GE CAREERS

Jelölti adatvédelmi nyilatkozat

 

A GE HealthCare csoport elvált a GE-től, de ezt követően a GE HealthCare csoport toborzási és bevezető rendszerei még mindig átmenetben vannak a GE által használt rendszerektől. Itt találhat információkat arról, hogy a GE HealthCare Technologies Inc és leányvállalatai és kapcsolódó vállalatai (együttesen GEHC) hogyan kezelik és védik azokat az adatokat, amelyekhez hozzáférést kapnak a GEHC toborzási folyamatával kapcsolatban: GE Healthcare Jelölt adatvédelmi nyilatkozat

Jelölti adatvédelmi nyilatkozat

Bevezetés

A nyilatkozat (a továbbiakban: „Nyilatkozat”) ismerteti, hogy a GE, leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban gyűjtőnéven: „GE”) hogyan kezelik és védik azokat az adatokat, amelyekhez a GE a toborzási eljárás során hozzáfér.

Az alábbiakban meghatározott Jelöltadatok rendelkezésre bocsátásával Ön megerősíti a következőket:

• Ön megismerkedett a Nyilatkozattal, és beleegyezik abba, hogy a GE feldolgozhatja Jelöltadatait a jelen Nyilatkozatnak megfelelően.

• Ön megtett minden szükséges nyilatkozatot és megkapott minden szükséges beleegyezést a másokra vonatkozó adatok megadásához (pl. munkareferenciák adatai).

• Az Ön Jelöltadatai a Nyilatkozatban meghatározott célokra és módon továbbíthatók a világ egyéb helyeire és feldolgozhatók a világ egyéb helyein (beleértve az Egyesült Államokat és a világ egyéb országait), amelyek nem feltétlenül biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az Ön országa.

A GE a Jelöltadatokat a Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően dolgozza fel, hacsak azok nem ütköznek a hatályos jogszabályok előírásaival, amely esetben a hatályos jogszabályok az irányadók.

A Jelöltadatok elküldéséhez vagy rendelkezésre bocsátásához el kell fogadnia a Nyilatkozat rendelkezéseit. Amennyiben elutasítja Jelöltadatai elküldését vagy rendelkezésre bocsátását, ez befolyásolhatja a lehetőségét arra, hogy állásajánlatra jelentkezzen vagy állásajánlatot kapjon.

A Nyilatkozat nem képezi részét a GE által alkalmazott jelöltek számára kínált munkaszerződésnek.

Fogalmak

GE Jelöltadatok: olyan azonosító információk, amely által egy személy közvetve vagy közvetlenül elérhetővé válik a GE számára a felvételi folyamat vagy a munkatapasztalat megosztása, érdeklődés kapcsán. A GE a GE Jelöltadatokat begyűjtheti közvetlenül a jelölttől vagy harmadik felektől, például háttérellenőrzéshez, munkafelvételi teszthez vagy munkareferenciaként; a jogszabályok ehhez megkövetelhetik az Ön beleegyezését. A GE Jelöltadatokban különböző információkat tartalmazhatnak, például: a pályázó állapotát, munkatörténetét/állás adatait, végzettségét, fizetését, munkáltatói visszajelzését, kérdőívének eredményeit, elérhetőségeit, korábbi címeit vagy neveit, a pályázó által megadott további információkat (pl. kísérőlevél), a nyilvánosan megosztott projektmunkáit vagy szaktudását, a jogosítványszámát az olyan állásoknál, ahol az szükséges, referenciáit és a bűnügyi nyilvántartását, ahol azt a törvény megengedi.

Feldolgozás: a GE Jelöltadatokkal végzett bármilyen művelet, például gyűjtés, regisztrálás, rendszerezés, mentés, átvitel, módosítás, felhasználás, felfedés vagy törlés.

Érzékeny GE Jelöltadatok: olyan pályázói adatok, amelyek vonatkozhatnak nemzetiségre vagy állampolgárságra, rasszra vagy etnikai hovatartozásra, egészségügyi információkra, bűnügyi nyilvántartásra vagy szakszervezeti tagságra. A GE nem kér, és nem vesz figyelembe a felvétellel kapcsolatban olyan információkat, amelyek vallásra, nemi életre vagy politikai véleményre vonatkoznak.

Összegyűjtés

A GE Jelöltadatok beküldésére a GE számára többféle elektronikus és papíralapú módszer is igénybe vehető. Beleegyezik, hogy a GE közvetlenül Öntől is gyűjtheti a jeloltadatok, de emellett gyűjtheti őket harmadik felektől is, például munkaerő toborzóktól a háttérrel vagy alkalmazással vagy munkáltatói referenciával kapcsolatban (ahol a törvény előírja az Ön beleegyezése értelmében); vagy a törvény által megengedett módon egy toborzó vagy más weboldalon keresztül, ahol Ön információt adott meg a munkatapasztalatairól vagy érdeklődési köréről.

Ha törvényi előírja, a GE további információkat kérhet azokról az esetekről, amikor Ön vagy valaki közeli személy, beleértve bizonyos családtagokat vagy üzleti partnereket, meghatározott módon egy kormányzattal dolgozik vagy dolgozott együtt. Ilyen körülmények között további utasításokat adunk Önnek a jelentkezés során. Tájékoztatnia kell minden olyan családtagot vagy üzleti partnert, akivel kapcsolatban a GE felkérte Önt, hogy adjon tájékoztatást a kormányzati munkavégzésre vonatkozó követelményekről, és meg kell szereznie velük a megállapodást, mielőtt bármilyen információt közölne a GE-vel e célból.

Feldolgozás és megőrzés

A GE jogszerű humán erőforrási és üzletviteli célokra dolgozza fel a GE Jelöltadatokat. Ebbe beletartozik a jelöltek azonosítása és értékelése a GE adott állásaiban; a toborzási eljárásokkal kapcsolatos nyilvántartás-vezetés; a toborzási eljárás és eredmények elemzése; valamint a háttérellenőrzések végzése, amennyiben ezt a törvény lehetővé teszi. A GE Jelöltadatok felhasználhatók továbbá a GE-vel szemben támasztott törvényi, szabályozási és vállalatirányítási követelmények kielégítésére. A jelölt alkalmazása esetén a GE Jelöltadatok a GE foglalkoztatási adatvédelmi politikájának megfelelően felhasználhatók a jelölt alkalmazásával összefüggésben.

A GE a GE Jelöltadatokat az adott állásra történő jelentkezés elbírálásában történő felhasználáson kívül megőrizheti, és arra is felhasználhatja, hogy egyéb állásokat mérlegeljen az Ön esetében. Ha nem szeretné, hogy más állások kapcsán megkeressék, vagy azt szeretné, hogy töröljük a pályázói adatait, felveheti a kapcsolatot a GE-vel az alábbiakban az Érdeklődések, panaszok, tiltakozások és korlátozások részben meghatározott módon.

A jelöltek adatait legfeljebb három évig (illetve ha a törvény azt írja elő, kevesebb ideig) őrizzük meg, kivéve, ha azokra az alkalmazással kapcsolatos adóügyi vagy egyéb jogi eljárások miatt szükség van.

Megosztás harmadik GE entitások és féllel

A GE a jelölt adatokat közösen dolgozhatja fel a fennmaradó és különálló GE-üzleti jogalanyok GE- csoportján belül, ha a jelölt a szétválással kapcsolatos átmeneti időszakban jelentkezik. Bármely ilyen, a szétváláshoz kapcsolódó átmeneti időszak alatt az összes fennmaradó és elkülönített GE üzleti egység továbbra is felelős a jelen közleményben leírt adatvédelmi követelmények betartásáért.

A GE a GE Jelöltadatokat átadhatja külső szolgáltató harmadik feleknek, amelyek bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak a GE számára. Az ilyen szolgáltató harmadik felek kizárólag a vonatkozó szolgáltatási szerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítése céljából férhetnek hozzá a GE Jelöltadatokhoz, és a GE megköveteli tőlük a Nyilatkozatban meghatározott védelemnek megfelelő biztonsági óvintézkedéseket.

A GE bizonyos GE Jelöltadatok felfedésére kényszerülhet egyéb harmadik felek előtt, (1) ha ezt a jogszabályok előírják; (2) a GE törvényes jogainak védelme érdekében a törvény által engedélyezett mértékben; vagy (3) vészhelyzetben, ha veszélyben van a jelölt vagy egyéb személy egészsége vagy biztonsága. Ezen kívül átszervezés, összevonás, eladás, közös vállalkozás, kirendelés, illetve a GE üzleti tevékenységeinek bármely egyéb részleges vagy teljes átruházása vagy megszüntetése esetén a GE a jelentkezők adatait átadhatja jogutódjainak.

Az adatok nemzetközi átvitele

A GE működése a világ 160 országára terjed ki. Ennélfogva az Ön Jelöltadatai továbbíthatók az Egyesült Államokba és a világ egyéb országaiba, illetve feldolgozhatók ezeken a helyeken, akkor is, ha ezek nem biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az Ön országa. A GE a működése során az egész világon a Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelő foglalkoztatási adatvédelmi normákat biztosít és alkalmaz. Továbbá, a GE Kötelező erejű vállalati szabályokat fogadott el az európai uniós lakosok személyes adatai kezelésének szabályozására. A GE Kötelező erejű vállalati szabályairól [itt] találhatók további tudnivalók. A General Electric Company a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatvédelmi gyakorlatai megfelelnek az APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR) rendszernek. Az APEC CBPR rendszer keretrendszert biztosít a szervezetek számára a résztvevő APEC gazdaságok közötti személyesadat- továbbítás védelme érdekében. Az APEC keretrendszerrel kapcsolatos további információért kattintson ide.

Érzékeny GE Jelöltadatok

Ha ezt a jogszabályok lehetővé teszik, a GE háttér- és bűnügyi ellenőrzéseket végezhet, valamint egyéb Érzékeny GE Jelöltadatokat, például nemzetiségre, állampolgárságra vagy egészségi állapotra vonatkozó adatokat is feldolgozhat, amennyiben ezek lényegesek az adott állás szempontjából, és a jogszabályok nem tiltják ezt. Amennyiben a GE harmadik féltől szándékozik Érzékeny GE Jelöltadatokat gyűjteni, Ön erről értesítést kap a beleegyezés lehetőségével. Amennyiben Ön fogyatékkal él, és szállás mérlegelését kéri a GE-től, akkor a toborzási eljárás során megadhatja ezt az információt. Ön elfogadja, hogy a GE számára rendelkezésre bocsátott Érzékeny GE Jelöltadatokat a GE a Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően dolgozza fel.

Biztonság és titoktartás A GE technikai és szervezeti intézkedéseket foganatosít a GE Jelöltadatok integritásának, megbízhatóságának, biztonságának és elérhetőségének védelme, valamint az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások teljesítése érdekében. A GE azokra az egyénekre korlátozza a GE

Jelöltadatokat tároló belső rendszerek hozzáférhetőségét, akiknek jogszerű működési célból szükségük van erre a hozzáférésre.

A jelölt jogai

Ön az alábbi jogokat gyakorolhatja Jelöltadataival kapcsolatban:

Hozzáférés, helyesbítés, törlés és hordozhatóság: A GE hozzáférést fog biztosítani Önnek a GE által kezelt pályázói adatokhoz, valamint lehetővé teszi ezen adatok hordozhatóságát, az országában uralkodó törvény által megkövetelt mértékben, a pályázói adatok kezelési helyétől függetlenül. Ön igényelheti Jelöltadatai javítását vagy törlését, kivéve ha ezek megőrzését előírja az Ön és a GE között fennálló szerződéses kapcsolat, szükség van rájuk egy jogvita keretében, vagy egyéb okból követelik meg a jogszabályok a megőrzésüket. Amennyiben megtagadják a hozzáférést, helyesbítést, törlést vagy hordozhatóságot, az okát közölni fogják Önnel.

Automatizált döntések: A GE általában nem hoz toborzással vagy felfogadással kapcsolatos döntéseket pusztán automatizált döntéshozás alapján az EU általános adatvédelmi rendeletének értelmében. Ha a GE tisztán automatizált döntéshozatalra hagyatkozna egy Önre nézve lényeges kérdésben, akkor lehetőséget biztosít Önnek véleménye kifejtésére, és a jogszabályok által előírt minden egyéb biztosítékról is gondoskodik. Ez magába foglalhatja a pusztán automatizált eljárással hozott döntés felülvizsgálatát.

Érdeklődések, panaszok, tiltakozások és korlátozások: Visszavonhatja a beleegyezését a pályázói adatainak kezelését illetően vagy küldhet érdeklődést, panaszt, tiltakozást és/vagy korlátozást a pályázói adatainak kezelésével kapcsolatban, ha azt írásban kérvényezi a következő helyen: Human Resources Data Protection Administrator, 5 Necco Street, Boston, MA 02210; e-mail: [email protected]. A Nyilatkozatban ismertetett eljárások a GE és/vagy a hatályos jogszabályok által biztosított minden egyéb jogorvoslati vagy jogvita-rendezési eljárás helyébe lépnek.

Amennyiben az adatvédelemmel vagy az adatfelhasználással kapcsolatos olyan aggálya van, amelyet Ön szerint nem kielégítően oldottunk meg, kérjük, forduljon az Egyesült Államokban székelő békéltető testülethez (díjmentes) a következő címen: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Közvetlen marketing

A GE nem használja fel a GE Jelöltadatokat semmilyen személyes vagy családi igénybevételre szolgáló termék vagy szolgáltatás kínálására („közvetlen marketingre”), és nem adja ki a GE Jelöltadatokat harmadik félnek közvetlen marketing céljára. Ezek a korlátozások nem vonatkoznak azokra az elérhetőségi vagy egyéb személyes adatokra, amelyeket ügyfélként, fogyasztóként vagy egyéb, a munkavállalással össze nem függő kapcsolatban bocsátott a GE rendelkezésére.

A Nyilatkozat módosítása

A GE fenntartja a jogot a Nyilatkozat módosítására a változtatások megjelentetésével a GE megfelelő weboldalain. Amennyiben Ön a módosított Nyilatkozat hatályba lépésének napja után tovább GE Jelöltadatokat küld vagy állásra jelentkezik a GE-nél, akkor Jelöltadatai feldolgozása az éppen hatályos Nyilatkozatnak megfelelően történik majd.

Hatálybalépés dátuma:  January 4, 2023

Bevezetés

A nyilatkozat (a továbbiakban: „Nyilatkozat”) ismerteti, hogy a GEHC, leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban gyűjtőnéven: „GEHC”) hogyan kezelik és védik azokat az adatokat, amelyekhez a GEHC a toborzási eljárás során hozzáfér. A félreértések elkerülése végett, a GE HealthCare vállalatcsoport nem áll kapcsolatban a General Electric Company-val, és a GE HealthCare Careers webhelyén a „GE”-re való hivatkozások azért vannak, mert a GE HealthCare toborzási és belépési rendszerei még mindig átállás a General Electric Company által használt rendszerekről a GE HealthCare szétválását követően.

Az alábbiakban meghatározott Jelöltadatok rendelkezésre bocsátásával Ön megerősíti a következőket:

• Ön megismerkedett a Nyilatkozattal, és beleegyezik abba, hogy a GEHC feldolgozhatja Jelöltadatait a jelen Nyilatkozatnak megfelelően.

• Ön megtett minden szükséges nyilatkozatot és megkapott minden szükséges beleegyezést a másokra vonatkozó adatok megadásához (pl. munkareferenciák adatai).

• Az Ön Jelöltadatai a Nyilatkozatban meghatározott célokra és módon továbbíthatók a világ egyéb helyeire és feldolgozhatók a világ egyéb helyein (beleértve az Egyesült Államokat és a világ egyéb országait), amelyek nem feltétlenül biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az Ön országa.

A GEHC a Jelöltadatokat a Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően dolgozza fel, hacsak azok nem ütköznek a hatályos jogszabályok előírásaival, amely esetben a hatályos jogszabályok az irányadók.

A Jelöltadatok elküldéséhez vagy rendelkezésre bocsátásához el kell fogadnia a Nyilatkozat rendelkezéseit. Amennyiben elutasítja Jelöltadatai elküldését vagy rendelkezésre bocsátását, ez befolyásolhatja a lehetőségét arra, hogy állásajánlatra jelentkezzen vagy állásajánlatot kapjon.

A Nyilatkozat nem képezi részét a GEHC által alkalmazott jelöltek számára kínált munkaszerződésnek.

Fogalmak

GEHC Jelöltadatok: olyan azonosító információk, amely által egy személy közvetve vagy közvetlenül elérhetővé válik a GEHC számára a felvételi folyamat vagy a munkatapasztalat megosztása, érdeklődés kapcsán. A GEHC a GEHC Jelöltadatokat begyűjtheti közvetlenül a jelölttől vagy harmadik felektől, például háttérellenőrzéshez, munkafelvételi teszthez vagy munkareferenciaként; a jogszabályok ehhez megkövetelhetik az Ön beleegyezését. A GEHC Jelöltadatokban különböző információkat tartalmazhatnak, például: a pályázó állapotát, munkatörténetét/állás adatait, végzettségét, fizetését, munkáltatói visszajelzését, kérdőívének eredményeit, elérhetőségeit, korábbi címeit vagy neveit, a pályázó által megadott további információkat (pl. kísérőlevél), a nyilvánosan megosztott projektmunkáit vagy szaktudását, a jogosítványszámát az olyan állásoknál, ahol az szükséges, referenciáit és a bűnügyi nyilvántartását, ahol azt a törvény megengedi.

Feldolgozás: a GEHC Jelöltadatokkal végzett bármilyen művelet, például gyűjtés, regisztrálás, rendszerezés, mentés, átvitel, módosítás, felhasználás, felfedés vagy törlés.

Érzékeny GEHC Jelöltadatok: olyan pályázói adatok, amelyek vonatkozhatnak nemzetiségre vagy állampolgárságra, rasszra vagy etnikai hovatartozásra, egészségügyi információkra, bűnügyi nyilvántartásra vagy szakszervezeti tagságra. A GEHC nem kér, és nem vesz figyelembe a felvétellel kapcsolatban olyan információkat, amelyek vallásra, nemi életre vagy politikai véleményre vonatkoznak.

Összegyűjtés

A GEHC Jelöltadatok beküldésére a GEHC számára többféle elektronikus és papíralapú módszer is igénybe vehető. Beleegyezik, hogy a GEHC közvetlenül Öntől is gyűjtheti a jeloltadatok, de emellett gyűjtheti őket harmadik felektől is, például munkaerő toborzóktól a háttérrel vagy alkalmazással vagy munkáltatói referenciával kapcsolatban (ahol a törvény előírja az Ön beleegyezése értelmében); vagy a törvény által megengedett módon egy toborzó vagy más weboldalon keresztül, ahol Ön információt adott meg a munkatapasztalatairól vagy érdeklődési köréről.

Ha törvényi előírja, a GEHC további információkat kérhet azokról az esetekről, amikor Ön vagy valaki közeli személy, beleértve bizonyos családtagokat vagy üzleti partnereket, meghatározott módon egy kormányzattal dolgozik vagy dolgozott együtt. Ilyen körülmények között további utasításokat adunk Önnek a jelentkezés során. Tájékoztatnia kell minden olyan családtagot vagy üzleti partnert, akivel kapcsolatban a GEHC felkérte Önt, hogy adjon tájékoztatást a kormányzati munkavégzésre vonatkozó követelményekről, és meg kell szereznie velük a megállapodást, mielőtt bármilyen információt közölne a GEHC-vel e célból.

Feldolgozás és megőrzés

A GEHC jogszerű humán erőforrási és üzletviteli célokra dolgozza fel a GEHC Jelöltadatokat. Ebbe beletartozik a jelöltek azonosítása és értékelése a GEHC adott állásaiban; a toborzási eljárásokkal kapcsolatos nyilvántartás-vezetés; a toborzási eljárás és eredmények elemzése; valamint a háttérellenőrzések végzése, amennyiben ezt a törvény lehetővé teszi. A GEHC Jelöltadatok felhasználhatók továbbá a GEHC-vel szemben támasztott törvényi, szabályozási és vállalatirányítási követelmények kielégítésére. A jelölt alkalmazása esetén a GEHC Jelöltadatok a GEHC foglalkoztatási adatvédelmi politikájának megfelelően felhasználhatók a jelölt alkalmazásával összefüggésben.

A GEHC a GEHC Jelöltadatokat az adott állásra történő jelentkezés elbírálásában történő felhasználáson kívül megőrizheti, és arra is felhasználhatja, hogy egyéb állásokat mérlegeljen az Ön esetében. Ha nem szeretné, hogy más állások kapcsán megkeressék, vagy azt szeretné, hogy töröljük a pályázói adatait, felveheti a kapcsolatot a GEHC-vel az alábbiakban az Érdeklődések, panaszok, tiltakozások és korlátozások részben meghatározott módon.

A jelöltek adatait legfeljebb három évig (illetve ha a törvény azt írja elő, kevesebb ideig) őrizzük meg, kivéve, ha azokra az alkalmazással kapcsolatos adóügyi vagy egyéb jogi eljárások miatt szükség van.

Megosztás harmadik és féllel

A GEHC a GEHC Jelöltadatokat átadhatja külső szolgáltató harmadik feleknek, amelyek bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak a GEHC számára. Az ilyen szolgáltató harmadik felek kizárólag a vonatkozó szolgáltatási szerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítése céljából férhetnek hozzá a GEHC Jelöltadatokhoz, és a GEHC megköveteli tőlük a Nyilatkozatban meghatározott védelemnek megfelelő biztonsági óvintézkedéseket.

A GEHC bizonyos GEHC Jelöltadatok felfedésére kényszerülhet egyéb harmadik felek előtt, (1) ha ezt a jogszabályok előírják; (2) a GEHC törvényes jogainak védelme érdekében a törvény által engedélyezett mértékben; vagy (3) vészhelyzetben, ha veszélyben van a jelölt vagy egyéb személy egészsége vagy biztonsága. Ezen kívül átszervezés, összevonás, eladás, közös vállalkozás, kirendelés, illetve a GEHC üzleti tevékenységeinek bármely egyéb részleges vagy teljes átruházása vagy megszüntetése esetén a GEHC a jelentkezők adatait átadhatja jogutódjainak.

Az adatok nemzetközi átvitele

A GEHC működése a világ 10 országára terjed ki. Ennélfogva az Ön Jelöltadatai továbbíthatók az Egyesült Államokba és a világ egyéb országaiba, illetve feldolgozhatók ezeken a helyeken, akkor is, ha ezek nem biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az Ön országa. A GEHC a működése során az egész világon a Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelő foglalkoztatási adatvédelmi normákat biztosít és alkalmaz. GEHC A General Electric Company a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatvédelmi gyakorlatai megfelelnek az APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR) rendszernek. Az APEC CBPR rendszer keretrendszert biztosít a szervezetek számára a résztvevő APEC gazdaságok közötti személyesadat- továbbítás védelme érdekében. Az APEC keretrendszerrel kapcsolatos további információért kattintson ide.

Érzékeny GEHC Jelöltadatok

Ha ezt a jogszabályok lehetővé teszik, a GEHC háttér- és bűnügyi ellenőrzéseket végezhet, valamint egyéb Érzékeny GEHC Jelöltadatokat, például nemzetiségre, állampolgárságra vagy egészségi állapotra vonatkozó adatokat is feldolgozhat, amennyiben ezek lényegesek az adott állás szempontjából, és a jogszabályok nem tiltják ezt. Amennyiben a GEHC harmadik féltől szándékozik Érzékeny GEHC Jelöltadatokat gyűjteni, Ön erről értesítést kap a beleegyezés lehetőségével. lépett egy Intragroup Agreement Ön elfogadja, hogy a GEHC számára rendelkezésre bocsátott Érzékeny GEHC Jelöltadatokat a GEHC a Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően dolgozza fel.

Biztonság és titoktartás

A GEHC technikai és szervezeti intézkedéseket foganatosít a GEHC Jelöltadatok integritásának, megbízhatóságának, biztonságának és elérhetőségének védelme, valamint az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások teljesítése érdekében. A GEHC azokra az egyénekre korlátozza a GEHC Jelöltadatokat tároló belső rendszerek hozzáférhetőségét, akiknek jogszerű működési célból szükségük van erre a hozzáférésre.

A jelölt jogai

Ön az alábbi jogokat gyakorolhatja Jelöltadataival kapcsolatban:

Hozzáférés, helyesbítés, törlés és hordozhatóság: A GEHC hozzáférést fog biztosítani Önnek a GEHC által kezelt pályázói adatokhoz, valamint lehetővé teszi ezen adatok hordozhatóságát, az országában uralkodó törvény által megkövetelt mértékben, a pályázói adatok kezelési helyétől függetlenül. Ön igényelheti Jelöltadatai javítását vagy törlését, kivéve ha ezek megőrzését előírja az Ön és a GEHC között fennálló szerződéses kapcsolat, szükség van rájuk egy jogvita keretében, vagy egyéb okból követelik meg a jogszabályok a megőrzésüket. Amennyiben megtagadják a hozzáférést, helyesbítést, törlést vagy hordozhatóságot, az okát közölni fogják Önnel.

Automatizált döntések: A GEHC általában nem hoz toborzással vagy felfogadással kapcsolatos döntéseket pusztán automatizált döntéshozás alapján az EU általános adatvédelmi rendeletének értelmében. Ha a GEHC tisztán automatizált döntéshozatalra hagyatkozna egy Önre nézve lényeges kérdésben, akkor lehetőséget biztosít Önnek véleménye kifejtésére, és a jogszabályok által előírt minden egyéb biztosítékról is gondoskodik. Ez magába foglalhatja a pusztán automatizált eljárással hozott döntés felülvizsgálatát.

Érdeklődések, panaszok, tiltakozások és korlátozások: Visszavonhatja a beleegyezését a pályázói adatainak kezelését illetően vagy küldhet érdeklődést, panaszt, tiltakozást és/vagy korlátozást a pályázói adatainak kezelésével kapcsolatban, ha azt írásban kérvényezi a következő helyen: GE HealthCare 500 W. Monroe St., Chicago, IL 60661, USA; e-mail: [email protected]. A Nyilatkozatban ismertetett eljárások a GEHC és/vagy a hatályos jogszabályok által biztosított minden egyéb jogorvoslati vagy jogvita-rendezési eljárás helyébe lépnek.

Amennyiben az adatvédelemmel vagy az adatfelhasználással kapcsolatos olyan aggálya van, amelyet Ön szerint nem kielégítően oldottunk meg, kérjük, forduljon az Egyesült Államokban székelő békéltető testülethez (díjmentes) a következő címen: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Közvetlen marketing

A GEHC nem használja fel a GEHC Jelöltadatokat semmilyen személyes vagy családi igénybevételre szolgáló termék vagy szolgáltatás kínálására („közvetlen marketingre”), és nem adja ki a GEHC Jelöltadatokat harmadik félnek közvetlen marketing céljára. Ezek a korlátozások nem vonatkoznak azokra az elérhetőségi vagy egyéb személyes adatokra, amelyeket ügyfélként, fogyasztóként vagy egyéb, a munkavállalással össze nem függő kapcsolatban bocsátott a GEHC rendelkezésére.

A Nyilatkozat módosítása

A GEHC fenntartja a jogot a Nyilatkozat módosítására a változtatások megjelentetésével a GEHC megfelelő weboldalain. Amennyiben Ön a módosított Nyilatkozat hatályba lépésének napja után tovább GEHC Jelöltadatokat küld vagy állásra jelentkezik a GEHC-nél, akkor Jelöltadatai feldolgozása az éppen hatályos Nyilatkozatnak megfelelően történik majd.

Hatálybalépés dátuma:  January 4, 2023