GE CAREERS

Kennisgeving privacy voor kandidaatgegevens

 

De GE HealthCare-groep is gescheiden van GE, maar na deze scheiding bevinden de wervings- en onboarding-systemen van de GE HealthCare-groep zich nog steeds in de overgang van de systemen die door GE worden gebruikt. Informatie over hoe GE HealthCare Technologies Inc en haar dochterondernemingen en gerelateerde bedrijven (gezamenlijk GEHC) gegevens behandelen en beschermen waartoe zij toegang krijgen in verband met een GEHC-wervingsproces, vindt u hier: GE HealthCare Kennisgeving privacy voor kandidaatgegevens

Kennisgeving privacy voor kandidaatgegevens

Inleiding

Deze kennisgeving (Kennisgeving) beschrijft de wijze waarop GE en zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk: GE) omgaan met en bescherming bieden aan gegevens waartoe GE in verband met het rekruteringsproces toegang heeft.

Door uw Kandidaatgegevens ter beschikking te stellen zoals hieronder bepaald, bevestigt u dat:

• U deze Kennisgeving hebt bekeken en u ermee akkoord gaat dat GE uw Kandidaatgegevens kan verwerken overeenkomstig deze Kennisgeving;

• U eventuele meldingen hebt verstrekt en toestemmingen hebt verkregen die nodig zijn om informatie over anderen te verstrekken (bijv. informatie over arbeidsreferenties); en

• Uw Kandidaatgegevens wereldwijd kunnen worden overgedragen en verwerkt, met inbegrip van de VS en andere landen die niet hetzelfde beschermingsniveau voor gegevens bieden als uw thuisland, voor de doeleinden en op de wijze zoals in deze Kennisgeving is gespecificeerd.

GE zal Kandidaatgegevens verwerken overeenkomstig deze Kennisgeving, tenzij dit in strijd is met de lokale wettelijke vereisten, in welk geval de lokale wetgeving voorrang heeft.

Uw toestemming met de bepalingen van deze Kennisgeving is vereist om Kandidaatgegevens te verzenden of ter beschikking te stellen. Indien u weigert uw Kandidaatgegevens te verzenden of ter beschikking te stellen, kan dat van invloed zijn op uw mogelijkheid om te solliciteren of een arbeidsaanbod te ontvangen.

Deze Kennisgeving maakt geen deel uit van een arbeidsovereenkomst die aan door GE aangeworven kandidaten wordt aangeboden.

Definities

GE Kandidaatgegevens is identificeerbare informatie die iemand direct of indirect aan GE ter beschikking stelt in verband met het wervingsproces of het delen van uw werkervaring of interesses. GE kan GE Kandidaatgegevens rechtstreeks van een sollicitant of van derden verzamelen, bijvoorbeeld in verband met een antecedentenonderzoek of een controle voorafgaand aan indienstname of een arbeidsreferentie, afhankelijk van uw toestemming wanneer wettelijk vereist. GE Kandidaatgegevens kunnen diverse gegevens bevatten, zoals de status van de kandidaat, werkgeschiedenis/functiegegevens, opleiding, beloning, terugkoppeling van de werkgever, resultaten van vragenlijsten, contactinformatie,

eerdere adressen of namen, aanvullende informatie die door de kandidaat is verstrekt (bijv. een sollicitatiebrief), publiekelijk gedeelde expertise of projectwerk, rijbewijsnummer zoals vereist voor bepaalde functies, referenties, en strafrechtelijk verleden waar dit wettelijk is toegestaan.

Verwerking verwijst naar iedere actie die uitgevoerd wordt op GE Kandidaatgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, bewaren, overdragen, wijzigen, gebruiken, bekendmaken of verwijderen.

Gevoelige GE Kandidaatgegevens zijn GE Kandidaatgegevens die betrekking kunnen hebben op nationaliteit of staatsburgerschap, ras of etnische afkomst, gezondheidsinformatie, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond. GE vraagt niet naar noch houdt rekening met informatie over religie, seksleven of politieke meningen in verband met werving.

Verzameling

U kunt diverse elektronische en papieren methodes gebruiken om GE Kandidaatgegevens naar GE te verzenden. U gaat ermee akkoord dat GE, naast het rechtstreeks van u verzamelen van GE Kandidaatgegevens, GE Kandidaatgegevens van derden kan verzamelen, bijvoorbeeld van wervers, in verband met een antecedenten- of werkgelegenheidscontrole of een arbeidsreferentie (onder voorbehoud van uw toestemming indien wettelijk vereist) of, voor zover toegestaan door de wet, van een wervingssite of andere website waar u mogelijk informatie over uw werkervaring of interesses hebt verstrekt.

Waar wettelijk vereist, kan GE om aanvullende informatie vragen over gevallen waarin u, of iemand in uw naaste omgeving, waaronder bepaalde familieleden of zakenpartners, op een gespecificeerde manier met een overheid werkt of heeft gewerkt. In deze omstandigheden zullen aanvullende instructies aan u worden verstrekt in de loop van uw aanvraag. U dient elk familielid of zakenpartner over wie GE u heeft gevraagd om informatie te verstrekken met betrekking tot deze werkvereiste van de overheid, te informeren en toestemming te vragen voordat u dergelijke informatie voor deze doeleinden aan GE bekendmaakt.

Verwerking en bewaring

GE verwerkt GE Kandidaatgegevens voor rechtmatige doeleinden van HR en bedrijfsbeheer. Hieronder vallen het identificeren en beoordelen van kandidaten voor GE-functies, het bijhouden van gegevens betreffende aanwervingsprocessen, het analyseren van het aanwervingsproces en de resultaten en het uitvoeren van antecedentenonderzoeken indien wettelijk toegestaan. Daarnaast kunnen GE Kandidaatgegevens worden gebruikt om te voldoen aan de juridische en wettelijke vereisten en voorschriften inzake corporate governance. Indien een kandidaat wordt aangeworven, kunnen GE Kandidaatgegevens worden gebruikt in verband met zijn/haar aanstelling in overeenstemming met het beleid van GE inzake de bescherming van arbeidsgegevens.

Naast het gebruik van GE Kandidaatgegevens voor de functie waarvoor u hebt gesolliciteerd, kan GE uw GE Kandidaatgegevens bijhouden en gebruiken om u in aanmerking te nemen voor andere functies. Als u niet in aanmerking wilt komen voor andere functies of als u uw GE Kandidaatgegevens wilt laten verwijderen, kunt u contact opnemen met GE zoals gespecificeerd onder Inlichtingen,

klachten, bezwaren en beperkingen hieronder. Tenzij vereist voor belastingdoeleinden of andere wettelijk doeleinden of in verband met tewerkstelling zoals hierboven aangegeven, zullen de GE Kandidaatgegevens maximaal drie jaar worden bewaard (of minder indien wettelijk vereist).

Delen met GE-entiteiten en derden

GE kan GE Kandidaatgegevens gezamenlijk verwerken binnen de GE-groep van overblijvende en gescheiden GE-bedrijfsentiteiten wanneer de kandidaat solliciteert tijdens een aan de scheiding gerelateerde overgangsperiode. Tijdens een dergelijke aan de scheiding gerelateerde overgangsperiode blijven alle resterende en gescheiden GE-bedrijfsentiteiten verantwoordelijk voor de naleving van de gegevensbeschermingsvereisten die in deze Kennisgeving worden beschreven.

GE kan GE Kandidaatgegevens overdragen naar externe dienstverleners die bepaalde diensten voor GE verrichten. Zulke externe dienstverleners hebben uitsluitend toegang tot GE Kandidaatgegevens voor het verrichten van de diensten gespecificeerd in het betreffende dienstverleningscontract, en GE vereist dat de dienstverleners veiligheidsmaatregelen treffen die in overeenstemming zijn met de in deze Melding gespecificeerde beschermingen.

Kan van GE worden vereist bepaalde GE Kandidaatgegevens aan andere derden bekend te maken (1) indien wettelijk vereist; (2) om de wettelijke rechten van GE te beschermen in zoverre is toegelaten of wettelijk toegestaan; of (3) in een noodgeval wanneer de gezondheid of veiligheid van een kandidaat of ander individu gevaar kan lopen. Daarenboven kan GE GE Kandidaatgegevens overdragen aan een opvolgende entiteit of partij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint-venture, toewijzing of andere overdracht of vervreemding van het geheel of een deel van de activiteiten van GE.

Internationale gegevensoverdrachten

GE is wereldwijd actief in meer dan 160 landen. Daarom kunnen GE Kandidaatgegevens worden overgedragen naar en verwerkt in de VS en andere landen die niet hetzelfde beschermingsniveau voor gegevens kunnen bieden als uw thuisland. De beschermingsnormen die GE hanteert en toepast op arbeidsgegevens stemmen overeen met die welke in deze Kennisgeving zijn gespecificeerd voor de wereldwijde activiteiten van GE. Daarnaast heeft GE bindende bedrijfsregels afgesloten voor zijn wijze van behandeling van persoonsgegevens van inwoners van de Europese Unie. Meer informatie over de Bindende bedrijfsregels van GE is [hier] beschikbaar. De privacypraktijken van General Electric Company, beschreven in deze Standaarden, voldoen aan de APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR). Het APEC CBPR-systeem biedt een kader voor organisaties om de bescherming van persoonlijke informatie die wordt overgedragen tussen deelnemende APEC-economieën te waarborgen. Meer informatie over het APEC-framework vindt u hier.

Gevoelige GE Kandidaatgegevens

GE kan antecedentenonderzoeken en controles naar het criminele verleden verrichten wanneer wettelijk toegestaan, en kan andere Gevoelige GE Kandidaatgegevens verwerken, zoals informatie over staatsburgerschap of nationaliteit of gezondheid, wanneer zulks relevant is voor een functie en wettelijk is toegestaan. Indien GE gevoelige persoonsgegevens van derden wil verzamelen, wordt u daarvan in kennis gesteld en kunt u uw toestemming geven. Indien u gehandicapt bent en GE wilt verzoeken een aanpassing te overwegen, kunt u die informatie tijdens het rekruteringsproces verstrekken. In zoverre u Gevoelige GE Kandidaatgegevens aan GE bekend maakt, stemt u ermee in dat GE deze verwerkt in overeenstemming met deze Kennisgeving.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

GE gebruikt technische en organisatorische maatregelen met het oog op de bescherming van de integriteit, vertrouwelijkheid, veiligheid en beschikbaarheid van GE Kandidaatgegevens, en op de naleving van geldende wettelijke vereisten voor informatiebeveiliging. GE beperkt de toegang tot interne systemen waarin GE Kandidaatgegevens zijn vastgelegd tot individuen die de toegang nodig hebben voor een rechtmatig zakelijk doel.

Rechten van kandidaten

U kunt de volgende rechten met betrekking tot uw GE Kandidaatgegevens uitoefenen:

Toegang, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid: GE zal u toegang verschaffen tot uw GE Kandidaatgegevens die GE verwerkt, evenals een middel om die gegevens overdraagbaar te maken, voor zover dit wettelijk verplicht is in uw thuisland, ongeacht de locatie van de GE Kandidaatgegevens die worden verwerkt. U kunt verzoeken om de GE Kandidaatgegevens te corrigeren of verwijderen, behalve wanneer het bijhouden wordt vereist door uw contractuele relatie met GE, in het kader van een geding, of indien anderszins wettelijk vereist. Als de toegang, correctie, verwijdering of overdraagbaarheid geweigerd wordt, zal de reden voor de weigering aan u gecommuniceerd worden.

Geautomatiseerde beslissingen: GE neemt over het algemeen geen beslissingen m.b.t. werving of indienstneming die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde besluitvorming in de zin van de Algemene Verordening inzake gegevensbescherming van de EU. Indien GE uitsluitend steunt op geautomatiseerde beslissingen die belangrijke gevolgen voor u zouden kunnen hebben, zal GE u een gelegenheid bieden om uw mening kenbaar te maken en zal GE eventuele andere wettelijk vereiste beveiligingen bieden. Dit kan de herziening inhouden van een beslissing die uitsluitend met behulp van geautomatiseerde verwerking is genomen.

Inlichtingen, klachten, bezwaren en beperkingen: U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw GE Kandidaatgegevens intrekken of inlichtingen, klachten, bezwaren en/of verzoeken om de verwerking te beperken tot de verwerking van uw GE Kandidaatgegevens indienen door een schriftelijk verzoek te sturen naar: Human Resources Data Protection Administrator, 5 Necco Street, Boston, MA 02210; per e- mail naar [email protected]. De in deze Kennisgeving beschreven processen vormen een aanvulling op eventuele andere rechtsmiddelen en geschillenbeslechtingsprocedures die door GE worden geboden en/of die beschikbaar zijn volgens het van toepassing zijnde recht.

Als u een onopgelost probleem met betrekking tot privacy of gegevensgebruik heeft dat we niet

naar tevredenheid hebben opgelost, neem dan (gratis) contact op met onze in de VS gevestigde externe aanbieder van geschillenbeslechting via https://feedback- form.truste.com/watchdog/request

Direct marketing

GE zal geen gebruik maken van GE Kandidaatgegevens om u producten of diensten aan te bieden voor persoonlijke of familiale consumptie ("direct marketing") of zal geen GE Kandidaatgegevens verstrekken aan derden voor hun direct marketing. Deze beperkingen zijn niet van toepassing op contact- of andere persoonsgegevens die zijn verkregen in het kader van een klant-, consument- of andere niet- arbeidsrelatie met GE.

Wijzigingen aan de Kennisgeving

GE behoudt zich het recht voor om deze Kennisgeving te wijzigen door wijzigingen op de betrokken GE- websites te publiceren. Indien u aanvullende GE Kandidaatgegevens indient of vraagt om in aanmerking te worden genomen voor een GE-functie na de ingangsdatum van een gewijzigde Kennisgeving, zullen uw GE Kandidaatgegevens worden behandeld in overeenstemming met de op dat ogenblik geldende Kennisgeving.

Ingangsdatum: January 4, 2023

Inleiding

Deze kennisgeving (Kennisgeving) beschrijft de wijze waarop GEHC en zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk: GEHC) omgaan met en bescherming bieden aan gegevens waartoe GEHC in verband met het rekruteringsproces toegang heeft. Voor alle duidelijkheid: de GE HealthCare-bedrijvengroep is niet gelieerd aan de General Electric Company, en alle verwijzingen naar "GE" die op de GE HealthCare Careers-site worden gevonden, zijn omdat de wervings- en onboarding-systemen van GE HealthCare nog steeds in overgang van de systemen die worden gebruikt door de General Electric Company na de splitsing van GE HealthCare.

Door uw Kandidaatgegevens ter beschikking te stellen zoals hieronder bepaald, bevestigt u dat:

• U deze Kennisgeving hebt bekeken en u ermee akkoord gaat dat GEHC uw Kandidaatgegevens kan verwerken overeenkomstig deze Kennisgeving;

• U eventuele meldingen hebt verstrekt en toestemmingen hebt verkregen die nodig zijn om informatie over anderen te verstrekken (bijv. informatie over arbeidsreferenties); en

• Uw Kandidaatgegevens wereldwijd kunnen worden overgedragen en verwerkt, met inbegrip van de VS en andere landen die niet hetzelfde beschermingsniveau voor gegevens bieden als uw thuisland, voor de doeleinden en op de wijze zoals in deze Kennisgeving is gespecificeerd.

GEHC zal Kandidaatgegevens verwerken overeenkomstig deze Kennisgeving, tenzij dit in strijd is met de lokale wettelijke vereisten, in welk geval de lokale wetgeving voorrang heeft.

Uw toestemming met de bepalingen van deze Kennisgeving is vereist om Kandidaatgegevens te verzenden of ter beschikking te stellen. Indien u weigert uw Kandidaatgegevens te verzenden of ter beschikking te stellen, kan dat van invloed zijn op uw mogelijkheid om te solliciteren of een arbeidsaanbod te ontvangen.

Deze Kennisgeving maakt geen deel uit van een arbeidsovereenkomst die aan door GEHC aangeworven kandidaten wordt aangeboden.

Definities

GEHC Kandidaatgegevens is identificeerbare informatie die iemand direct of indirect aan GEHC ter beschikking stelt in verband met het wervingsproces of het delen van uw werkervaring of interesses. GEHC kan GEHC Kandidaatgegevens rechtstreeks van een sollicitant of van derden verzamelen, bijvoorbeeld in verband met een antecedentenonderzoek of een controle voorafgaand aan indienstname of een arbeidsreferentie, afhankelijk van uw toestemming wanneer wettelijk vereist. GEHC Kandidaatgegevens kunnen diverse gegevens bevatten, zoals de status van de kandidaat, werkgeschiedenis/functiegegevens, opleiding, beloning, terugkoppeling van de werkgever, resultaten van vragenlijsten, contactinformatie, eerdere adressen of namen, aanvullende informatie die door de kandidaat is verstrekt (bijv. een sollicitatiebrief), publiekelijk gedeelde expertise of projectwerk,

rijbewijsnummer zoals vereist voor bepaalde functies, referenties, en strafrechtelijk verleden waar dit wettelijk is toegestaan.

Verwerking verwijst naar iedere actie die uitgevoerd wordt op GEHC Kandidaatgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, bewaren, overdragen, wijzigen, gebruiken, bekendmaken of verwijderen.

Gevoelige GEHC Kandidaatgegevens zijn GEHC Kandidaatgegevens die betrekking kunnen hebben op nationaliteit of staatsburgerschap, ras of etnische afkomst, gezondheidsinformatie, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond. GEHC vraagt niet naar noch houdt rekening met informatie over religie, seksleven of politieke meningen in verband met werving.

Verzameling

U kunt diverse elektronische en papieren methodes gebruiken om GEHC Kandidaatgegevens naar GEHC te verzenden. U gaat ermee akkoord dat GEHC, naast het rechtstreeks van u verzamelen van GEHC Kandidaatgegevens, GEHC Kandidaatgegevens van derden kan verzamelen, bijvoorbeeld van wervers, in verband met een antecedenten- of werkgelegenheidscontrole of een arbeidsreferentie (onder voorbehoud van uw toestemming indien wettelijk vereist) of, voor zover toegestaan door de wet, van een wervingssite of andere website waar u mogelijk informatie over uw werkervaring of interesses hebt verstrekt.

Waar wettelijk vereist, kan GEHC om aanvullende informatie vragen over gevallen waarin u, of iemand in uw naaste omgeving, waaronder bepaalde familieleden of zakenpartners, op een gespecificeerde manier met een overheid werkt of heeft gewerkt. In deze omstandigheden zullen aanvullende instructies aan u worden verstrekt in de loop van uw aanvraag. U dient elk familielid of zakenpartner over wie GEHC u heeft gevraagd om informatie te verstrekken met betrekking tot deze werkvereiste van de overheid, te informeren en toestemming te vragen voordat u dergelijke informatie voor deze doeleinden aan GEHC bekendmaakt.

Verwerking en bewaring

GEHC verwerkt GEHC Kandidaatgegevens voor rechtmatige doeleinden van HR en bedrijfsbeheer. Hieronder vallen het identificeren en beoordelen van kandidaten voor GEHC-functies, het bijhouden van gegevens betreffende aanwervingsprocessen, het analyseren van het aanwervingsproces en de resultaten en het uitvoeren van antecedentenonderzoeken indien wettelijk toegestaan. Daarnaast kunnen GEHC Kandidaatgegevens worden gebruikt om te voldoen aan de juridische en wettelijke vereisten en voorschriften inzake corporate governance. Indien een kandidaat wordt aangeworven, kunnen GEHC Kandidaatgegevens worden gebruikt in verband met zijn/haar aanstelling in overeenstemming met het beleid van GEHC inzake de bescherming van arbeidsgegevens.

Naast het gebruik van GEHC Kandidaatgegevens voor de functie waarvoor u hebt gesolliciteerd, kan GEHC uw GEHC Kandidaatgegevens bijhouden en gebruiken om u in aanmerking te nemen voor andere functies. Als u niet in aanmerking wilt komen voor andere functies of als u uw GEHC Kandidaatgegevens wilt laten verwijderen, kunt u contact opnemen met GEHC zoals gespecificeerd onder Inlichtingen, klachten, bezwaren en beperkingen hieronder. Tenzij vereist voor

belastingdoeleinden of andere wettelijk doeleinden of in verband met tewerkstelling zoals hierboven aangegeven, zullen de GEHC Kandidaatgegevens maximaal drie jaar worden bewaard (of minder indien wettelijk vereist).

Delen met derden

GEHC kan GEHC Kandidaatgegevens overdragen naar externe dienstverleners die bepaalde diensten voor GEHC verrichten. Zulke externe dienstverleners hebben uitsluitend toegang tot GEHC Kandidaatgegevens voor het verrichten van de diensten gespecificeerd in het betreffende dienstverleningscontract, en GEHC vereist dat de dienstverleners veiligheidsmaatregelen treffen die in overeenstemming zijn met de in deze Melding gespecificeerde beschermingen.

Kan van GEHC worden vereist bepaalde GEHC Kandidaatgegevens aan andere derden bekend te maken (1) indien wettelijk vereist; (2) om de wettelijke rechten van GEHC te beschermen in zoverre is toegelaten of wettelijk toegestaan; of (3) in een noodgeval wanneer de gezondheid of veiligheid van een kandidaat of ander individu gevaar kan lopen. Daarenboven kan GEHC GEHC Kandidaatgegevens overdragen aan een opvolgende entiteit of partij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint-venture, toewijzing of andere overdracht of vervreemding van het geheel of een deel van de activiteiten van GEHC.

Internationale gegevensoverdrachten

GEHC is wereldwijd actief in meer dan 150 landen. Daarom kunnen GEHC Kandidaatgegevens worden overgedragen naar en verwerkt in de VS en andere landen die niet hetzelfde beschermingsniveau voor gegevens kunnen bieden als uw thuisland. De beschermingsnormen die GEHC hanteert en toepast op arbeidsgegevens stemmen overeen met die welke in deze Kennisgeving zijn gespecificeerd voor de wereldwijde activiteiten van GEHC. GEHC is ingegaan op een Intragroup Agreement. De privacypraktijken van General Electric Company, beschreven in deze Standaarden, voldoen aan de APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR). Het APEC CBPR-systeem biedt een kader voor organisaties om de bescherming van persoonlijke informatie die wordt overgedragen tussen deelnemende APEC-economieën te waarborgen. Meer informatie over het APEC-framework vindt u hier.

Gevoelige GEHC Kandidaatgegevens

GEHC kan antecedentenonderzoeken en controles naar het criminele verleden verrichten wanneer wettelijk toegestaan, en kan andere Gevoelige GEHC Kandidaatgegevens verwerken, zoals informatie over staatsburgerschap of nationaliteit of gezondheid, wanneer zulks relevant is voor een functie en wettelijk is toegestaan. Indien GEHC gevoelige persoonsgegevens van derden wil verzamelen, wordt u daarvan in kennis gesteld en kunt u uw toestemming geven. Indien u gehandicapt bent en GEHC wilt verzoeken een aanpassing te overwegen, kunt u die informatie tijdens het rekruteringsproces verstrekken. In zoverre u Gevoelige GEHC Kandidaatgegevens aan GEHC bekend maakt, stemt u ermee in dat GEHC deze verwerkt in overeenstemming met deze Kennisgeving.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

GEHC gebruikt technische en organisatorische maatregelen met het oog op de bescherming van de integriteit, vertrouwelijkheid, veiligheid en beschikbaarheid van GEHC Kandidaatgegevens, en op de naleving van geldende wettelijke vereisten voor informatiebeveiliging. GEHC beperkt de toegang tot interne systemen waarin GEHC Kandidaatgegevens zijn vastgelegd tot individuen die de toegang nodig hebben voor een rechtmatig zakelijk doel.

Rechten van kandidaten

U kunt de volgende rechten met betrekking tot uw GEHC Kandidaatgegevens uitoefenen:

Toegang, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid: GEHC zal u toegang verschaffen tot uw GEHC Kandidaatgegevens die GEHC verwerkt, evenals een middel om die gegevens overdraagbaar te maken, voor zover dit wettelijk verplicht is in uw thuisland, ongeacht de locatie van de GEHC Kandidaatgegevens die worden verwerkt. U kunt verzoeken om de GEHC Kandidaatgegevens te corrigeren of verwijderen, behalve wanneer het bijhouden wordt vereist door uw contractuele relatie met GEHC, in het kader van een geding, of indien anderszins wettelijk vereist. Als de toegang, correctie, verwijdering of overdraagbaarheid geweigerd wordt, zal de reden voor de weigering aan u gecommuniceerd worden.

Geautomatiseerde beslissingen: GEHC neemt over het algemeen geen beslissingen m.b.t. werving of indienstneming die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde besluitvorming in de zin van de Algemene Verordening inzake gegevensbescherming van de EU. Indien GEHC uitsluitend steunt op geautomatiseerde beslissingen die belangrijke gevolgen voor u zouden kunnen hebben, zal GEHC u een gelegenheid bieden om uw mening kenbaar te maken en zal GEHC eventuele andere wettelijk vereiste beveiligingen bieden. Dit kan de herziening inhouden van een beslissing die uitsluitend met behulp van geautomatiseerde verwerking is genomen.

Inlichtingen, klachten, bezwaren en beperkingen: U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw GEHC Kandidaatgegevens intrekken of inlichtingen, klachten, bezwaren en/of verzoeken om de verwerking te beperken tot de verwerking van uw GEHC Kandidaatgegevens indienen door een schriftelijk verzoek te sturen naar: GE HealthCare 500 W. Monroe St., Chicago, IL 60661, USA per e-mail naar [email protected]; . De in deze Kennisgeving beschreven processen vormen een aanvulling op eventuele andere rechtsmiddelen en geschillenbeslechtingsprocedures die door GEHC worden geboden en/of die beschikbaar zijn volgens het van toepassing zijnde recht.

Direct marketing

GEHC zal geen gebruik maken van GEHC Kandidaatgegevens om u producten of diensten aan te bieden voor persoonlijke of familiale consumptie ("direct marketing") of zal geen GEHC Kandidaatgegevens verstrekken aan derden voor hun direct marketing. Deze beperkingen zijn niet van toepassing op contact- of andere persoonsgegevens die zijn verkregen in het kader van een klant-, consument- of andere niet-arbeidsrelatie met GEHC.

Wijzigingen aan de Kennisgeving GEHC behoudt zich het recht voor om deze Kennisgeving te wijzigen door wijzigingen op de betrokken GEHC-websites te publiceren. Indien u aanvullende GEHC Kandidaatgegevens indient of vraagt om in aanmerking te worden genomen voor een GEHC-functie na de ingangsdatum van een gewijzigde Kennisgeving, zullen uw GEHC Kandidaatgegevens worden behandeld in overeenstemming met de op dat ogenblik geldende Kennisgeving.

Ingangsdatum: January 4, 2023