GE CAREERS

Työnhakijan yksityisyydensuojailmoitus

 

Johdanto

Tässä ilmoituksessa (Ilmoitus) kuvataan, kuinka GE, sen tytäryhtiöt ja siihen yhteydessä olevat yritykset (yhdessä GE) käsittelevät ja suojaavat tietoja, joita GE voi käyttää rekrytointiprosessin yhteydessä.  

Asettamalla työnhakijatietosi saataville alla määritetyllä tavalla vahvistat, että

  • olet tarkastanut tämän Ilmoituksen ja hyväksyt, että GE saattaa käsitellä työntekijätietojasi tämän Ilmoituksen mukaisesti
  • olet toimittanut ilmoitukset ja hankkinut suostumukset, joita tarvitaan muita koskevien tietojen tarjontaan (esim. työntekijöiden suosituksia koskevat tiedot)
  • työnhakijatietosi saatetaan tässä Ilmoituksessa mainituissa tarkoituksissa ja mainitulla tavalla siirtää ulkomaille ja niitä saatetaan käsitellä koko maailmassa, muun muassa Yhdysvalloissa ja muissa maissa, joiden ei ehkä katsota tarjoavan samaa tietosuojatasoa kuin kotimaasi.

GE käsittelee työnhakijatietoja tämän Ilmoituksen mukaisesti, jos se ei ole ristiriidassa sovellettavan lain vaatimusten kanssa. Siinä tapauksessa noudatetaan sovellettavaa lakia.

Jotta työnhakijatietoja voidaan lähettää tai asettaa saataville, sinun on hyväksyttävä tämän Ilmoituksen säännökset.   Jos et suostu lähettämään työnhakijatietojasi tai asettamaan niitä saataville, se saattaa vaikuttaa mahdollisuuteesi hakea työpaikkaa tai saada työtarjous.

Tämä Ilmoitus ei ole osa mitään GE:n palkkaamille työnhakijoille tarjottua työsopimusta.

Määritelmät

Työnhakijatiedot ovat tunnistettavia tietoja, jotka henkilö asettaa GE:n saataville rekrytointiprosessin yhteydessä.  GE voi lain niin vaatiessa kerätä suostumuksellasi työnhakijatietoja suoraan työnhakijalta tai kolmansilta tahoilta, esimerkiksi taustatietojen tarkastuksen, työsuhdetta koskevan tarkastuksen tai työtä koskevan suosituksen yhteydessä.  Työnhakijatietoihin saattaa sisältyä erilaisia tietoja, kuten työnhakijan asema, työhistoria/työpaikkatiedot, koulutus, työstä maksettava korvaus, työnantajan palaute, kyselytulokset, yhteystiedot, aiemmat osoitteet tai nimet, työnhakijan toimittamat lisätiedot (esim. työhakemus), joissakin viroissa edellytettävän ajokortin numero, suositukset ja rikosrekisteriote lain sallimassa määrin.

Käsittelyllä viitataan mihin tahansa työnhakijatietoihin kohdistettuihin toimiin, kuten tietojen keräämiseen, tallentamiseen, järjestämiseen, säilyttämiseen, siirtämiseen, muokkaamiseen, käyttöön, paljastamiseen tai poistamiseen.

Arkaluonteisia työnhakijatietoja ovat kansallisuutta tai kansalaisuutta, rotua tai etnistä alkuperää, rikosrekisteriä tai ammattiliiton jäsenyyttä koskevat työntekijätiedot. GE ei pyydä tai ota huomioon uskontoa, seksuaalielämää tai poliittisia mielipiteitä koskevia tietoja rekrytoinnin yhteydessä.

Tietojenkeruu

Voit lähettää työnhakijatiedot GE:lle erilaisilla sähköisillä menetelmillä tai perinteisesti paperilla.  Hyväksyt, että sen lisäksi, että GE voi kerätä työnhakijatietoja suoraan sinulta, se voi kerätä niitä kolmansilta tahoilta, kuten rekrytoijilta, esimerkiksi taustatietojen tarkastuksen tai työsuhdetta koskevan tarkastuksen tai työtä koskevan suosituksen yhteydessä (lain edellyttämissä tapauksissa sinun suostumuksellasi) tai lain sallimassa määrin rekrytointisivustoilta tai muilta verkkosivuilta.

Käsittely ja säilytys

GE käsittelee työnhakijatietoja lainmukaisissa henkilöstöresurssi- ja liikkeenjohtotarkoituksissa. Näitä ovat muun muassa työnhakijoiden tunnistaminen ja arviointi GE:n avointen työpaikkojen täyttämiseksi, palkkausprosesseihin liittyvien tietojen säilyttäminen, palkkausprosessin ja sen tulosten analysointi sekä taustatietojen tarkastusten suorittaminen lain sallimassa määrin.  Lisäksi työnhakijatietoja voidaan käyttää GE:n oikeudellisten, sääntelyyn liittyvien ja yritysjohdon valvontaa koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Jos työnhakija palkataan, työntekijätietoja voidaan käyttää hänen työsuhteeseensa liittyen GE:n työsuhdetietojen suojaamista koskevien käytäntöjen mukaisesti. 

Sen lisäksi, että työntekijätietoja käytetään hakemaasi työpaikkaa varten, GE voi säilyttää työnhakijatietosi ja käyttää niitä harkitakseen sinua muihin tehtäviin.  Jos et halua, että sinua harkitaan muihin tehtäviin tai jos haluat, että työnhakijatietosi poistetaan, voit ottaa GE:hen yhteyttä alla kohdassa Tiedustelut, valitukset ja vastalauseet ilmoitetulla tavalla.  Jos työnhakijatietoja ei vaadita verotuksellisia tai oikeudellisia tarkoituksia varten tai yllä ilmoitetulla tavalla työsuhteeseen liittyen, niitä säilytetään enintään kolmen vuoden ajan (tai lain niin edellyttäessä lyhyemmän ajan).

Tietojen jakaminen kolmansien tahojen kanssa

GE voi siirtää työnhakijatiedot ulkoisille kolmansille palveluntarjoajille, jotka tuottavat GE:lle tiettyjä palveluita.  Tällaiset kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat käyttää työnhakijatietoja yksinomaan sovellettavassa palvelusopimuksessa määritettyjen palveluiden suorittamiseksi, ja GE vaatii palveluntarjoajia ryhtymään turvakäytäntöihin, jotka vastaavat tässä Ilmoituksessa määritettyä suojausta.

GE:tä saatetaan vaatia paljastamaan eräitä työnhakijatietoja muille kolmansille tahoille (1) lain edellyttämällä tavalla (2) suojatakseen GE:n laillisia oikeuksia lain sallimassa määrin tai (3) hätätilanteessa, jossa työnhakijan tai muun henkilön terveys tai turvallisuus saattaa vaarantua.  Lisäksi GE voi siirtää ehdokkaan tietoja sen seuraajina toimiville entiteeteille tai tahoille siinä tapauksessa, että GE uudelleenorganisoidaan, fuusioidaan, myydään ta liitetään yhteishankkeeseen tai GE:n liiketoiminta määrätään, siirretään tai luovutetaan kokonaan tai osittain.

Kansainväliset tiedonsiirrot

GE toimii maailmanlaajuisesti yli 160 maassa.  Työnhakijatietoja voidaan vastaavasti siirtää Yhdysvaltoihin ja käsitellä Yhdysvalloissa ja muissa maissa, joiden ei ehkä katsota tarjoavan samaa tietosuojatasoa kuin kotimaasi.  GE ylläpitää ja soveltaa toimintoihinsa maailmanlaajuisesti työsuhdetta koskevia tietosuojastandardeja, jotka ovat yhdenmukaisia tässä Ilmoituksessa määritettyjen standardien kanssa.   Lisäksi GE on sitoutunut noudattamaan sitovia yrityssääntöjä, joilla säännellään GE:n Euroopan unionin asukkaita koskevien henkilötietojen käsittelyä. Lisätietoja GE:n sitovista yrityssäännöistä on saatavilla tästä.

Arkaluonteiset työnhakijatiedot

GE saattaa tehdä lain sallimassa määrin taustatieto- ja rikosrekisteritarkastuksia, ja se saattaa käsitellä muita arkaluonteisia työnhakijatietoja, kuten kansalaisuutta tai kansallisuutta tai terveyttä koskevia tietoja, kun se on olennaista työtehtävän kannalta ja kun laki sen sallii.  Jos GE aikoo kerätä arkaluonteisia henkilötietoja kolmansilta tahoilta, sinulle ilmoitetaan asiasta ja saat tilaisuuden antaa suostumuksesi.  Jos sinulla on vamma ja jos haluat GE:n harkitsevan työolosuhteiden mukauttamista, voit ilmoittaa asiaa koskevat tiedot rekrytointiprosessin aikana.   Mikäli asetat arkaluonteisia työnhakijatietoja GE:n saataville, hyväksyt, että GE käsittelee kyseiset tiedot tämän Ilmoituksen mukaisesti. 

Turvallisuus ja luottamuksellisuus

GE käyttää teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, jotka on suunniteltu suojaamaan työnhakijatietojen eheyttä, luottamuksellisuutta, turvallisuutta ja saatavuutta ja noudattamaan sovellettavia oikeudellisia tietoturvavaatimuksia.   GE rajoittaa työnhakijatietoja sisältävien sisäisten järjestelmien käyttöoikeuden koskemaan henkilöitä, joiden on päästävä käyttämään niitä laillisia liiketoimintatarkoituksia varten.

Työnhakijoiden oikeudet

Voit käyttää seuraavia oikeuksia suhteessa työnhakijatietoihisi: 

Käyttö, oikaiseminen ja poistaminen: GE myöntää sinulle käyttöoikeuden GE:n hallussa oleviin työntekijätietoihisi kotimaasi lain sallimassa määrin riippumatta siitä, missä työntekijätietoja käsitellään.  Voit pyytää kyseisten työntekijätietojen oikaisemista tai poistamista sellaisia tapauksia lukuun ottamatta, joissa sopimussuhteesi GE:hen edellyttää tietojen säilyttämistä oikeudellisen kiistan yhteydessä tai muussa lain edellyttämässä tapauksessa.  Jos käyttöä, oikaisua tai poistamista ei sallita, sinulle ilmoitetaan kiellon syy.

Automatisoidut päätökset: GE ei yleisesti tee rekrytointi- tai palkkauspäätöksiä yksinomaan EU:n tietosuojadirektiivissä tarkoitetun automatisoidun päätöksenteon nojalla. Mikäli GE nojaa ainoastaan automatisoituun päätöksentekoon, jolla saattaa olla sinuun huomattava vaikutus, GE tarjoaa sinulle sekä tilaisuuden ilmaista näkemyksesi että muut lain edellyttämät suojakeinot.

Tiedustelut, valitukset ja vastalauseet: Voit peruuttaa työntekijätietojesi käsittelyä koskevan suostumuksen, tehdä työntekijätietojesi käsittelyä koskevia tiedusteluja tai valituksia ja/tai esittää vastalauseita lähettämällä kirjallisen pyynnön seuraavaan osoitteeseen: Human Resources Data Protection Administrator, 5 Necco Street, Boston, MA 02210, sähköpostitse osoitteeseen [email protected].  Tässä Ilmoituksessa kuvatut prosessit täydentävät mahdollisia muita GE:n tarjoamia ja/tai sovellettavan lain nojalla käytettävissä olevia korjaustoimenpiteitä ja kiistanratkaisuprosesseja.

Suoramarkkinointi

GE ei käytä työntekijätietoja tarjotakseen sinulle henkilökohtaiseen tai perheesi käyttöön tarkoitettuja tuotteita tai palveluita (”suoramarkkinointi”) eikä tarjoa työntekijätietoja kolmansille tahoille niiden suoramarkkinointitarkoituksiin.  Nämä rajoitukset eivät koske yhteystietoja tai muita henkilötietoja, jotka saadaan GE:n ja asiakkaan tai kuluttajan välisessä suhteessa tai muussa kuin työsuhdeyhteydessä.

Tämän Ilmoituksen muutokset

GE pidättää itsellään oikeuden muokata tätä Ilmoitusta julkaisemalla muutokset asiaankuuluvilla GE:n verkkosivuilla.  Jos lähetät ylimääräisiä työntekijätietoja tai haluat, että sinua harkitaan muokatun Ilmoituksen voimaantulopäivän jälkeen johonkin GE:n työtehtävään, työntekijätietosi käsitellään tuolloin voimassa olevan Ilmoituksen mukaisesti.

Voimaantulopäivä: 14. syyskuu 2015