GE CAREERS

Kennisgeving privacy voor kandidaatgegevens

 

Inleiding

Deze kennisgeving (Kennisgeving) beschrijft de wijze waarop GE en zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk: GE) omgaan met en bescherming bieden aan gegevens waartoe GE in verband met het rekruteringsproces toegang heeft. 

Door uw Kandidaatgegevens ter beschikking te stellen zoals hieronder bepaald, bevestigt u dat:

  • U deze Kennisgeving hebt bekeken en u ermee akkoord gaat dat GE uw Kandidaatgegevens kan verwerken overeenkomstig deze Kennisgeving;
  • U eventuele meldingen hebt verstrekt en toestemmingen hebt verkregen die nodig zijn om informatie over anderen te verstrekken (bijv. informatie over arbeidsreferenties); en
  • Uw Kandidaatgegevens wereldwijd kunnen worden overgedragen en verwerkt, met inbegrip van de VS en andere landen die niet hetzelfde beschermingsniveau voor gegevens bieden als uw thuisland, voor de doeleinden en op de wijze zoals in deze Kennisgeving is gespecificeerd.

GE zal Kandidaatgegevens verwerken overeenkomstig deze Kennisgeving, tenzij dit in strijd is met de lokale wettelijke vereisten, in welk geval de lokale wetgeving voorrang heeft.

Uw toestemming met de bepalingen van deze Kennisgeving is vereist om Kandidaatgegevens te verzenden of ter beschikking te stellen.   Indien u weigert uw Kandidaatgegevens te verzenden of ter beschikking te stellen, kan dat van invloed zijn op uw mogelijkheid om te solliciteren of een arbeidsaanbod te ontvangen.

Deze Kennisgeving maakt geen deel uit van een arbeidsovereenkomst die aan door GE aangeworven kandidaten wordt aangeboden.

Definities

Kandidaatgegevens zijn identificeerbare gegevens die een individu in verband met het rekruteringsproces ter beschikking stelt van GE.  GE kan Kandidaatgegevens rechtstreeks van een sollicitant of van derden verzamelen, bijvoorbeeld in verband met een antecedentenonderzoek of een controle voorafgaand aan indienstname of een arbeidsreferentie, afhankelijk van uw toestemming wanneer wettelijk vereist.  Kandidaatgegevens kunnen diverse gegevens omvatten, zoals de status van de kandidaat, arbeidsverleden/functiegegevens, opleiding, vergoeding, beoordeling van de werkgever, resultaten van online-enquêtes, contactgegevens, vorige adressen of namen, extra informatie verstrekt door de kandidaat (bijv. een begeleidende brief), rijbewijsnummer indien vereist voor bepaalde vacatures, referenties, en crimineel verleden indien wettelijk toegestaan.

Verwerking verwijst naar iedere actie die uitgevoerd wordt op Kandidaatgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, bewaren, overdragen, wijzigen, gebruiken, bekendmaken of verwijderen.

Gevoelige kandidaatgegevens zijn Kandidaatgegevens betreffende nationaliteit of staatsburgerschap, ras of etnische afkomst, crimineel verleden of vakbondslidmaatschap. GE vraagt in verband met rekrutering geen gegevens over godsdienst, seksueel gedrag of politieke overtuiging of houdt er geen rekening mee.

Verzameling

U kunt diverse elektronische en papieren methodes gebruiken om Kandidaatgegevens naar GE te verzenden.  U gaat ermee akkoord dat GE, naast het verzamelen van Kandidaatgegevens rechtstreeks van uzelf, tevens Kandidaatgegevens kan verzamelen van derden, bijvoorbeeld van rekruteerders, in verband met een antecedentenonderzoek of een controle voorafgaand aan indienstname of een arbeidsreferentie (afhankelijk van uw toestemming wanneer wettelijk vereist), of voor zover wettelijk toegestaan, van een rekruterings- of andere website.

Verwerking en bewaring

GE verwerkt Kandidaatgegevens voor rechtmatige doeleinden van HR en bedrijfsbeheer. Hieronder vallen het identificeren en beoordelen van kandidaten voor GE-functies, het bijhouden van gegevens betreffende aanwervingsprocessen, het analyseren van het aanwervingsproces en de resultaten en het uitvoeren van antecedentenonderzoeken indien wettelijk toegestaan.  Daarnaast kunnen Kandidaatgegevens worden gebruikt om te voldoen aan de juridische en wettelijke vereisten en voorschriften inzake corporate governance. Indien een kandidaat wordt aangeworven, kunnen Kandidaatgegevens worden gebruikt in verband met zijn/haar aanstelling in overeenstemming met het beleid van GE inzake de bescherming van arbeidsgegevens. 

Naast het gebruik van Kandidaatgegevens voor de functie waarvoor u hebt gesolliciteerd, kan GE uw Kandidaatgegevens bijhouden en gebruiken om u in aanmerking te nemen voor andere functies.  Indien u niet in aanmerking wilt worden genomen voor andere functies of uw Kandidaatgegevens wilt laten verwijderen, kunt u contact opnemen met GE zoals aangegeven onder Vragen, klachten en bezwaren hieronder. Tenzij vereist voor belastingdoeleinden of andere wettelijk doeleinden of in verband met tewerkstelling zoals hierboven aangegeven, zullen de Kandidaatgegevens maximaal drie jaar worden bewaard (of minder indien wettelijk vereist).

Delen met derden

GE kan Kandidaatgegevens overdragen naar externe dienstverleners die bepaalde diensten voor GE verrichten.  Zulke externe dienstverleners hebben uitsluitend toegang tot Kandidaatgegevens voor het verrichten van de diensten gespecificeerd in het betreffende dienstverleningscontract, en GE vereist dat de dienstverleners veiligheidsmaatregelen treffen die in overeenstemming zijn met de in deze Melding gespecificeerde beschermingen.

Kan van GE worden vereist bepaalde Kandidaatgegevens aan andere derden bekend te maken (1) indien wettelijk vereist; (2) om de wettelijke rechten van GE te beschermen in zoverre is toegelaten of wettelijk toegestaan; of (3) in een noodgeval wanneer de gezondheid of veiligheid van een kandidaat of ander individu gevaar kan lopen.   Daarenboven kan GE Kandidaatgegevens overdragen aan een opvolgende entiteit of partij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint-venture, toewijzing of andere overdracht of vervreemding van het geheel of een deel van de activiteiten van GE.

Internationale gegevensoverdrachten

GE is wereldwijd actief in meer dan 160 landen.  Daarom kunnen Kandidaatgegevens worden overgedragen naar en verwerkt in de VS en andere landen die niet hetzelfde beschermingsniveau voor gegevens kunnen bieden als uw thuisland.  De beschermingsnormen die GE hanteert en toepast op arbeidsgegevens stemmen overeen met die welke in deze Kennisgeving zijn gespecificeerd voor de wereldwijde activiteiten van GE.  Daarnaast heeft GE bindende bedrijfsregels afgesloten voor zijn wijze van behandeling van persoonsgegevens van inwoners van de Europese Unie. Meer informatie over de Bindende bedrijfsregels van GE is hier beschikbaar.

Gevoelige kandidaatgegevens

GE kan antecedentenonderzoeken en controles naar het criminele verleden verrichten wanneer wettelijk toegestaan, en kan andere Gevoelige kandidaatgegevens verwerken, zoals informatie over staatsburgerschap of nationaliteit of gezondheid, wanneer zulks relevant is voor een functie en wettelijk is toegestaan.  Indien GE gevoelige persoonsgegevens van derden wil verzamelen, wordt u daarvan in kennis gesteld en kunt u uw toestemming geven.  Indien u gehandicapt bent en GE wilt verzoeken een aanpassing te overwegen, kunt u die informatie tijdens het rekruteringsproces verstrekken.   In zoverre u Gevoelige kandidaatgegevens aan GE bekend maakt, stemt u ermee in dat GE deze verwerkt in overeenstemming met deze Kennisgeving. 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

GE gebruikt technische en organisatorische maatregelen met het oog op de bescherming van de integriteit, vertrouwelijkheid, veiligheid en beschikbaarheid van Kandidaatgegevens, en op de naleving van geldende wettelijke vereisten voor informatiebeveiliging.   GE beperkt de toegang tot interne systemen waarin Kandidaatgegevens zijn vastgelegd tot individuen die de toegang nodig hebben voor een rechtmatig zakelijk doel.

Rechten van kandidaten

U kunt de volgende rechten met betrekking tot uw Kandidaatgegevens uitoefenen: 

Inzage, correctie en verwijdering: GE zal u inzage verlenen tot uw Kandidaatgegevens die het bedrijf bijhoudt voor zover dit wettelijk vereist is in uw thuisland, ongeacht de locatie waar de Kandidaatgegevens worden verwerkt.  U kunt verzoeken om de Kandidaatgegevens te corrigeren of verwijderen, behalve wanneer het bijhouden wordt vereist door uw contractuele relatie met GE, in het kader van een geding, of indien anderszins wettelijk vereist.  Indien inzage, correctie of verwijdering wordt geweigerd, zal de reden voor de weigering u worden meegedeeld.

Geautomatiseerde beslissingen: GE neemt doorgaans geen rekruterings- of aanwervingsbeslissingen uitsluitend op basis van geautomatiseerde beslissingen binnen de betekenis van de Europese Gegevensbeschermingsrichtlijn. Indien GE uitsluitend steunt op geautomatiseerde beslissingen die belangrijke gevolgen voor u zouden kunnen hebben, zal GE u een gelegenheid bieden om uw mening kenbaar te maken en zal GE eventuele andere wettelijk vereiste beveiligingen bieden.

Vragen, klachten en bezwaren: U kunt uw toestemming met de verwerking van uw Kandidaatgegevens intrekken, of u kunt vragen, klachten en/of bezwaren tegen de verwerking van uw Kandidaatgegevens indienen door een schriftelijk verzoek te zenden naar: Human Resources Data Protection Administrator, 5 Necco Street, Boston, MA 02210; per e-mail naar [email protected].  De in deze Kennisgeving beschreven processen vormen een aanvulling op eventuele andere rechtsmiddelen en geschillenbeslechtingsprocedures die door GE worden geboden en/of die beschikbaar zijn volgens het van toepassing zijnde recht.

Direct marketing

GE zal geen gebruik maken van Kandidaatgegevens om u producten of diensten aan te bieden voor persoonlijke of familiale consumptie ("direct marketing") of zal geen Kandidaatgegevens verstrekken aan derden voor hun direct marketing.  Deze beperkingen zijn niet van toepassing op contact- of andere persoonsgegevens die zijn verkregen in het kader van een klant-, consument- of andere niet-arbeidsrelatie met GE.

Wijzigingen aan de Kennisgeving

GE behoudt zich het recht voor om deze Kennisgeving te wijzigen door wijzigingen op de betrokken GE-websites te publiceren.  Indien u aanvullende Kandidaatgegevens indient of vraagt om in aanmerking te worden genomen voor een GE-functie na de ingangsdatum van een gewijzigde Kennisgeving, zullen uw Kandidaatgegevens worden behandeld in overeenstemming met de op dat ogenblik geldende Kennisgeving.

Ingangsdatum: September 14 2015