GE CAREERS

Zásady zachovávání informací o uchazeči v tajnosti

 

Skupina GE HealthCare se oddělila od GE, ale po tomto oddělení jsou náborové a on-boardingové systémy skupiny GE HealthCare stále v přechodu ze systémů používaných GE. Informace o tom, jak GE HealthCare Technologies Inc a její dceřiné společnosti a příbuzné společnosti (společně GEHC) nakládají a chrání data, ke kterým mají přístup v souvislosti s náborovým procesem GEHC, naleznete zde: GE HealthCare  Zásady zachovávání informací o uchazeči v tajnosti

Zásady zachovávání informací o uchazeči v tajnosti

Úvod

Toto oznámení (Oznámení) popisuje, jakým způsobem GE a její pobočky a afilace (souhrnně GE) zpracovávají a chrání data, k nimž si GE zajistila přístup v souvislosti s procesem najímání pracovníků.

Poskytnutím svých kandidátských údajů, podle definice níže, potvrzujete, že:

• jste si přečetli toto Oznámení a souhlasíte, aby GE zpracovávala vaše kandidátská data v souladu s tímto Oznámením;

• jste uvedli veškeré informace a získali příslušné souhlasy potřebné k poskytování informací o ostatních (např. informací o zaměstnání)

• vaše kandidátská data je možno předávat a celosvětově zpracovávat, mimo jiné v USA a dalších zemích, které nemusí zajišťovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jaká je poskytována ve vaší domovské zemi, při naplňování účelu a způsobem specifikovaným v tomto Oznámení.

GE bude zpracovávat kandidátská data v souladu s tímto Oznámením, pokud nedojde k rozporu s požadavky příslušné legislativy. Pokud by takový případ nastal, platí požadavky příslušného zákona.

Váš souhlas s ustanoveními tohoto Oznámení je nutný pro předkládání nebo zpřístupňování kandidátských dat. Pokud odmítnete předložit nebo zpřístupnit svá kandidátská data, může to mít dopad na možnost žádat o zaměstnání nebo přijmout nabídku zaměstnání.

Toto Oznámení není součástí žádné zaměstnanecké smlouvy nabízené kandidátům přijatým do zaměstnání u GE.

Definice

GE Kandidátská data jsou identifikovatelné informace, které daná osoba předává společnosti GE přímo nebo nepřímo v souvislosti s náborovým procesem nebo se sdílením pracovních zkušeností nebo zájmů. GE může shromažďovat tato GE Kandidátská data přímo od uchazeče o práci či od třetích stran, například při posuzování kádrového profilu nebo zaměstnaneckých podmínek či informací, s podmínkou získání vašeho souhlasu, pokud to zákon požaduje. GE Kandidátská data mohou zahrnovat řadu informací, jako jsou status uchazeče, předchozí zaměstnání/údaje o zaměstnání, vzdělání, výplata, zpětná vazba zaměstnavatele, výsledky dotazníku, kontaktní informace, předchozí adresy nebo jména, další informace poskytnuté uchazečem (např. průvodní dopis), odborné znalosti nebo práce na veřejně sdíleném projektu, číslo řidičského průkazu požadované pro určité pozice, reference a kriminální minulost, pokud to umožňuje zákon.

Zpracováníse týká jakékoli činnosti prováděné s kandidátskými daty, jako např. jejich shromažďování, záznam, uspořádávání, ukládání, předávání, modifikování, využívání, zveřejňování nebo jejich výmaz.

Citlivá GE Kandidátská data jsou takové údaje, které mohou zahrnovat národnost nebo občanství, rasu nebo etnický původ, zdravotní informace, kriminální minulost nebo členství v odborech. Společnost GE nepožaduje ani nezohledňuje při náboru údaje týkající se náboženství, sexuálního života nebo politických názorů.

Sběr údajů

Pro předkládání svých kandidátských dat do GE můžete použít různé způsoby v elektronické nebo papírové formě. Souhlasíte s tím, že kromě shromažďování GE Kandidátská data přímo od vás může GE shromažďovat údaje o uchazečích od třetích stran, například od náborových pracovníků. Bude tak činit v souvislosti s kontrolou předchozích zkušeností nebo zaměstnání nebo referencí (na základě vašeho souhlasu, pokud to vyžaduje zákon), nebo v rozsahu povoleném zákonem od náborových nebo jiných webových stránek, kde jste mohli poskytnout informace o svých pracovních zkušenostech nebo zájmech.

Tam, kde to vyžaduje zákon, může společnost GE požádat o další informace týkající se případů, kdy vy nebo někdo z vašich blízkých, včetně určitých rodinných příslušníků nebo obchodních partnerů, pracujete nebo spolupracovali s vládou stanoveným způsobem. Za těchto okolností vám budou v průběhu vaší žádosti poskytnuty další pokyny. Před poskytnutím jakýchkoli takových informací společnosti GE pro tyto účely byste měli informovat a požádat o souhlas každého člena rodiny nebo obchodního partnera, o kterém vás společnost GE požádala o poskytnutí informací v souvislosti s tímto vládním požadavkem na práci.

Zpracování a uchovávání údajů

GE zpracovává GE Kandidátská data k legitimním účelům v rámci práce s lidskými zdroji a obchodního řízení. Mezi tyto činnosti patří identifikace a evaluace uchazečů na pozici u GE; udržování záznamů týkajících se náborových procesů; analýza náborového procesu a výsledky, a kádrová prověrka tam, kde to zákon umožňuje. GE Kandidátská data lze dále používat k naplnění právních a zákonných požadavků GE, jakož i požadavků pro řízení a správu společnosti. Po přijetí uchazeče do práce lze GE Kandidátská data využívat v souvislosti se zaměstnáním, v souladu se zásadami ochrany osobních údajů platnými v GE.

Kromě využívání kandidátských dat pro pozici, o kterou jste se ucházeli, může GE uchovávat a využívat vaše GE Kandidátská data při uvažování o vašem zařazení na jiné pozice. Pokud si nepřejete být zvažováni pro jiné pozice nebo chcete odstranit své údaje o uchazeči, kontaktujte GE, jak je uvedeno v Dotazech, stížnostech, námitkách a omezeních níže. Není-li to vyžadováno pro daňové či právní účely nebo v souvislosti s pracovním poměrem, jak je uvedeno výše, údaje o kandidátech budou vedeny a zachovávány po dobu maximálně tří let (nebo kratší, je-li to dáno zákonem).

Sdílení s GE entity a třetími stranami

GE může zpracovávat GE údaje o kandidátech společně v rámci skupiny GE zbývajících a oddělených obchodních jednotek GE, pokud kandidát podá žádost během přechodného období souvisejícího s oddělením. Během jakéhokoli takového přechodného období souvisejícího s oddělením zůstávají všechny zbývající a oddělené obchodní jednotky GE odpovědné za dodržování požadavků na ochranu údajů popsaných v tomto oznámení.

GE může předávat GE Kandidátská data externím třetím stranám, které poskytují určité služby pro GE. Tito externí poskytovatelé mají přístup ke kandidátským datům výhradně pro potřeby plnění služeb specifikovaných v příslušné smlouvě. GE požaduje, aby tito poskytovatelé služeb přijali bezpečnostní opatření odpovídající zásadám ochrany specifikovaným v tomto Oznámení.

GE může být požádána, aby zveřejnila určitá GE Kandidátská data dalším třetím stranám, (1) v rozsahu požadovaném zákonem; (2) aby ochránila svá práva v rozsahu schváleném nebo povoleném podle zákona, případně (3) v naléhavých situacích, při nichž může dojít k ohrožení zdraví nebo bezpečnosti uchazeče či dalších jednotlivců. Od GE může být vyžadováno, aby odhalila některé údaje kandidáta třetím stranám (1) na základě zákonného požadavku; (2) za účelem ochrany zákonných práv GE v rozsahu oprávněném nebo povoleném zákonem nebo (3) v mimořádné situaci, kdy může být ohroženo zdraví nebo bezpečnost kandidáta. Navíc v případě reorganizace, fúze, prodeje, podniku se společnou majetkovou účastí, postoupení nebo jiného převodu nebo dispozice s celou firmou GE nebo její částí může GE převést údaje kandidáta nástupnickým subjektům nebo stranám.

Předávání dat na mezinárodní úrovni

GE funguje celosvětově, ve více než 160 zemích. To znamená, že GE Kandidátská data je možno předávat a zpracovávat v USA a dalších zemích, v nichž není zajištěna stejná úroveň ochrany dat jako ve vaší zemi. GE při svých globálních operacích udržuje a aplikuje standardy ochrany zaměstnaneckých osobních údajů, které jsou v souladu se zásadami uvedenými v tomto Oznámení. Kromě toho GE přijala závazná firemní pravidla, kterými se řídí zpracování osobních údajů osob s bydlištěm v Evropské unii. Další informace o těchto závazných firemních pravidlech GE najdete [zde]. Standardů při přenosu i jakémkoliv následném zpracování. Postupy ochrany osobních údajů společnosti General Electric Company, které jsou popsány v těchto zásadách ochrany osobních údajů, spl ňují pravidla systému APEC pro přeshraniční ochranu soukromí (CBPR neboli Cross Border Privacy Rules). Systém APEC CBPR poskytuje organizacím rámec, v němž mohou zajistit ochranu osobních údajů přenášených mezi zúčastněnými ekonomikami sdružení APEC. Další informace o rámci sdružení APEC naleznete zde.

Citlivá GE Kandidátská data

GE může provádět prověrku osobních údajů a dříve uložených trestů tam, kde to zákon umožňuje, a může zpracovávat další citlivá GE Kandidátská data jako např. informace o státním občanství, národnosti, zdravotním stavu, pokud jsou relevantní pro danou pozici a pokud to zákon umožňuje. Pokud se GE rozhodne shromažďovat citlivá osobní data od třetích stran, budete o tom informováni a budete požádáni o vyjádření souhlasu. Pokud máte nějaký hendikep a chtěli byste, aby jej GE

zohlednila, můžete příslušné informace předat v rámci náborového procesu. V rozsahu, v jakém GE zpřístupníte svá citlivá GE Kandidátská data, dáváte GE souhlas se zpracováním těchto údajů v souladu s tímto Oznámením.

Bezpečnost a důvěrnost údajů

GE má zavedena technická a organizační opatření na ochranu celistvosti, důvěrnosti, bezpečnosti a přístupnosti kandidátských dat, která vyhovují příslušným právním požadavkům na bezpečnost informací. GE umožňuje přístup ke svým interním systémům, v nichž jsou uchovávána GE Kandidátská data, pouze osobám, které tato data potřebují k legitimním obchodním účelům.

Práva uchazeče Ve vztahu ke svým kandidátským datům můžete uplatňovat následující práva:

Přístup, opravy, smazání a přenositelnost: Společnost GE vám poskytne přístup k vašim GE Kandidátská data, které společnost GE zpracovává, a také k možnostem jejich přenositelnosti, a to v rozsahu požadovaném zákonem ve vaší domovské zemi bez ohledu na místo zpracování údajů o uchazeči. Můžete požádat o opravu nebo výmaz těchto kandidátských dat, vyjma těch, jejichž uchovávání je dáno smluvním vztahem s GE, v kontextu právního sporu nebo jiné, zákonem požadované situace. Pokud bude přístup, oprava, smazání nebo přenositelnost zamítnuta, bude vám sdělen důvod odepření tohoto přístupu.

Automatizovaná rozhodnutí: Společnost GE obecně nepřijímá rozhodnutí o náboru ani přijímání zaměstnanců založených výhradně na automatizovaném rozhodování ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně údajů.V případě, že se GE spolehne výhradně na toto automatizované rozhodnutí, které však může mít na vás významný dopad, dá vám příležitost vyjádřit svůj názor a poskytne vám všechny další zákonem požadované záruky. To může zahrnovat kontrolu rozhodnutí učiněného výhradně na základě automatizované zpracování.

Dotazy, stížnosti, námitky a omezení: Odvolání souhlasu se zpracováním vašich údajů o uchazečích nebo odeslání dotazů, stížností, námitek nebo žádostí na omezení zpracování vašich údajů o uchazeči můžete provést zasláním písemné žádosti na: Human Resources Data Protection Administrator, 5 Necco Street, Boston, MA 02210; e-mailem na adresu: [email protected]. Procesy popsané v tomto Oznámení doplňují další opravné prostředky a procesy řešení sporů, které vám GE poskytuje anebo které máte k dispozici podle příslušného zákona.

Procesy popsané v těchto Standardech doplňují jakékoliv jiné nápravné akce a procesy řešení sporů zajišťované společností GE anebo dostupné podle platných zákonů. Máte-li nějaké obavy týkající se ochrany soukromí či používání údajů, které jsme uspokojivě nevyřešili, obraťte se prosím na našeho nezávislého poskytovatele řešení sporů se sídlem v USA (jeho služba je bezplatná) na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Přímý marketing

GE nebude využívat GE Kandidátská data k tomu, aby vám nabízela nějaké výrobky nebo služby pro vaši osobní potřebu nebo potřebu vaší rodiny (tzv. „přímý marketing“), a ani je nebude poskytovat za účelem přímého marketingu třetích stran. Tato omezení se nevztahují na kontaktní nebo jiná osobní data, která GE získala v kontextu pozice zákazníka, spotřebitele nebo jiného, ne zaměstnavatelského vztahu s vámi.

Změny v tomto Oznámení GE si vyhrazuje právo na změnu tohoto Oznámení tak, že uvede tyto změny na příslušné webové stránce GE. Pokud poskytnete doplňková GE Kandidátská data nebo požádáte o zařazení na určitou pozici v GE po datu, kdy začalo platit změněné Oznámení, budou vaše GE Kandidátská data zpracována v souladu s tímto změněným Oznámením.

Datum účinnosti: January 4, 2023

Úvod

Toto oznámení (Oznámení) popisuje, jakým způsobem GEHC a její pobočky a afilace (souhrnně GEHC) zpracovávají a chrání data, k nimž si GEHC zajistila přístup v souvislosti s procesem najímání pracovníků. Aby se předešlo pochybnostem, skupina společností GE HealthCare není přidružena ke společnosti General Electric Company a jakékoli odkazy na „GE“ nalezené na stránkách GE HealthCare Careers jsou způsobeny tím, že náborové a on-boardingové systémy GE HealthCare jsou stále v provozu. přechod od systémů používaných General Electric Company po oddělení GE HealthCare.

Poskytnutím svých kandidátských údajů, podle definice níže, potvrzujete, že:

• jste si přečetli toto Oznámení a souhlasíte, aby GEHC zpracovávala vaše kandidátská data v souladu s tímto Oznámením;

• jste uvedli veškeré informace a získali příslušné souhlasy potřebné k poskytování informací o ostatních (např. informací o zaměstnání)

• vaše kandidátská data je možno předávat a celosvětově zpracovávat, mimo jiné v USA a dalších zemích, které nemusí zajišťovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jaká je poskytována ve vaší domovské zemi, při naplňování účelu a způsobem specifikovaným v tomto Oznámení.

GEHC bude zpracovávat kandidátská data v souladu s tímto Oznámením, pokud nedojde k rozporu s požadavky příslušné legislativy. Pokud by takový případ nastal, platí požadavky příslušného zákona.

Váš souhlas s ustanoveními tohoto Oznámení je nutný pro předkládání nebo zpřístupňování kandidátských dat. Pokud odmítnete předložit nebo zpřístupnit svá kandidátská data, může to mít dopad na možnost žádat o zaměstnání nebo přijmout nabídku zaměstnání.

Toto Oznámení není součástí žádné zaměstnanecké smlouvy nabízené kandidátům přijatým do zaměstnání u GEHC.

Definice

GEHC Kandidátská data jsou identifikovatelné informace, které daná osoba předává společnosti GEHC přímo nebo nepřímo v souvislosti s náborovým procesem nebo se sdílením pracovních zkušeností nebo zájmů. GEHC může shromažďovat tato GEHC Kandidátská data přímo od uchazeče o práci či od třetích stran, například při posuzování kádrového profilu nebo zaměstnaneckých podmínek či informací, s podmínkou získání vašeho souhlasu, pokud to zákon požaduje. GEHC Kandidátská data mohou zahrnovat řadu informací, jako jsou status uchazeče, předchozí zaměstnání/údaje o zaměstnání, vzdělání, výplata, zpětná vazba zaměstnavatele, výsledky dotazníku, kontaktní informace, předchozí adresy nebo jména, další informace poskytnuté uchazečem (např. průvodní dopis), odborné znalosti nebo práce na veřejně sdíleném projektu, číslo řidičského průkazu požadované pro určité pozice, reference a kriminální minulost, pokud to umožňuje zákon.

Zpracování se týká jakékoli činnosti prováděné s kandidátskými daty, jako např. jejich shromažďování, záznam, uspořádávání, ukládání, předávání, modifikování, využívání, zveřejňování nebo jejich výmaz.

Citlivá GEHC Kandidátská data jsou takové údaje, které mohou zahrnovat národnost nebo občanství, rasu nebo etnický původ, zdravotní informace, kriminální minulost nebo členství v odborech. Společnost GEHC nepožaduje ani nezohledňuje při náboru údaje týkající se náboženství, sexuálního života nebo politických názorů.

Sběr údajů

Pro předkládání svých kandidátských dat do GEHC můžete použít různé způsoby v elektronické nebo papírové formě. Souhlasíte s tím, že kromě shromažďování GEHC Kandidátská data přímo od vás může GEHC shromažďovat údaje o uchazečích od třetích stran, například od náborových pracovníků. Bude tak činit v souvislosti s kontrolou předchozích zkušeností nebo zaměstnání nebo referencí (na základě vašeho souhlasu, pokud to vyžaduje zákon), nebo v rozsahu povoleném zákonem od náborových nebo jiných webových stránek, kde jste mohli poskytnout informace o svých pracovních zkušenostech nebo zájmech.

Tam, kde to vyžaduje zákon, může společnost GEHC požádat o další informace týkající se případů, kdy vy nebo někdo z vašich blízkých, včetně určitých rodinných příslušníků nebo obchodních partnerů, pracujete nebo spolupracovali s vládou stanoveným způsobem. Za těchto okolností vám budou v průběhu vaší žádosti poskytnuty další pokyny. Před poskytnutím jakýchkoli takových informací společnosti GEHC pro tyto účely byste měli informovat a požádat o souhlas každého člena rodiny nebo obchodního partnera, o kterém vás společnost GEHC požádala o poskytnutí informací v souvislosti s tímto vládním požadavkem na práci.

Zpracování a uchovávání údajů

GEHC zpracovává GEHC Kandidátská data k legitimním účelům v rámci práce s lidskými zdroji a obchodního řízení. Mezi tyto činnosti patří identifikace a evaluace uchazečů na pozici u GEHC; udržování záznamů týkajících se náborových procesů; analýza náborového procesu a výsledky, a kádrová prověrka tam, kde to zákon umožňuje. GEHC Kandidátská data lze dále používat k naplnění právních a zákonných požadavků GEHC, jakož i požadavků pro řízení a správu společnosti. Po přijetí uchazeče do práce lze GEHC Kandidátská data využívat v souvislosti se zaměstnáním, v souladu se zásadami ochrany osobních údajů platnými v GEHC.

Kromě využívání kandidátských dat pro pozici, o kterou jste se ucházeli, může GEHC uchovávat a využívat vaše GEHC Kandidátská data při uvažování o vašem zařazení na jiné pozice. Pokud si nepřejete být zvažováni pro jiné pozice nebo chcete odstranit své údaje o uchazeči, kontaktujte GEHC, jak je uvedeno v Dotazech, stížnostech, námitkách a omezeních níže. Není-li to vyžadováno pro daňové či právní účely nebo v souvislosti s pracovním poměrem, jak je uvedeno výše, údaje o kandidátech budou vedeny a zachovávány po dobu maximálně tří let (nebo kratší, je-li to dáno zákonem).

Sdílení s třetími stranami

GEHC může předávat GEHC Kandidátská data externím třetím stranám, které poskytují určité služby pro GEHC. Tito externí poskytovatelé mají přístup ke kandidátským datům výhradně pro potřeby plnění služeb specifikovaných v příslušné smlouvě. GEHC požaduje, aby tito poskytovatelé služeb přijali bezpečnostní opatření odpovídající zásadám ochrany specifikovaným v tomto Oznámení.

GEHC může být požádána, aby zveřejnila určitá GEHC Kandidátská data dalším třetím stranám, (1) v rozsahu požadovaném zákonem; (2) aby ochránila svá práva v rozsahu schváleném nebo povoleném podle zákona, případně (3) v naléhavých situacích, při nichž může dojít k ohrožení zdraví nebo bezpečnosti uchazeče či dalších jednotlivců. Od GEHC může být vyžadováno, aby odhalila některé údaje kandidáta třetím stranám (1) na základě zákonného požadavku; (2) za účelem ochrany zákonných práv GEHC v rozsahu oprávněném nebo povoleném zákonem nebo (3) v mimořádné situaci, kdy může být ohroženo zdraví nebo bezpečnost kandidáta. Navíc v případě reorganizace, fúze, prodeje, podniku se společnou majetkovou účastí, postoupení nebo jiného převodu nebo dispozice s celou firmou GEHC nebo její částí může GEHC převést údaje kandidáta nástupnickým subjektům nebo stranám.

Předávání dat na mezinárodní úrovni

GEHC funguje celosvětově, ve více než 150 zemích. To znamená, že GEHC Kandidátská data je možno předávat a zpracovávat v USA a dalších zemích, v nichž není zajištěna stejná úroveň ochrany dat jako ve vaší zemi. GEHC při svých globálních operacích udržuje a aplikuje standardy ochrany zaměstnaneckých osobních údajů, které jsou v souladu se zásadami uvedenými v tomto Oznámení. GEHC vstoupil do an Intragroup Agreement Postupy ochrany osobních údajů společnosti General Electric Company, které jsou popsány v těchto zásadách ochrany osobních údajů, spl ňují pravidla systému APEC pro přeshraniční ochranu soukromí (CBPR neboli Cross Border Privacy Rules). Systém APEC CBPR poskytuje organizacím rámec, v němž mohou zajistit ochranu osobních údajů přenášených mezi zúčastněnými ekonomikami sdružení APEC. Další informace o rámci sdružení APEC naleznete zde.

Citlivá GEHC Kandidátská data

GEHC může provádět prověrku osobních údajů a dříve uložených trestů tam, kde to zákon umožňuje, a může zpracovávat další citlivá GEHC Kandidátská data jako např. informace o státním občanství, národnosti, zdravotním stavu, pokud jsou relevantní pro danou pozici a pokud to zákon umožňuje. Pokud se GEHC rozhodne shromažďovat citlivá osobní data od třetích stran, budete o tom informováni a budete požádáni o vyjádření souhlasu. Pokud máte nějaký hendikep a chtěli byste, aby jej GEHC zohlednila, můžete příslušné informace předat v rámci náborového procesu. V rozsahu, v jakém GEHC

zpřístupníte svá citlivá GEHC Kandidátská data, dáváte GEHC souhlas se zpracováním těchto údajů v souladu s tímto Oznámením.

Bezpečnost a důvěrnost údajů

GEHC má zavedena technická a organizační opatření na ochranu celistvosti, důvěrnosti, bezpečnosti a přístupnosti kandidátských dat, která vyhovují příslušným právním požadavkům na bezpečnost informací. GEHC umožňuje přístup ke svým interním systémům, v nichž jsou uchovávána GEHC Kandidátská data, pouze osobám, které tato data potřebují k legitimním obchodním účelům.

Práva uchazeče

Ve vztahu ke svým kandidátským datům můžete uplatňovat následující práva:

Přístup, opravy, smazání a přenositelnost: Společnost GEHC vám poskytne přístup k vašim GEHC Kandidátská data, které společnost GEHC zpracovává, a také k možnostem jejich přenositelnosti, a to v rozsahu požadovaném zákonem ve vaší domovské zemi bez ohledu na místo zpracování údajů o uchazeči. Můžete požádat o opravu nebo výmaz těchto kandidátských dat, vyjma těch, jejichž uchovávání je dáno smluvním vztahem s GEHC, v kontextu právního sporu nebo jiné, zákonem požadované situace. Pokud bude přístup, oprava, smazání nebo přenositelnost zamítnuta, bude vám sdělen důvod odepření tohoto přístupu.

Automatizovaná rozhodnutí: Společnost GEHC obecně nepřijímá rozhodnutí o náboru ani přijímání zaměstnanců založených výhradně na automatizovaném rozhodování ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně údajů.V případě, že se GEHC spolehne výhradně na toto automatizované rozhodnutí, které však může mít na vás významný dopad, dá vám příležitost vyjádřit svůj názor a poskytne vám všechny další zákonem požadované záruky. To může zahrnovat kontrolu rozhodnutí učiněného výhradně na základě automatizované zpracování.

Dotazy, stížnosti, námitky a omezení: Odvolání souhlasu se zpracováním vašich údajů o uchazečích nebo odeslání dotazů, stížností, námitek nebo žádostí na omezení zpracování vašich údajů o uchazeči můžete provést zasláním písemné žádosti na: GE HealthCare 500 W. Monroe St., Chicago, IL 60661, USA; e-mailem na adresu: [email protected]; . Procesy popsané v tomto Oznámení doplňují další opravné prostředky a procesy řešení sporů, které vám GEHC poskytuje anebo které máte k dispozici podle příslušného zákona.

Přímý marketing

GEHC nebude využívat GEHC Kandidátská data k tomu, aby vám nabízela nějaké výrobky nebo služby pro vaši osobní potřebu nebo potřebu vaší rodiny (tzv. „přímý marketing“), a ani je nebude poskytovat za účelem přímého marketingu třetích stran. Tato omezení se nevztahují na kontaktní nebo jiná osobní data, která GEHC získala v kontextu pozice zákazníka, spotřebitele nebo jiného, ne zaměstnavatelského vztahu s vámi.

Změny v tomto Oznámení

GEHC si vyhrazuje právo na změnu tohoto Oznámení tak, že uvede tyto změny na příslušné webové stránce GEHC. Pokud poskytnete doplňková GEHC Kandidátská data nebo požádáte o zařazení na určitou pozici v GEHC po datu, kdy začalo platit změněné Oznámení, budou vaše GEHC Kandidátská data zpracována v souladu s tímto změněným Oznámením.

Datum účinnosti:  January 4, 2023