GE CAREERS

Jelölti adatvédelmi nyilatkozat

 

Bevezetés

A nyilatkozat (a továbbiakban: „Nyilatkozat”) ismerteti, hogy a GE, leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban gyűjtőnéven: „GE”) hogyan kezelik és védik azokat az adatokat, amelyekhez a GE a toborzási eljárás során hozzáfér. 

Az alábbiakban meghatározott Jelöltadatok rendelkezésre bocsátásával Ön megerősíti a következőket:

  • Ön megismerkedett a Nyilatkozattal, és beleegyezik abba, hogy a GE feldolgozhatja Jelöltadatait a jelen Nyilatkozatnak megfelelően.
  • Ön megtett minden szükséges nyilatkozatot és megkapott minden szükséges beleegyezést a másokra vonatkozó adatok megadásához (pl. munkareferenciák adatai).
  • Az Ön Jelöltadatai a Nyilatkozatban meghatározott célokra és módon továbbíthatók a világ egyéb helyeire és feldolgozhatók a világ egyéb helyein (beleértve az Egyesült Államokat és a világ egyéb országait), amelyek nem feltétlenül biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az Ön országa.

A GE a Jelöltadatokat a Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően dolgozza fel, hacsak azok nem ütköznek a hatályos jogszabályok előírásaival, amely esetben a hatályos jogszabályok az irányadók.

A Jelöltadatok elküldéséhez vagy rendelkezésre bocsátásához el kell fogadnia a Nyilatkozat rendelkezéseit. Amennyiben elutasítja Jelöltadatai elküldését vagy rendelkezésre bocsátását, ez befolyásolhatja a lehetőségét arra, hogy állásajánlatra jelentkezzen vagy állásajánlatot kapjon.

A Nyilatkozat nem képezi részét a GE által alkalmazott jelöltek számára kínált munkaszerződésnek.

Fogalmak

Jelöltadatok: az egyén által a toborzási eljárással összefüggésben a GE rendelkezésére bocsátott, azonosításra alkalmas adatok. A GE a Jelöltadatokat begyűjtheti közvetlenül a jelölttől vagy harmadik felektől, például háttérellenőrzéshez, munkafelvételi teszthez vagy munkareferenciaként; a jogszabályok ehhez megkövetelhetik az Ön beleegyezését. A Jelöltadatokban számos információ szerepelhet, például a jelölt státusza, korábbi munkahelyei/munkaadatai, végzettsége, javadalmazása, munkáltatói visszajelzései, kérdőíves eredményei, elérhetősége, korábbi címei és nevei, a jelölt által megadott további információk (pl. kísérőlevél), vezetői engedélyének száma az ezt megkövetelő állások esetében, referenciái és bűnügyi előélete, amennyiben ezt a törvény lehetővé teszi.

Feldolgozás: a jelöltadatokkal végzett bármilyen művelet, például gyűjtés, regisztrálás, rendszerezés, mentés, átvitel, módosítás, felhasználás, felfedés vagy törlés.

Érzékeny jelöltadatok: a nemzetiségre vagy állampolgárságra, faji vagy etnikai hovatartozásra, bűnügyi előéletre vagy szakszervezeti tagságra vonatkozó Jelöltadatok. A GE a toborzással összefüggésben nem kér és nem mérlegel vallási meggyőződéssel, nemi élettel vagy politikai állásponttal kapcsolatos adatokat.

Összegyűjtés

A Jelöltadatok beküldésére a GE számára többféle elektronikus és papíralapú módszer is igénybe vehető. Ön elfogadja, hogy a GE a Jelöltadatok közvetlenül Öntől történő begyűjtése mellett harmadik felektől is gyűjthet Jelöltadatokat, például toborzóktól háttérellenőrzéshez, munkafelvételi teszthez vagy munkareferenciaként (a jogszabályok ehhez megkövetelhetik az Ön beleegyezését), vagy a törvény által megengedett mértékben toborzó vagy egyéb weboldalakról.

Feldolgozás és megőrzés

A GE jogszerű humán erőforrási és üzletviteli célokra dolgozza fel a Jelöltadatokat. Ebbe beletartozik a jelöltek azonosítása és értékelése a GE adott állásaiban; a toborzási eljárásokkal kapcsolatos nyilvántartás-vezetés; a toborzási eljárás és eredmények elemzése; valamint a háttérellenőrzések végzése, amennyiben ezt a törvény lehetővé teszi. A Jelöltadatok felhasználhatók továbbá a GE-vel szemben támasztott törvényi, szabályozási és vállalatirányítási követelmények kielégítésére. A jelölt alkalmazása esetén a Jelöltadatok a GE foglalkoztatási adatvédelmi politikájának megfelelően felhasználhatók a jelölt alkalmazásával összefüggésben. 

A GE a Jelöltadatokat az adott állásra történő jelentkezés elbírálásában történő felhasználáson kívül megőrizheti, és arra is felhasználhatja, hogy egyéb állásokat mérlegeljen az Ön esetében. Amennyiben nem szeretné, hogy egyéb állásokat mérlegeljenek Önnel kapcsolatban, vagy ha törölni kívánja Jelöltadatait, akkor forduljon a GE-hez a Kérdések, panaszok és tiltakozások pontban foglaltak alapján (lásd lentebb). A jelöltek adatait legfeljebb három évig (illetve ha a törvény azt írja elő, kevesebb ideig) őrizzük meg, kivéve, ha azokra az alkalmazással kapcsolatos adóügyi vagy egyéb jogi eljárások miatt szükség van.

Megosztás harmadik féllel

A GE a Jelöltadatokat átadhatja külső szolgáltató harmadik feleknek, amelyek bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak a GE számára. Az ilyen szolgáltató harmadik felek kizárólag a vonatkozó szolgáltatási szerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítése céljából férhetnek hozzá a Jelöltadatokhoz, és a GE megköveteli tőlük a Nyilatkozatban meghatározott védelemnek megfelelő biztonsági óvintézkedéseket.

A GE bizonyos Jelöltadatok felfedésére kényszerülhet egyéb harmadik felek előtt, (1) ha ezt a jogszabályok előírják; (2) a GE törvényes jogainak védelme érdekében a törvény által engedélyezett mértékben; vagy (3) vészhelyzetben, ha veszélyben van a jelölt vagy egyéb személy egészsége vagy biztonsága.  Ezen kívül átszervezés, összevonás, eladás, közös vállalkozás, kirendelés, illetve a GE üzleti tevékenységeinek bármely egyéb részleges vagy teljes átruházása vagy megszüntetése esetén a GE a jelentkezők adatait átadhatja jogutódjainak.

Az adatok nemzetközi átvitele

A GE működése a világ 160 országára terjed ki. Ennélfogva az Ön Jelöltadatai továbbíthatók az Egyesült Államokba és a világ egyéb országaiba, illetve feldolgozhatók ezeken a helyeken, akkor is, ha ezek nem biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az Ön országa. A GE a működése során az egész világon a Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelő foglalkoztatási adatvédelmi normákat biztosít és alkalmaz. Továbbá, a GE Kötelező erejű vállalati szabályokat fogadott el az európai uniós lakosok személyes adatai kezelésének szabályozására. A GE Kötelező erejű vállalati szabályairól itt találhatók további tudnivalók.

Érzékeny jelöltadatok

Ha ezt a jogszabályok lehetővé teszik, a GE háttér- és bűnügyi ellenőrzéseket végezhet, valamint egyéb Érzékeny jelöltadatokat, például nemzetiségre, állampolgárságra vagy egészségi állapotra vonatkozó adatokat is feldolgozhat, amennyiben ezek lényegesek az adott állás szempontjából, és a jogszabályok nem tiltják ezt. Amennyiben a GE harmadik féltől szándékozik Érzékeny jelöltadatokat gyűjteni, Ön erről értesítést kap a beleegyezés lehetőségével. Amennyiben Ön fogyatékkal él, és szállás mérlegelését kéri a GE-től, akkor a toborzási eljárás során megadhatja ezt az információt. Ön elfogadja, hogy a GE számára rendelkezésre bocsátott Érzékeny jelöltadatokat a GE a Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően dolgozza fel. 

Biztonság és titoktartás

A GE technikai és szervezeti intézkedéseket foganatosít a Jelöltadatok integritásának, megbízhatóságának, biztonságának és elérhetőségének védelme, valamint az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások teljesítése érdekében. A GE azokra az egyénekre korlátozza a Jelöltadatokat tároló belső rendszerek hozzáférhetőségét, akiknek jogszerű működési célból szükségük van erre a hozzáférésre.

A jelölt jogai

Ön az alábbi jogokat gyakorolhatja Jelöltadataival kapcsolatban: 

Hozzáférés, javítás és törlés: A GE az Ön országában érvényes jogszabályok által előírt mértékben hozzáférést biztosít Önnek az általa tárolt Jelöltadataihoz, függetlenül a Jelöltadatok feldolgozásának tényleges helyszínétől. Ön igényelheti Jelöltadatai javítását vagy törlését, kivéve ha ezek megőrzését előírja az Ön és a GE között fennálló szerződéses kapcsolat, szükség van rájuk egy jogvita keretében, vagy egyéb okból követelik meg a jogszabályok a megőrzésüket. A hozzáférés, javítás vagy törlés megtagadása esetén tájékoztatjuk Önt ennek okáról.

Automatizált döntések: A GE az EU adatvédelmi irányelvének értelmében rendszerint nem alkalmaz tisztán automatizált döntéshozatalt a toborzási vagy felvételi döntések esetében. Ha a GE tisztán automatizált döntéshozatalra hagyatkozna egy Önre nézve lényeges kérdésben, akkor lehetőséget biztosít Önnek véleménye kifejtésére, és a jogszabályok által előírt minden egyéb biztosítékról is gondoskodik.

Kérdések, panaszok és tiltakozások: Ön a következő címre küldött írásos kérés útján vonhatja vissza a Jelöltadatai feldolgozásához adott beleegyezését, illetve küldhet a Jelöltadatai feldolgozásával kapcsolatos kérdést, panaszt és/vagy tiltakozást: Human Resources Data Protection Administrator, 5 Necco Street, Boston, MA 02210; e-mail: [email protected]. A Nyilatkozatban ismertetett eljárások a GE és/vagy a hatályos jogszabályok által biztosított minden egyéb jogorvoslati vagy jogvita-rendezési eljárás helyébe lépnek.

Közvetlen marketing

A GE nem használja fel a Jelöltadatokat semmilyen személyes vagy családi igénybevételre szolgáló termék vagy szolgáltatás kínálására („közvetlen marketingre”), és nem adja ki a Jelöltadatokat harmadik félnek közvetlen marketing céljára. Ezek a korlátozások nem vonatkoznak azokra az elérhetőségi vagy egyéb személyes adatokra, amelyeket ügyfélként, fogyasztóként vagy egyéb, a munkavállalással össze nem függő kapcsolatban bocsátott a GE rendelkezésére.

A Nyilatkozat módosítása

A GE fenntartja a jogot a Nyilatkozat módosítására a változtatások megjelentetésével a GE megfelelő weboldalain. Amennyiben Ön a módosított Nyilatkozat hatályba lépésének napja után tovább Jelöltadatokat küld vagy állásra jelentkezik a GE-nél, akkor Jelöltadatai feldolgozása az éppen hatályos Nyilatkozatnak megfelelően történik majd.

Hatálybalépés dátuma: 2015. szeptemberi 14.