GE CAREERS

Zásady zachovávání informací o uchazeči v tajnosti

 

Úvod

Toto oznámení (Oznámení) popisuje, jakým způsobem GE a její pobočky a afilace (souhrnně GE) zpracovávají a chrání data, k nimž si GE zajistila přístup v souvislosti s procesem najímání pracovníků.

Poskytnutím svých kandidátských údajů, podle definice níže, potvrzujete, že:

  • jste si přečetli toto Oznámení a souhlasíte, aby GE zpracovávala vaše kandidátská data v souladu s tímto Oznámením;
  • jste uvedli veškeré informace a získali příslušné souhlasy potřebné k poskytování informací o ostatních (např. informací o zaměstnání)
  • vaše kandidátská data je možno předávat a celosvětově zpracovávat, mimo jiné v USA a dalších zemích, které nemusí zajišťovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jaká je poskytována ve vaší domovské zemi, při naplňování účelu a způsobem specifikovaným v tomto Oznámení.

GE bude zpracovávat kandidátská data v souladu s tímto Oznámením, pokud nedojde k rozporu s požadavky příslušné legislativy. Pokud by takový případ nastal, platí požadavky příslušného zákona.

Váš souhlas s ustanoveními tohoto Oznámení je nutný pro předkládání nebo zpřístupňování kandidátských dat. Pokud odmítnete předložit nebo zpřístupnit svá kandidátská data, může to mít dopad na možnost žádat o zaměstnání nebo přijmout nabídku zaměstnání.

Toto Oznámení není součástí žádné zaměstnanecké smlouvy nabízené kandidátům přijatým do zaměstnání u GE.

Definice

Kandidátská data jsou identifikovatelné informace, které jednotlivec poskytuje GE v souvislosti s procesem náboru do zaměstnání. GE může shromažďovat tato kandidátská data přímo od uchazeče o práci či od třetích stran, například při posuzování kádrového profilu nebo zaměstnaneckých podmínek či informací, s podmínkou získání vašeho souhlasu, pokud to zákon požaduje. Kandidátská data mohou obsahovat nejrůznější informace, například stav kandidáta, dosavadní praxi/údaje o pracovních výsledcích, vzdělání, mzdové údaje, reference od zaměstnavatele, výsledky dotazníků, kontaktní informace, předchozí adresy nebo jména, doplňkové informace poskytnuté kandidátem (např. motivační dopis), číslo řidičského průkazu, pokud je vyžadován pro určitou pozici, reference a informace z trestního rejstříku, pokud to zákon umožňuje.

Zpracování se týká jakékoli činnosti prováděné s kandidátskými daty, jako např. jejich shromažďování, záznam, uspořádávání, ukládání, předávání, modifikování, využívání, zveřejňování nebo jejich výmaz.

Citlivá kandidátská data jsou údaje týkající se národnosti nebo státní příslušnosti, rasy nebo etnického původu, historie dříve uložených trestů nebo členství v odborech. GE v souvislosti s náborem pracovníků nevyžaduje ani neposuzuje informace týkající se náboženského vyznání, sexuálního života nebo politických názorů.

Sběr údajů

Pro předkládání svých kandidátských dat do GE můžete použít různé způsoby v elektronické nebo papírové formě. Souhlasíte s tím, že kromě získávání kandidátských dat přímo od vás může GE shromažďovat tyto údaje i od třetích stran, např. od pracovníků náboru v souvislosti s kontrolou vaší zaměstnanecké historie nebo informací o pracovních výsledcích (na základě vašeho souhlasu v případech, kde to zákon vyžaduje), nebo v zákonném rozsahu z příslušných náborových nebo jiných internetových stránek.

Zpracování a uchovávání údajů

GE zpracovává kandidátská data k legitimním účelům v rámci práce s lidskými zdroji a obchodního řízení. Mezi tyto činnosti patří identifikace a evaluace uchazečů na pozici u GE; udržování záznamů týkajících se náborových procesů; analýza náborového procesu a výsledky, a kádrová prověrka tam, kde to zákon umožňuje. Kandidátská data lze dále používat k naplnění právních a zákonných požadavků GE, jakož i požadavků pro řízení a správu společnosti. Po přijetí uchazeče do práce lze kandidátská data využívat v souvislosti se zaměstnáním, v souladu se zásadami ochrany osobních údajů platnými v GE.   

Kromě využívání kandidátských dat pro pozici, o kterou jste se ucházeli, může GE uchovávat a využívat vaše kandidátská data při uvažování o vašem zařazení na jiné pozice. Pokud nechcete, aby s vámi bylo počítáno se zařazením na další pozice, nebo pokud se rozhodnete svá kandidátská data odstranit, můžete kontaktovat GE způsobem uvedeným níže v odstavci Šetření, stížnosti a námitky.Není-li to vyžadováno pro daňové či právní účely nebo v souvislosti s pracovním poměrem, jak je uvedeno výše, údaje o kandidátech budou vedeny a zachovávány po dobu maximálně tří let (nebo kratší, je-li to dáno zákonem).

Sdílení s třetími stranami

GE může předávat kandidátská data externím třetím stranám, které poskytují určité služby pro GE. Tito externí poskytovatelé mají přístup ke kandidátským datům výhradně pro potřeby plnění služeb specifikovaných v příslušné smlouvě. GE požaduje, aby tito poskytovatelé služeb přijali bezpečnostní opatření odpovídající zásadám ochrany specifikovaným v tomto Oznámení.

GE může být požádána, aby zveřejnila určitá kandidátská data dalším třetím stranám, (1) v rozsahu požadovaném zákonem; (2) aby ochránila svá práva v rozsahu schváleném nebo povoleném podle zákona, případně (3) v naléhavých situacích, při nichž může dojít k ohrožení zdraví nebo bezpečnosti uchazeče či dalších jednotlivců.  Od GE může být vyžadováno, aby odhalila některé údaje kandidáta třetím stranám (1) na základě zákonného požadavku; (2) za účelem ochrany zákonných práv GE v rozsahu oprávněném nebo povoleném zákonem nebo (3) v mimořádné situaci, kdy může být ohroženo zdraví nebo bezpečnost kandidáta.  Navíc v případě reorganizace, fúze, prodeje, podniku se společnou majetkovou účastí, postoupení nebo jiného převodu nebo dispozice s celou firmou GE nebo její částí může GE převést údaje kandidáta nástupnickým subjektům nebo stranám.

Předávání dat na mezinárodní úrovni

GE funguje celosvětově, ve více než 160 zemích. To znamená, že kandidátská data je možno předávat a zpracovávat v USA a dalších zemích, v nichž není zajištěna stejná úroveň ochrany dat jako ve vaší zemi. GE při svých globálních operacích udržuje a aplikuje standardy ochrany zaměstnaneckých osobních údajů, které jsou v souladu se zásadami uvedenými v tomto Oznámení. Kromě toho GE přijala závazná firemní pravidla, kterými se řídí zpracování osobních údajů osob s bydlištěm v Evropské unii. Další informace o těchto závazných firemních pravidlech GE najdete zde.

Citlivá kandidátská data

GE může provádět prověrku osobních údajů a dříve uložených trestů tam, kde to zákon umožňuje, a může zpracovávat další citlivá kandidátská data jako např. informace o státním občanství, národnosti, zdravotním stavu, pokud jsou relevantní pro danou pozici a pokud to zákon umožňuje. Pokud se GE rozhodne shromažďovat citlivá osobní data od třetích stran, budete o tom informováni a budete požádáni o vyjádření souhlasu. Pokud máte nějaký hendikep a chtěli byste, aby jej GE zohlednila, můžete příslušné informace předat v rámci náborového procesu. V rozsahu, v jakém GE zpřístupníte svá citlivá kandidátská data, dáváte GE souhlas se zpracováním těchto údajů v souladu s tímto Oznámením. 

Bezpečnost a důvěrnost údajů

GE má zavedena technická a organizační opatření na ochranu celistvosti, důvěrnosti, bezpečnosti a přístupnosti kandidátských dat, která vyhovují příslušným právním požadavkům na bezpečnost informací. GE umožňuje přístup ke svým interním systémům, v nichž jsou uchovávána kandidátská data, pouze osobám, které tato data potřebují k legitimním obchodním účelům. 

Práva uchazeče

Ve vztahu ke svým kandidátským datům můžete uplatňovat následující práva: 

Přístup, opravy a výmaz: GE vám zajistí přístup ke svým kandidátským datům, která o vás uchovává, v rozsahu požadovaném zákonem ve vaší zemi, bez ohledu na to, na jakém místě jsou tato kandidátská data zpracovávána. Můžete požádat o opravu nebo výmaz těchto kandidátských dat, vyjma těch, jejichž uchovávání je dáno smluvním vztahem s GE, v kontextu právního sporu nebo jiné, zákonem požadované situace. Pokud vám bude odepřen přístup, oprava nebo výmaz, bude vám sdělen důvod takového odepření.

Automatizovaná rozhodnutí: GE obecně neprovádí nábor ani rozhodnutí o najímání pracovníků pouze na základě automatizovaného rozhodování, ve smyslu evropské směrnice na ochranu dat. V případě, že se GE spolehne výhradně na toto automatizované rozhodnutí, které však může mít na vás významný dopad, dá vám příležitost vyjádřit svůj názor a poskytne vám všechny další zákonem požadované záruky.

Šetření, stížnosti a námitky: můžete odejmout souhlas se zpracováním svých kandidátských dat, případně požádat o prošetření, vyjádřit stížnost anebo námitky ke zpracování vašich kandidátských dat, a to odesláním písemného požadavku na adresu: Human Resources Data Protection Administrator, 5 Necco Street, Boston, MA 02210; e-mailem na adresu: [email protected]. Procesy popsané v tomto Oznámení doplňují další opravné prostředky a procesy řešení sporů, které vám GE poskytuje anebo které máte k dispozici podle příslušného zákona.

Přímý marketing

GE nebude využívat kandidátská data k tomu, aby vám nabízela nějaké výrobky nebo služby pro vaši osobní potřebu nebo potřebu vaší rodiny (tzv. „přímý marketing“), a ani je nebude poskytovat za účelem přímého marketingu třetích stran. Tato omezení se nevztahují na kontaktní nebo jiná osobní data, která GE získala v kontextu pozice zákazníka, spotřebitele nebo jiného, ne zaměstnavatelského vztahu s vámi.

Změny v tomto Oznámení

GE si vyhrazuje právo na změnu tohoto Oznámení tak, že uvede tyto změny na příslušné webové stránce GE. Pokud poskytnete doplňková kandidátská data nebo požádáte o zařazení na určitou pozici v GE po datu, kdy začalo platit změněné Oznámení, budou vaše kandidátská data zpracována v souladu s tímto změněným Oznámením.  

Datum účinnosti:  14 září 2015