utelukkende for det formål å utføre de tjenestene som er angitt i den aktuelle tjenestekontrakt, og GE krever av leverandørene å gjennomføre sikkerhetstiltak i samsvar med den beskyttelse som er spesifisert i denne erklæringen.

GE kan utlevere enkelte kandidatopplysninger til andre tredjeparter (1) i henhold til loven, (2) for å beskytte GEs juridiske rettigheter i den grad det er autorisert eller tillatt ved lov, eller (3) ved en nødsituasjon der kandidatens eller annet individs helse- eller sikkerhet kan stå i fare. I tillegg kan GE ved nyorganisering, fusjon, salg, joint venture, oppdrag eller annen overføring eller disposisjon av alle eller deler av GEs virksomhet, overføre kandidatopplysninger til etterfølgergrupper eller parter.

Internasjonale dataoverføringer

GE opererer globalt i mer enn 160 land. Følgelig kan GE Kandidatinformasjon overføres til og behandles i USA og andre land som ikke kan anses å ha samme nivå av datasikkerhet som ditt hjemland. GE opprettholder og anvender beskyttelsesstandarder av ansettelsesinformasjon i samsvar med det som er angitt i denne erklæringen for selskapets globale virksomhet . I tillegg har GE inngått bindende bedriftens regler for regulering av sitt behandling av personopplysninger fra EU beboere. Ytterligere informasjon om GEs Bindende bedriftens regler er tilgjengelig [her] . Personvernrutinene til General Electric Company, som beskrives i disse standardene, følger APECs CBPR-system (Cross Border Privacy Rules). APECs CBPR-system gir organisasjoner et rammeverk for å sikre beskyttelse av personlig informasjon som overføres mellom APEC-medlemslandene. Du finner mer informasjon om APEC- rammeverket her.

Sensitiv GE Kandidatinformasjon

GE kan utføre bakgrunnssjekk og sjekk av rulleblad der dette er tillatt etter loven, og kan behandle annen sensitiv GE Kandidatinformasjon, som for eksempel informasjon om statsborgerskap eller nasjonalitet eller helseopplysninger, når det er relevant for en stilling og loven tillater det. Hvis GE har til hensikt å innhente sensitive personopplysninger fra tredjepart, vil du bli gitt varsel og mulighet til å samtykke. Hvis du har en funksjonshemning og ønsker at GE vurderer en tilrettelegging, kan du oppgi denne informasjonen i løpet av rekrutteringsprosessen. I den grad du gjør sensitiv GE Kandidatinformasjon tilgjengelig for GE, samtykker du i at GE behandler slike data i henhold til denne erklæringen.

Sikkerhet og konfidensialitet

GE benytter tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte integriteten, konfidensialitet, sikkerhet og tilgjengelighet av GE Kandidatinformasjon, og overholder gjeldende juridiske krav til informasjonssikkerhet. GE begrenser tilgangen til interne systemer som inneholder GE Kandidatinformasjon til personer som trenger tilgang til et legitimt forretningsformål.

Kandidatrettigheter

Du kan utøve følgende rettigheter i forhold til din GE Kandidatinformasjon:

Tilgang, Retting, Sletting og Bærbarhet: GE vil gi deg tilgang til dine GE Kandidatdata som behandles av GE, samt en mulighet for å gjøre disse dataene bærbare, i den grad det kreves av loven i ditt hjemland, uavhengig av behandlingsstedet av GE Kandidatdata. Du kan be om korrigering eller sletting av denne GE Kandidatinformasjonen, unntatt der oppbevaring kreves iht. ditt kontraktsforhold med GE, i forbindelse med en rettstvist, eller som på annen måte er lovpålagt. I tilfelle nektelse av tilgang, korreksjon, sletting eller bærbarhet, må årsaken til nektelsen kommuniseres til deg.

Automatiserte beslutninger: Generelt tar GE ikke rekrutterings- eller ansettelsesbeslutninger utelukkende om automatisert beslutningstaking i henhold til EUs generelle databeskyttelsesforordning. Dersom GE baserer seg utelukkende på automatisert beslutningstaking som kan ha en betydelig innvirkning på deg, vil GE gi deg en mulighet til å uttrykke dine synspunkter og vil sørge for ethvert annet sikringstiltak som kreves etter loven. Dette kan inkludere gjennomgang av en beslutning tatt utelukkende med automatisert behandling.

Henvendelser, Klager, Innvendinger og Begrensninger: Du har rett til å trekke tilbake samtykke til behandlingen av dine GE Kandidatdata eller sende inn henvendelser, klager, innsigelser og/eller forespørsler for å kunne begrense behandlingen av dine GE Kandidatdata ved å sende en skriftlig anmodning til: Human Resources Data Protection Administrator, 5 Necco Street, Boston, MA 02210; på epost [email protected]. Prosessene som er beskrevet i denne erklæringen supplementerer alle andre rettsmidler og konfliktløsningsprosesser som gis av GE og/eller tilgjengelig under gjeldende lov.

Hvis du har spørsmål om personvern eller bruk av data som vi ikke har besvart på en tilfredsstillende måte, kan du (uten ekstra kostnader) kontakte vår USA-baserte leverandør av løsninger av konflikter med tredjeparter på : https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Direktemarkedsføring

GE vil ikke bruke GE Kandidatinformasjonen til å tilby deg produkter eller tjenester til personlig eller familieforbruk ("direktemarkedsføring") eller gi GE Kandidatinformasjonen til tredjeparter for deres direktemarkedsføring. Disse begrensningene gjelder ikke kontakt eller annen personlig informasjon innhentet i konteksten av kunde, forbruker eller andre ikke-ansettelsesforhold med GE.

Endringer av denne erklæringen

GE forbeholder seg retten til å endre denne erklæringen ved å publisere endringene på relevante GE- nettsteder. Hvis du sender inn ytterligere GE Kandidatinformasjon eller ber om å bli vurdert for en GE

stilling etter ikrafttredelsesdatoen for en modifisert erklæring, vil din GE Kandidatinformasjonen bli behandlet i samsvar med erklæringen i kraft på dette tidspunktet.

Gjelder fra: January 4, 2023

Innledning

Denne personvernerklæringen (erklæring) beskriver hvordan GEHC og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlet GEHC) håndterer og beskytter data som GEHC har tilgang til i forbindelse med rekrutteringsprosessen. For å unngå tvil er GE HealthCare-gruppen av selskaper ikke tilknyttet General Electric Company, og alle referanser til "GE" som finnes på GE HealthCare Careers-nettstedet er fordi rekrutterings- og ombordstigningssystemene til GE HealthCare fortsatt er i overgang fra systemene som brukes av General Electric Company etter separasjonen av GE HealthCare.

Ved at du gjør din GEHC Kandidatinformasjon tilgjengelig, som definert nedenfor, bekrefter du at:

• Du har lest denne erklæringen og samtykker i at GEHC kan behandle GEHC Kandidatinformasjonen i henhold til denne erklæringen;

• Du har oppgitt eventuelle kunngjøringer og innhentet eventuelle samtykker som trengs for å oppgi informasjon om andre (f.eks. informasjon ang. jobbreferanser); og

• Din GEHC Kandidatinformasjon kan overføres og behandles over hele verden, inkludert USA og andre land som ikke kan anses å ha samme nivå av datasikkerhet som ditt hjemland, for de formål og på den måten som er spesifisert i denne erklæringen.

GEHC vil håndtere GEHC Kandidatinformasjon i samsvar med denne erklæringen med mindre den er i konflikt med gyldig lovgivning, og i så fall vil gyldig lovgivning gjelde.

Ditt samtykke til bestemmelsene i denne erklæringen er nødvendig for å sende inn eller gjøre GEHC Kandidatinformasjonen tilgjengelig. Hvis du avstår fra å sende inn eller gjøre din GEHC Kandidatinformasjon tilgjengelig, kan dette påvirke din mulighet til å søke eller motta et tilbud om ansettelse.

Denne erklæringen utgjør ikke en del av en ansettelseskontrakt for kandidater ansatt av GEHC.

Definisjoner

GEHC Kandidatdata refererer til identifiserbar informasjon som en person gjør tilgjengelig for GEHC enten direkte eller indirekte under rekrutteringsprosessen, eller ved deling av din arbeidserfaring eller interesser.GEHC kan innhente GEHC Kandidatinformasjon direkte fra en jobbkandidat eller fra tredjeparter, for eksempel i forbindelse med en bakgrunnssjekk eller sjekk av ansettelsesforhold eller jobbreferanse, med forbehold om ditt samtykke der dette kreves etter loven. GEHC Kandidatdata kan inneholde en rekke informasjon, som kandidatstatus, arbeidshistorie/jobbdata, utdannelse, kompensasjon, tilbakemeldinger fra arbeidsgivere, resultater av spørreskjema, kontaktinformasjon, tidligere adresser eller navn, tilleggsinformasjon levert av kandidaten (slik som et følgebrev), ekspertise eller prosjektarbeid delt til offentlighet, førerkortnummer som kan kreves for visse stillinger, referanser og straffeattest der det er tillatt ved lov.

Behandlingen refererer til enhver handling utført ifm. GEHC Kandidatinformasjon, som for eksempel innhenting, registrering, organisering, lagring, overføring, endring, bruk, opplysning, eller sletting. Sensitive GEHC Kandidatdata refererer til GEHC Kandidatdata om nasjonalitet eller statsborgerskap, rase eller etnisk opprinnelse, helseinformasjon, straffeattest eller fagforeningsmedlemskap. GEHC vil aldri be om eller vurdere informasjon om religion, sexliv eller politiske meninger under rekrutteringsfasen.

Innsamling

Du kan bruke forskjellige elektroniske og papirbaserte metoder for å sende inn GEHC Kandidatinformasjonen til GEHC. I tillegg til å samle inn GEHC Kandidatdata direkte fra deg, godtar du at GEHC har rett til å samle GEHC Kandidatdata fra tredjeparter, for eksempel fra rekrutterere, når det gjelder en bakgrunns- eller ansettelsesverifisering eller en ansettelsesreferanse (med forbehold om ditt samtykke der loven krever det) eller, i den utstrekning loven tillater det, fra rekruttering eller annet nettsted der du kan ha levert informasjon om din arbeidserfaring eller interesser.

Der det er lovpålagt, kan GEHC be om tilleggsinformasjon angående tilfeller der du, eller noen nær deg, inkludert visse familiemedlemmer eller forretningspartnere, jobber eller har jobbet med en regjering på en spesifisert måte. Under disse omstendighetene vil ytterligere instruksjoner bli gitt til deg i løpet av søknaden din. Du bør informere og søke samtykke fra et familiemedlem eller forretningspartner som GEHC har bedt deg om å gi informasjon i forhold til dette myndighetenes arbeidskrav før du avslører slik informasjon til GEHC for disse formålene.

Behandling og oppbevaring

GEHC behandler GEHC Kandidatinformasjonen for legitime personal- og forretningsformål. Disse inkluderer å identifisere og evaluere kandidater til GEHC-stillinger, journalføring knyttet til ansettelsesprosessen, analysere ansettelsesprosessen og resultater, og å gjennomføre bakgrunnsjekk, der dette er tillatt etter loven. I tillegg kan GEHC Kandidatinformasjonen brukes til å overholde GEHCs juridiske, regulatoriske og krav til selskapsstyring. Dersom en kandidat blir ansatt, kan GEHC Kandidatinformasjonen brukes i forbindelse med hans/hennes ansettelse i samsvar med GEHCs regler for databeskyttelse ved ansettelser.

I tillegg til å bruke GEHC Kandidatinformasjonen for stillingen du har søkt, kan GEHC beholde og bruke din GEHC Kandidatinformasjonen for å vurdere deg for andre stillinger. Hvis du foretrekker å ikke bli vurdert for andre stillinger eller ønsker sletting av dine GEHC Kandidatdata, ikke nøl med å kontakte GEHC som i Henvendelser, Klager, Innvendinger og Begrensninger nedenfor. GEHC Kandidatdata vil bli beholdt i maksimalt tre år (eller mindre der det er påkrevd av loven) med mindre det er nødvendig for skatt- eller juridiske formål eller i forbindelse med ansettelse som angitt ovenfor.

Dele med tredjeparter

GEHC kan overføre GEHC Kandidatinformasjonen til eksterne tredjepartsleverandører som utfører visse tjenester for GEHC. Slike tredjepartsleverandører har tilgang til GEHC Kandidatinformasjonen utelukkende for det formål å utføre de tjenestene som er angitt i den aktuelle tjenestekontrakt, og GEHC krever av leverandørene å gjennomføre sikkerhetstiltak i samsvar med den beskyttelse som er spesifisert i denne erklæringen.

GEHC kan utlevere enkelte kandidatopplysninger til andre tredjeparter (1) i henhold til loven, (2) for å beskytte GEHCs juridiske rettigheter i den grad det er autorisert eller tillatt ved lov, eller (3) ved en nødsituasjon der kandidatens eller annet individs helse- eller sikkerhet kan stå i fare. I tillegg kan GEHC ved nyorganisering, fusjon, salg, joint venture, oppdrag eller annen overføring eller disposisjon av alle eller deler av GEHCs virksomhet, overføre kandidatopplysninger til etterfølgergrupper eller parter.

Internasjonale dataoverføringer

GEHC opererer globalt i mer enn 150 land. Følgelig kan GEHC Kandidatinformasjon overføres til og behandles i USA og andre land som ikke kan anses å ha samme nivå av datasikkerhet som ditt hjemland. GEHC opprettholder og anvender beskyttelsesstandarder av ansettelsesinformasjon i samsvar med det som er angitt i denne erklæringen for selskapets globale virksomhet . GEHC har inngått en Intragroup Agreement. Personvernrutinene til General Electric Company, som beskrives i disse standardene, følger APECs CBPR-system (Cross Border Privacy Rules). APECs CBPR-system gir organisasjoner et rammeverk for å sikre beskyttelse av personlig informasjon som overføres mellom APEC-medlemslandene. Du finner mer informasjon om APEC-rammeverket her.

Sensitiv GEHC Kandidatinformasjon

GEHC kan utføre bakgrunnssjekk og sjekk av rulleblad der dette er tillatt etter loven, og kan behandle annen sensitiv GEHC Kandidatinformasjon, som for eksempel informasjon om statsborgerskap eller nasjonalitet eller helseopplysninger, når det er relevant for en stilling og loven tillater det. Hvis GEHC har til hensikt å innhente sensitive personopplysninger fra tredjepart, vil du bli gitt varsel og mulighet til å samtykke. Hvis du har en funksjonshemning og ønsker at GEHC vurderer en tilrettelegging, kan du oppgi denne informasjonen i løpet av rekrutteringsprosessen. I den grad du gjør sensitiv GEHC Kandidatinformasjon tilgjengelig for GEHC, samtykker du i at GEHC behandler slike data i henhold til denne erklæringen.

Sikkerhet og konfidensialitet

GEHC benytter tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte integriteten, konfidensialitet, sikkerhet og tilgjengelighet av GEHC Kandidatinformasjon, og overholder gjeldende juridiske krav til informasjonssikkerhet. GEHC begrenser tilgangen til interne systemer som inneholder GEHC Kandidatinformasjon til personer som trenger tilgang til et legitimt forretningsformål.

Kandidatrettigheter

Du kan utøve følgende rettigheter i forhold til din GEHC Kandidatinformasjon:

Tilgang, Retting, Sletting og Bærbarhet: GEHC vil gi deg tilgang til dine GEHC Kandidatdata som behandles av GEHC, samt en mulighet for å gjøre disse dataene bærbare, i den grad det kreves av loven i ditt hjemland, uavhengig av behandlingsstedet av GEHC Kandidatdata. Du kan be om korrigering eller sletting av denne GEHC Kandidatinformasjonen, unntatt der oppbevaring kreves iht. ditt kontraktsforhold med GEHC, i forbindelse med en rettstvist, eller som på annen måte er lovpålagt. I tilfelle nektelse av tilgang, korreksjon, sletting eller bærbarhet, må årsaken til nektelsen kommuniseres til deg.

Automatiserte beslutninger: Generelt tar GEHC ikke rekrutterings- eller ansettelsesbeslutninger utelukkende om automatisert beslutningstaking i henhold til EUs generelle databeskyttelsesforordning. Dersom GEHC baserer seg utelukkende på automatisert beslutningstaking som kan ha en betydelig innvirkning på deg, vil GEHC gi deg en mulighet til å uttrykke dine synspunkter og vil sørge for ethvert annet sikringstiltak som kreves etter loven. Dette kan inkludere gjennomgang av en beslutning tatt utelukkende med automatisert behandling.

Henvendelser, Klager, Innvendinger og Begrensninger: Du har rett til å trekke tilbake samtykke til behandlingen av dine GEHC Kandidatdata eller sende inn henvendelser, klager, innsigelser og/eller forespørsler for å kunne begrense behandlingen av dine GEHC Kandidatdata ved å sende en skriftlig anmodning til: GE HealthCare 500 W. Monroe St., Chicago, IL 60661, USA; på epost til [email protected]. Prosessene som er beskrevet i denne erklæringen supplementerer alle andre rettsmidler og konfliktløsningsprosesser som gis av GEHC og/eller tilgjengelig under gjeldende lov. Hvis du har spørsmål om personvern eller bruk av data som vi ikke har besvart på en tilfredsstillende måte, kan du (uten ekstra kostnader) kontakte vår USA-baserte leverandør av løsninger av konflikter med tredjeparter på : https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Direktemarkedsføring

GEHC vil ikke bruke GEHC Kandidatinformasjonen til å tilby deg produkter eller tjenester til personlig eller familieforbruk ("direktemarkedsføring") eller gi GEHC Kandidatinformasjonen til tredjeparter for deres direktemarkedsføring. Disse begrensningene gjelder ikke kontakt eller annen personlig informasjon innhentet i konteksten av kunde, forbruker eller andre ikke-ansettelsesforhold med GEHC.

Endringer av denne erklæringen

GEHC forbeholder seg retten til å endre denne erklæringen ved å publisere endringene på relevante GEHC-nettsteder. Hvis du sender inn ytterligere GEHC Kandidatinformasjon eller ber om å bli vurdert for en GEHC stilling etter ikrafttredelsesdatoen for en modifisert erklæring, vil din GEHC Kandidatinformasjonen bli behandlet i samsvar med erklæringen i kraft på dette tidspunktet.

Gjelder fra: January 4, 2023