GE CAREERS

Työnhakijan yksityisyydensuojailmoitus

 

GE HealthCare -ryhmä on eronnut GE:stä, mutta tämän erottamisen jälkeen GE HealthCare - ryhmän rekrytointi- ja käyttöönottojärjestelmät ovat edelleen siirtymässä GE:n käyttämistä järjestelmistä. Tietoja siitä, kuinka GE HealthCare Technologies Inc ja sen tytäryhtiöt ja siihen liittyvät yritykset (yhteisesti GEHC) käsittelevät ja suojaavat tietoja, joihin niillä on pääsy GEHC:n rekrytointiprosessin yhteydessä, löytyy täältä: GE HealthCare Työnhakijan yksityisyydensuojailmoitus

Työnhakijan yksityisyydensuojailmoitus

Johdanto

Tässä ilmoituksessa (Ilmoitus) kuvataan, kuinka GE, sen tytäryhtiöt ja siihen yhteydessä olevat yritykset(yhdessä GE) käsittelevät ja suojaavat tietoja, joita GE voi käyttää rekrytointiprosessin yhteydessä.

Asettamalla työnhakijatietosi saataville alla määritetyllä tavalla vahvistat, että

  • olet tarkastanut tämän Ilmoituksen ja hyväksyt, että GE saattaa käsitellä työntekijätietojasi tämän Ilmoituksen mukaisesti
  • olet toimittanut ilmoitukset ja hankkinut suostumukset, joita tarvitaan muita koskevien tietojen tarjontaan (esim. työntekijöiden suosituksia koskevat tiedot)
  • työnhakijatietosi saatetaan tässä Ilmoituksessa mainituissa tarkoituksissa ja mainitulla tavalla siirtää ulkomaille ja niitä saatetaan käsitellä koko maailmassa, muun muassa Yhdysvalloissa ja muissa maissa, joiden ei ehkä katsota tarjoavan samaa tietosuojatasoa kuin kotimaasi.

GE käsittelee työnhakijatietoja tämän Ilmoituksen mukaisesti, jos se ei ole ristiriidassa sovellettavan lain vaatimusten kanssa. Siinä tapauksessa noudatetaan sovellettavaa lakia.

Jotta työnhakijatietoja voidaan lähettää tai asettaa saataville, sinun on hyväksyttävä tämän Ilmoituksen säännökset. Jos et suostu lähettämään työnhakijatietojasi tai asettamaan niitä saataville, se saattaa vaikuttaa mahdollisuuteesi hakea työpaikkaa tai saada työtarjous.

Tämä Ilmoitus ei ole osa mitään GE:n palkkaamille työnhakijoille tarjottua työsopimusta.

Määritelmät

GE Hakijatiedot ovat tunnistamisen mahdollistavia tietoja, jotka henkilö saattaa GE:n saataville joko suoraan tai epäsuorasti rekrytointiprosessin tai työkokemuksen tai mielenkiinnon kohteiden jakamisen yhteydessä. GE voi lain niin vaatiessa kerätä suostumuksellasi työnhakijatietoja suoraan työnhakijalta tai kolmansilta tahoilta, esimerkiksi taustatietojen tarkastuksen, työsuhdetta koskevan tarkastuksen tai työtä koskevan suosituksen yhteydessä. GE Hakijatiedot voivat sisältää monenlaista informaatiota, kuten hakijan status, työhistoriaan/työhön liittyvät tiedot, koulutus, palkkaus, työnantajan palaute, kyselylomakkeen tulokset, yhteystiedot, entiset osoitteet tai nimet, hakijan antamat lisätiedot (esim.saatekirje), asiantuntemus tai julkisesti jaetut projektityöt, ajokortin numero tiettyjen työtehtävien vaatimana, suositukset ja rikosrekisteri, mikäli lainsäädäntö sen sallii.

Käsittelylläviitataan mihin tahansa työnhakijatietoihin kohdistettuihin toimiin, kuten tietojen keräämiseen, tallentamiseen, järjestämiseen, säilyttämiseen, siirtämiseen, muokkaamiseen, käyttöön, paljastamiseen tai poistamiseen.

Arkaluonteiset GE Hakijatiedot ovat hakijatietoja, jotka voivat liittyä kansallisuuteen tai kansalaisuuteen,rotuun tai etniseen taustaan, terveyteen, rikosrekisteriin tai ammattiliiton jäsenyyteen. GE ei pyydä tai ota huomioon tietoja, jotka liittyvät uskontoon, seksielämään tai poliittisiin mielipiteisiin rekrytoinnin yhteydessä.

Tietojenkeruu

Voit lähettää työnGE Hakijatiedot GE:lle erilaisilla sähköisillä menetelmillä tai perinteisesti paperilla. Suostut siihen, että sen lisäksi, että GE kerää hakijatietoja suoraan sinulta, GE voi kerätä hakijatietoja kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi rekrytoijilta, taustan ja työhistorian tarkastuksen yhteydessä tai liittyen työsuositukseen (suostumuksellasi lainsäädännön niin vaatiessa), tai lainsäädännön mahdollistamassa määrin rekrytointi- tai muulta verkkosivustolta, jolle olet saattanut antaa työkokemukseesi tai mielenkiinnon kohteisiisi liittyvää tietoa.

Lain niin vaatiessa GE voi pyytää lisätietoja tapauksista, joissa sinä tai joku läheinen, mukaan lukien tietyt perheenjäsenet tai liikekumppanit, työskentelee tai on työskennellyt valtion kanssa tietyllä tavalla. Näissä olosuhteissa sinulle annetaan lisäohjeita hakemuksesi yhteydessä. Sinun tulee ilmoittaa kaikista perheenjäsenistä tai liikekumppaneista, joista GE on pyytänyt sinua antamaan tietoja tähän hallituksen työskentelyvaatimuksiin liittyen, ja pyydä sopimus heiltä, ennen kuin luovutat tällaisia tietoja GE:lle näitä tarkoituksia varten.

Käsittely ja säilytys

GE käsittelee työnhakijatietoja lainmukaisissa henkilöstöresurssi- ja liikkeenjohtotarkoituksissa. Näitä ovat muun muassa työnhakijoiden tunnistaminen ja arviointi GE:n avointen työpaikkojen täyttämiseksi, palkkausprosesseihin liittyvien tietojen säilyttäminen, palkkausprosessin ja sen tulosten analysointi sekä taustatietojen tarkastusten suorittaminen lain sallimassa määrin. Lisäksi työnhakijatietoja voidaan käyttää GE:n oikeudellisten, sääntelyyn liittyvien ja yritysjohdon valvontaa koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Jos työnhakija palkataan, työntekijätietoja voidaan käyttää hänen työsuhteeseensa liittyen GE:n työsuhdetietojen suojaamista koskevien käytäntöjen mukaisesti.

Sen lisäksi, että työntekijätietoja käytetään hakemaasi työpaikkaa varten, GE voi säilyttää työnhakijatietosi ja käyttää niitä harkitakseen sinua muihin tehtäviin. Jos et halua tulla harkituksi muuhun työtehtävään, tai haluat, että hakijatietosi poistetaan, voit ottaa yhteyttä GE:hen Tiedustelut, valitukset, vastalauseet ja rajoitukset -osiossa täsmennetyllä tavalla. Jos työnhakijatietoja ei vaadita verotuksellisia tai oikeudellisia tarkoituksia varten tai yllä ilmoitetulla tavalla työsuhteeseen liittyen, niitä säilytetään enintään kolmen vuoden ajan (tai lain niin edellyttäessä lyhyemmän ajan).

Tietojen jakaminen GE-yksiköt ja kolmansien tahojen kanssa

GE voi käsitellä ehdokastietoja yhdessä jäljellä olevien ja erotettujen GE-liiketoimintayksiköiden GE-ryhmän sisällä, jos ehdokas hakee eroamiseen liittyvän siirtymäkauden aikana. Tällaisten eriyttämiseen liittyvien siirtymäkausien aikana kaikki jäljellä olevat ja erotetut GE-liiketoimintayksiköt ovat vastuussa tässä ilmoituksessa kuvattujen tietosuojavaatimusten noudattamisesta.

GE voi siirtää työnGE Hakijatiedot ulkoisille kolmansille palveluntarjoajille, jotka tuottavat GE:lle tiettyjä palveluita. Tällaiset kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat käyttää työnhakijatietoja yksinomaan sovellettavassa palvelusopimuksessa määritettyjen palveluiden suorittamiseksi, ja GE vaatii palveluntarjoajia ryhtymään turvakäytäntöihin, jotka vastaavat tässä Ilmoituksessa määritettyä suojausta.

GE:tä saatetaan vaatia paljastamaan eräitä työnhakijatietoja muille kolmansille tahoille (1) lain edellyttämällä tavalla (2) suojatakseen GE:n laillisia oikeuksia lain sallimassa määrin tai (3) hätätilanteessa, jossa työnhakijan tai muun henkilön terveys tai turvallisuus saattaa vaarantua. Lisäksi GE voi siirtää ehdokkaan tietoja sen seuraajina toimiville entiteeteille tai tahoille siinä tapauksessa, että GE uudelleenorganisoidaan, fuusioidaan, myydään ta liitetään yhteishankkeeseen tai GE:n liiketoiminta määrätään, siirretään tai luovutetaan kokonaan tai osittain.

Kansainväliset tiedonsiirrot

GE toimii maailmanlaajuisesti yli 160 maassa. Työnhakijatietoja voidaan vastaavasti siirtää Yhdysvaltoihin ja käsitellä Yhdysvalloissa ja muissa maissa, joiden ei ehkä katsota tarjoavan samaa tietosuojatasoa kuin kotimaasi. GE ylläpitää ja soveltaa toimintoihinsa maailmanlaajuisesti työsuhdetta koskevia tietosuojastandardeja, jotka ovat yhdenmukaisia tässä Ilmoituksessa määritettyjen standardien kanssa. Lisäksi GE on sitoutunut noudattamaan sitovia yrityssääntöjä, joilla säännellään GE:n Euroopan unionin asukkaita koskevien henkilötietojen käsittelyä. Lisätietoja GE:n sitovista yrityssäännöistä on saatavilla [tästä].

Tässä näitä standardeja kuvatut General Electric Companyn menettelyt ovat APECin rajat ylittäviä tietosuojamääräyksiä (Cross Border Privacy Rules, CBPR) koskevan järjestelmän mukaisia. APECin CBPR-järjestelmä tarjoaa viitekehyksen, jotta organisaatiot voivat varmistaa henkilötietojen suojaamisen, kun niitä siirretään osallistuvien APEC-maiden välillä. Lisätietoja APECin viitekehyksestä on täällä.

Arkaluonteiset työnGE Hakijatiedot

GE saattaa tehdä lain sallimassa määrin taustatieto- ja rikosrekisteritarkastuksia, ja se saattaa käsitellä muita arkaluonteisia työnhakijatietoja, kuten kansalaisuutta tai kansallisuutta tai terveyttä koskevia tietoja, kun se on olennaista työtehtävän kannalta ja kun laki sen sallii. Jos GE aikoo kerätä arkaluonteisia henkilötietoja kolmansilta tahoilta, sinulle ilmoitetaan asiasta ja saat tilaisuuden antaa suostumuksesi. Jos sinulla on vamma ja jos haluat GE:n harkitsevan työolosuhteiden mukauttamista, voit ilmoittaa asiaa koskevat tiedot rekrytointiprosessin aikana. Mikäli asetat arkaluonteisia työnhakijatietoja GE:n saataville,hyväksyt, että GE käsittelee kyseiset tiedot tämän Ilmoituksen mukaisesti.

Turvallisuus ja luottamuksellisuus

GE käyttää teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, jotka on suunniteltu suojaamaan työnhakijatietojen eheyttä, luottamuksellisuutta, turvallisuutta ja saatavuutta ja noudattamaan sovellettavia oikeudellisia tietoturvavaatimuksia. GE rajoittaa työnhakijatietoja sisältävien sisäisten järjestelmien käyttöoikeuden koskemaan henkilöitä, joiden on päästävä käyttämään niitä laillisia liiketoimintatarkoituksia varten.

Työnhakijoiden oikeudet

Voit käyttää seuraavia oikeuksia suhteessa työnhakijatietoihisi:

Pääsy, korjaus, poisto ja siirrettävyys: GE antaa sinulle pääsyn käsittelemiinsä hakijatietoihisi sekä mahdollisuuden tehdä näistä tiedoista siirrettäviä kotimaasi lainsäädännön mahdollistamassa mittakaavassa riippumatta siitä, missä hakijatietoja käsitellään. Voit pyytää kyseisten työntekijätietojen oikaisemista tai poistamista sellaisia tapauksia lukuun ottamatta, joissa sopimussuhteesi GE:hen edellyttää tietojen säilyttämistä oikeudellisen kiistan yhteydessä tai muussa lain edellyttämässä tapauksessa. Jos pääsystä, korjauksesta, poistosta tai siirrettävyydestä kieltäydytään, sinulle kerrotaan kieltäytymisen syy.

Automatisoidut päätökset: GE ei yleensä tee rekrytointi- tai palkkauspäätöksiä, jotka perustuvat ainoastaan EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuun automaattiseen päätöksentekoon. Mikäli GE nojaa ainoastaan automatisoituun päätöksentekoon, jolla saattaa olla sinuun huomattava vaikutus, GE tarjoaa sinulle sekä tilaisuuden ilmaista näkemyksesi että muut lain edellyttämät suojakeinot. Tähän saattavat kuulua yksinomaan automaattisen käsittelyn avulla tehtävät päätösten tarkistukset.

Tiedustelut, valitukset, vastalauseet ja rajoituksetVoit perua suostumuksesi hakijatietojesi käsittelyyn tai tehdä tiedustelun, valituksen, vastalauseen ja/tai pyynnön hakijatietojesi käsittelyn rajoittamisesta lähettämällä kirjallisen pyynnön osoitteeseen: Human Resources Data Protection Administrator, 5 Necco Street, Boston, MA 02210, sähköpostitse osoitteeseen[email protected]. Tässä Ilmoituksessa kuvatut prosessit täydentävät mahdollisia muita GE:n tarjoamia ja/tai sovellettavan lain nojalla käytettävissä olevia korjaustoimenpiteitä ja kiistanratkaisuprosesseja.

Jos emme ole ratkaisseet jotakin tietosuojaan tai tietojen käyttöön liittyvä asiaa tyydyttävästi, ota yhteys Yhdysvalloissa sijaitsevaan kolmannen osapuolen riitoja sovittelevaan tahoon(maksutta) osoitteessa : https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

Suoramarkkinointi

GE ei käytä työntekijätietoja tarjotakseen sinulle henkilökohtaiseen tai perheesi käyttöön tarkoitettuja tuotteita tai palveluita (”suoramarkkinointi”) eikä tarjoa työntekijätietoja kolmansille tahoille niiden suoramarkkinointitarkoituksiin. Nämä rajoitukset eivät koske yhteystietoja tai muita henkilötietoja, jotka saadaan GE:n ja asiakkaan tai kuluttajan välisessä suhteessa tai muussa kuin työsuhdeyhteydessä.

Tämän Ilmoituksen muutokset

GE pidättää itsellään oikeuden muokata tätä Ilmoitusta julkaisemalla muutokset asiaankuuluvilla GE:n verkkosivuilla. Jos lähetät ylimääräisiä työntekijätietoja tai haluat, että sinua harkitaan muokatun Ilmoituksen voimaantulopäivän jälkeen johonkin GE:n työtehtävään, työntekijätietosi käsitellään tuolloin voimassa olevan Ilmoituksen mukaisesti.

Voimaantulopäivä:  January 4, 2023

Johdanto

Tässä ilmoituksessa (Ilmoitus) kuvataan, kuinka GEHC, sen tytäryhtiöt ja siihen yhteydessä olevat yritykset (yhdessä GEHC) käsittelevät ja suojaavat tietoja, joita GEHC voi käyttää rekrytointiprosessin yhteydessä. Epäselvyyksien välttämiseksi todettakoon, että GE HealthCare -yritysryhmä ei ole sidoksissa General Electric Companyyn, ja kaikki GE HealthCare Careers -sivustolta löytyvät viittaukset GE:hen johtuvat siitä, että GE HealthCaren rekrytointi- ja käyttöönottojärjestelmät ovat edelleen siirtyminen General Electric Companyn käyttämistä järjestelmistä GE HealthCaren erottamisen jälkeen.

Asettamalla työnhakijatietosi saataville alla määritetyllä tavalla vahvistat, että

  • olet tarkastanut tämän Ilmoituksen ja hyväksyt, että GEHC saattaa käsitellä työntekijätietojasi tämän Ilmoituksen mukaisesti
  • olet toimittanut ilmoitukset ja hankkinut suostumukset, joita tarvitaan muita koskevien tietojen tarjontaan (esim. työntekijöiden suosituksia koskevat tiedot)
  • työnhakijatietosi saatetaan tässä Ilmoituksessa mainituissa tarkoituksissa ja mainitulla tavalla siirtää ulkomaille ja niitä saatetaan käsitellä koko maailmassa, muun muassa Yhdysvalloissa ja muissa maissa, joiden ei ehkä katsota tarjoavan samaa tietosuojatasoa kuin kotimaasi.

GEHC käsittelee työnhakijatietoja tämän Ilmoituksen mukaisesti, jos se ei ole ristiriidassa sovellettavan lain vaatimusten kanssa. Siinä tapauksessa noudatetaan sovellettavaa lakia.

Jotta työnhakijatietoja voidaan lähettää tai asettaa saataville, sinun on hyväksyttävä tämän Ilmoituksen säännökset. Jos et suostu lähettämään työnhakijatietojasi tai asettamaan niitä saataville, se saattaa vaikuttaa mahdollisuuteesi hakea työpaikkaa tai saada työtarjous.

Tämä Ilmoitus ei ole osa mitään GEHC:n palkkaamille työnhakijoille tarjottua työsopimusta.

Määritelmät

GEHC Hakijatiedot ovat tunnistamisen mahdollistavia tietoja, jotka henkilö saattaa GEHC:n saataville joko suoraan tai epäsuorasti rekrytointiprosessin tai työkokemuksen tai mielenkiinnon kohteiden jakamisen yhteydessä. GEHC voi lain niin vaatiessa kerätä suostumuksellasi työnhakijatietoja suoraan työnhakijalta tai kolmansilta tahoilta, esimerkiksi taustatietojen tarkastuksen, työsuhdetta koskevan tarkastuksen tai työtä koskevan suosituksen yhteydessä. GEHC Hakijatiedot voivat sisältää monenlaista informaatiota,kuten hakijan status, työhistoriaan/työhön liittyvät tiedot, koulutus, palkkaus, työnantajan palaute,kyselylomakkeen tulokset, yhteystiedot, entiset osoitteet tai nimet, hakijan antamat lisätiedot (esim.saatekirje), asiantuntemus tai julkisesti jaetut projektityöt, ajokortin numero tiettyjen työtehtävien vaatimana, suositukset ja rikosrekisteri, mikäli lainsäädäntö sen sallii.

Käsittelyllä viitataan mihin tahansa työnhakijatietoihin kohdistettuihin toimiin, kuten tietojen keräämiseen, tallentamiseen, järjestämiseen, säilyttämiseen, siirtämiseen, muokkaamiseen, käyttöön, paljastamiseen tai poistamiseen.

Arkaluonteiset GEHC Hakijatiedot ovat hakijatietoja, jotka voivat liittyä kansallisuuteen tai kansalaisuuteen, rotuun tai etniseen taustaan, terveyteen, rikosrekisteriin tai ammattiliiton jäsenyyteen. GEHC ei pyydä tai ota huomioon tietoja, jotka liittyvät uskontoon, seksielämään tai poliittisiin mielipiteisiin rekrytoinnin yhteydessä.

Tietojenkeruu

Voit lähettää työnGEHC Hakijatiedot GEHC:lle erilaisilla sähköisillä menetelmillä tai perinteisesti paperilla.Suostut siihen, että sen lisäksi, että GEHC kerää hakijatietoja suoraan sinulta, GEHC voi kerätä hakijatietoja kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi rekrytoijilta, taustan ja työhistorian tarkastuksen yhteydessä tai liittyen työsuositukseen (suostumuksellasi lainsäädännön niin vaatiessa), tai lainsäädännön mahdollistamassa määrin rekrytointi- tai muulta verkkosivustolta, jolle olet saattanut antaa työkokemukseesi tai mielenkiinnon kohteisiisi liittyvää tietoa.

Lain niin vaatiessa GEHC voi pyytää lisätietoja tapauksista, joissa sinä tai joku läheinen, mukaan lukien tietyt perheenjäsenet tai liikekumppanit, työskentelee tai on työskennellyt valtion kanssa tietyllä tavalla. Näissä olosuhteissa sinulle annetaan lisäohjeita hakemuksesi yhteydessä. Sinun tulee ilmoittaa kaikista perheenjäsenistä tai liikekumppaneista, joista GEHC on pyytänyt sinua antamaan tietoja tähän hallituksen työskentelyvaatimuksiin liittyen, ja pyydä sopimus heiltä, ennen kuin luovutat tällaisia tietoja GEHC:lle näitä tarkoituksia varten.

Käsittely ja säilytys

GEHC käsittelee työnhakijatietoja lainmukaisissa henkilöstöresurssi- ja liikkeenjohtotarkoituksissa. Näitä ovat muun muassa työnhakijoiden tunnistaminen ja arviointi GEHC:n avointen työpaikkojen täyttämiseksi, palkkausprosesseihin liittyvien tietojen säilyttäminen, palkkausprosessin ja sen tulosten analysointi sekä taustatietojen tarkastusten suorittaminen lain sallimassa määrin. Lisäksi työnhakijatietoja voidaan käyttää GEHC:n oikeudellisten, sääntelyyn liittyvien ja yritysjohdon valvontaa koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Jos työnhakija palkataan, työntekijätietoja voidaan käyttää hänen työsuhteeseensa liittyen GEHC:n työsuhdetietojen suojaamista koskevien käytäntöjen mukaisesti.

Sen lisäksi, että työntekijätietoja käytetään hakemaasi työpaikkaa varten, GEHC voi säilyttää työnhakijatietosi ja käyttää niitä harkitakseen sinua muihin tehtäviin. Jos et halua tulla harkituksi muuhun työtehtävään, tai haluat, että hakijatietosi poistetaan, voit ottaa yhteyttä GEHC:hen Tiedustelut, valitukset, vastalauseet ja rajoitukset -osiossa täsmennetyllä tavalla. Jos työnhakijatietoja ei vaadita verotuksellisia tai oikeudellisia tarkoituksia varten tai yllä ilmoitetulla tavalla työsuhteeseen liittyen, niitä säilytetään enintään kolmen vuoden ajan (tai lain niin edellyttäessä lyhyemmän ajan).

Tietojen jakaminen kolmansien tahojen kanssa

GEHC voi siirtää työnGEHC Hakijatiedot ulkoisille kolmansille palveluntarjoajille, jotka tuottavat GEHC:lle tiettyjä palveluita. Tällaiset kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat käyttää työnhakijatietoja yksinomaan sovellettavassa palvelusopimuksessa määritettyjen palveluiden suorittamiseksi, ja GEHC vaatii palveluntarjoajia ryhtymään turvakäytäntöihin, jotka vastaavat tässä Ilmoituksessa määritettyä suojausta.

GEHC:tä saatetaan vaatia paljastamaan eräitä työnhakijatietoja muille kolmansille tahoille (1) lain edellyttämällä tavalla (2) suojatakseen GEHC:n laillisia oikeuksia lain sallimassa määrin tai (3) hätätilanteessa, jossa työnhakijan tai muun henkilön terveys tai turvallisuus saattaa vaarantua. Lisäksi GEHC voi siirtää ehdokkaan tietoja sen seuraajina toimiville entiteeteille tai tahoille siinä tapauksessa, että GEHC uudelleenorganisoidaan, fuusioidaan, myydään ta liitetään yhteishankkeeseen tai GEHC:n liiketoiminta määrätään, siirretään tai luovutetaan kokonaan tai osittain.

Kansainväliset tiedonsiirrot

GEHC toimii maailmanlaajuisesti yli 150 maassa. Työnhakijatietoja voidaan vastaavasti siirtää Yhdysvaltoihin ja käsitellä Yhdysvalloissa ja muissa maissa, joiden ei ehkä katsota tarjoavan samaa tietosuojatasoa kuin kotimaasi. GEHC ylläpitää ja soveltaa toimintoihinsa maailmanlaajuisesti työsuhdetta koskevia tietosuojastandardeja, jotka ovat yhdenmukaisia tässä Ilmoituksessa määritettyjen standardien kanssa. GEHC on tehnyt an Intragroup Agreement. Tässä näitä standardeja kuvatut General Electric Companyn menettelyt ovat APECin rajat ylittäviä tietosuojamääräyksiä (Cross Border Privacy Rules, CBPR) koskevan järjestelmän mukaisia. APECin CBPR-järjestelmä tarjoaa viitekehyksen, jotta organisaatiot voivat varmistaa henkilötietojen suojaamisen, kun niitä siirretään osallistuvien APEC-maiden välillä. Lisätietoja APECin viitekehyksestä on täällä.

Arkaluonteiset työnGEHC Hakijatiedot

GEHC saattaa tehdä lain sallimassa määrin taustatieto- ja rikosrekisteritarkastuksia, ja se saattaa käsitellä muita arkaluonteisia työnhakijatietoja, kuten kansalaisuutta tai kansallisuutta tai terveyttä koskevia tietoja, kun se on olennaista työtehtävän kannalta ja kun laki sen sallii. Jos GEHC aikoo kerätä arkaluonteisia henkilötietoja kolmansilta tahoilta, sinulle ilmoitetaan asiasta ja saat tilaisuuden antaa suostumuksesi. Jos sinulla on vamma ja jos haluat GEHC:n harkitsevan työolosuhteiden mukauttamista, voit ilmoittaa asiaa koskevat tiedot rekrytointiprosessin aikana. Mikäli asetat arkaluonteisia työnhakijatietoja GEHC:n saataville, hyväksyt, että GEHC käsittelee kyseiset tiedot tämän Ilmoituksen mukaisesti.

Turvallisuus ja luottamuksellisuus

GEHC käyttää teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, jotka on suunniteltu suojaamaan työnhakijatietojen eheyttä, luottamuksellisuutta, turvallisuutta ja saatavuutta ja noudattamaan sovellettavia oikeudellisia tietoturvavaatimuksia. GEHC rajoittaa työnhakijatietoja sisältävien sisäisten järjestelmien käyttöoikeuden koskemaan henkilöitä, joiden on päästävä käyttämään niitä laillisia liiketoimintatarkoituksia varten.

Työnhakijoiden oikeudet

Voit käyttää seuraavia oikeuksia suhteessa työnhakijatietoihisi:

Pääsy, korjaus, poisto ja siirrettävyys: GEHC antaa sinulle pääsyn käsittelemiinsä hakijatietoihisi sekä mahdollisuuden tehdä näistä tiedoista siirrettäviä kotimaasi lainsäädännön mahdollistamassa mittakaavassa riippumatta siitä, missä hakijatietoja käsitellään. Voit pyytää kyseisten työntekijätietojen oikaisemista tai poistamista sellaisia tapauksia lukuun ottamatta, joissa sopimussuhteesi GEHC:hen edellyttää tietojen säilyttämistä oikeudellisen kiistan yhteydessä tai muussa lain edellyttämässä tapauksessa. Jos pääsystä, korjauksesta, poistosta tai siirrettävyydestä kieltäydytään, sinulle kerrotaan kieltäytymisen syy.

Automatisoidut päätökset: GEHC ei yleensä tee rekrytointi- tai palkkauspäätöksiä, jotka perustuvat ainoastaan EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuun automaattiseen päätöksentekoon. Mikäli GEHC nojaa ainoastaan automatisoituun päätöksentekoon, jolla saattaa olla sinuun huomattava vaikutus, GEHC tarjoaa sinulle sekä tilaisuuden ilmaista näkemyksesi että muut lain edellyttämät suojakeinot. Tähän saattavat kuulua yksinomaan automaattisen käsittelyn avulla tehtävät päätösten tarkistukset./p>

Tiedustelut, valitukset, vastalauseet ja rajoituksetVoit perua suostumuksesi hakijatietojesi käsittelyyn tai tehdä tiedustelun, valituksen, vastalauseen ja/tai pyynnön hakijatietojesi käsittelyn rajoittamisesta lähettämällä kirjallisen pyynnön osoitteeseen: GE HealthCare 500 W. Monroe St., Chicago, IL 60661, USA, sähköpostitse osoitteeseen [email protected]Tässä Ilmoituksessa kuvatut prosessit täydentävät mahdollisia muita GEHC:n tarjoamia ja/tai sovellettavan lain nojalla käytettävissä olevia korjaustoimenpiteitä ja kiistanratkaisuprosesseja.

Suoramarkkinointi

GEHC ei käytä työntekijätietoja tarjotakseen sinulle henkilökohtaiseen tai perheesi käyttöön tarkoitettuja tuotteita tai palveluita (”suoramarkkinointi”) eikä tarjoa työntekijätietoja kolmansille tahoille niiden suoramarkkinointitarkoituksiin. Nämä rajoitukset eivät koske yhteystietoja tai muita henkilötietoja, jotka saadaan GEHC:n ja asiakkaan tai kuluttajan välisessä suhteessa tai muussa kuin työsuhdeyhteydessä.

Tämän Ilmoituksen muutokset

GEHC pidättää itsellään oikeuden muokata tätä Ilmoitusta julkaisemalla muutokset asiaankuuluvilla GEHC:n verkkosivuilla. Jos lähetät ylimääräisiä työntekijätietoja tai haluat, että sinua harkitaan muokatun Ilmoituksen voimaantulopäivän jälkeen johonkin GEHC:n työtehtävään, työntekijätietosi käsitellään tuolloin voimassa olevan Ilmoituksen mukaisesti.

Voimaantulopäivä:  January 4, 2023