skip to main content

GE:s Webb-villkor

Juridiske merknader

Vennligst les disse vilkårene nøye før du bruker dette området.

Dette webområdet tilbys av General Electric Company (GE), og kan bare brukes for informasjonsformål. Ved å bruke området eller laste ned materiell fra området, samtykker du i å overholde vilkårene og betingelsene som er beskrevet i denne erklæringen. Hvis du ikke samtykker i å overholde disse vilkårene og betingelsene, må du ikke bruke området eller laste ned materiell fra området.

Begrenset lisens

I henhold til vilkårene og betingelsene som er beskrevet i denne avtalen, gir GE deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rettighet til å besøke, bruke og vise dette området og materiellet som finnes der. Du samtykker i å ikke hindre eller forsøke å hindre områdets drift på noen måte.

GE gir deg tillatelse til å vise og laste ned informasjonen ("materiellet") på dette webområdet ("området") bare for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Denne autorisasjonen er ikke en overføring av rettigheter til materiellet og kopiene av materiellet, og er underlagt følgende restriksjoner: 1) du må beholde, på alle eksemplarer av det nedlastede materiellet, alle opphavsrettsmerknader og andre merknader som opprinnelig fulgte med materiellet; 2) du kan ikke endre materiellet på noen måte eller reprodusere eller offentlig vise, fremføre eller distribuere eller på annen måte bruke dem for eventuelle offentlige eller kommersielle formål; og 3) du må ikke overføre materiellet til noen annen person, med mindre du varsler dem om, og de samtykker i å akseptere, forpliktelsene som fremgår av disse vilkårene og betingelsene for bruk. Du samtykker i å etterfølge alle ytterligere restriksjoner vist på området da det kan bli oppdatert fra tid til annen. Dette området, inkludert alt materiell, er opphavsrettsbeskyttet og beskyttet av globale opphavsrettslover, avtaler og forordninger. Du samtykker i å overholde alle opphavsrettslover over hele verden når du bruker dette området, og i å hindre eventuell uautorisert kopiering av materiellet. Bortsett fra der det er uttrykkelig angitt i dette dokumentet, gir ikke GE noen uttrykkelig eller implisitt rettighet til deg under noen patenter, varemerker, opphavsrettigheter eller informasjon om handelshemmeligheter.

Ansvarsfraskrivelse

MATERIELLET KAN INNEHOLDE TRYKKFEIL OG ANDRE FEIL. GE GARANTERER IKKE AT MATERIELLET ER FEILFRITT ELLER KOMPLETT ELLER AT EVENTUELLE RÅD, MENINGER, ERKLÆRINGER ELLER ANNEN INFORMASJON SOM VISES ELLER DISTRIBUERES GJENNOM SIDEN, ER PÅLITELIG. DU ER INNFORSTÅTT MED AT DET Å STOLE PÅ SLIKE MENINGER, RÅD, ERKLÆRINGER, NOTATER ELLER INFORMASJON SKJER UTELUKKENDE FOR EGEN RISIKO. GE FORBEHOLDER SEG RETTEN, ETTER EGET SKJØNN, TIL Å RETTE EVENTUELLE FEIL ELLER UTELATELSER PÅ ENHVER DEL AV OMRÅDET. GE KAN UTFØRE ALLE ANDRE ENDRINGER PÅ OMRÅDET, MATERIELLET OG PRODUKTENE, PROGRAMMENE, TJENESTENE ELLER PRISENE (HVIS AKTUELT) SOM ER BESKREVET PÅ OMRÅDET, NÅR SOM HELST UTEN VARSEL.

DETTE OMRÅDET, INFORMASJONEN OG MATERIELLET PÅ OMRÅDET, OG PROGRAMVAREN SOM GJØRES TILGJENGELIG PÅ OMRÅDET, TILBYS "SOM DEN ER" UTEN NOEN FREMSTILLING ELLER GARANTI, UTTRYKKELIG ELLER IMPLISITT, AV NOE SLAG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, UKRENKELIGHET ELLER EGNETHET FOR NOE BESTEMT FORMÅL. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE AT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BORTFALLER, SÅ DET ER IKKE SIKKERT AT DE OVENNEVNTE FRASKRIVELSENE GJELDER FOR DEG.

Tredjepartsområder

Som en ekstratjeneste til deg kan GE på dette området tilby koblinger til webområder som drives av andre enheter. Hvis du bruker disse områdene, vil du forlate dette området. Hvis du velger å besøke et område via en kobling, gjør du dette på egen risiko, og det er ditt ansvar å ta alle nødvendige tiltak for å beskytte deg mot virus eller andre destruktive elementer. GE gir ingen garantier eller fremstillinger angående, og støtter ikke, noen av webområdene vi har koblinger til, eller informasjonen som vises der eller noen av produktene eller tjenestene som beskrives der. Koblinger innebærer ikke at GE eller dette området er sponsor for, støtter, er tilknyttet eller assosiert med, eller er juridisk autorisert til å bruke noe varemerke, varemerkenavn, logo eller opphavsrettsymbol som vises på eller er tilgjengelig via koblingene, eller at noe område som vi har koblinger til, er autorisert til å bruke noe varemerke, varemerkenavn, logo eller opphavsrettsymbol som tilhører GE eller noen av GEs tilknyttede selskaper eller datterselskaper.

Eksterne koblinger til område

Alle koblinger til området må godkjennes skriftlig av GE, bortsett fra at GE tillater koblinger der: (i) koblingen er en ren tekstkobling som bare inneholder navnet "General Electric Co."; (ii) koblingen "peker" bare på www.ge.com og ikke til underliggende sider; (iii) koblingen, når den aktiveres av en bruker, viser siden i et fullstendig operativt og navigerbart leservindu, og ikke inne i en "ramme" på webområdet med koblingen; og (iv) utseendet, plasseringen og andre aspekter ved koblingen kan ikke skape et falskt inntrykk av at en enhet eller dennes aktiviteter er tilknyttet eller sponset av GE, og er ikke egnet til å skade eller redusere goodwill knyttet til navnet og varemerkene til GE og tilknyttede selskaper. GE forbeholder seg retten til å oppheve dette samtykket til å opprette koblinger, når som helst og etter eget skjønn.

Informasjon oppgitt av deg

Enhver personlig identifiserbar informasjon du oppgir til GE via dette området er beskyttet av personvernpolicyen som gjelder for dette området. GE ønsker ikke at du sender konfidensiell eller proprietær informasjon til GE via området, og vil fraråde deg å gjøre dette. Du samtykker i at informasjon eller materiell som du, eller personer som handler på dine vegne, oppgir til GE, ikke skal betraktes som konfidensiell eller proprietær. Ved å gi slik informasjon eller materiell til GE, gir du GE en ubegrenset, irreversibel, verdensomspennende, vederlagsfri lisens til å bruke, reprodusere, vise, offentlig demonstrere, overføre og distribuere slik informasjon og materiell, og du samtykker videre i at GE står fitt til å bruke eventuelle ideer, konsepter eller kunnskaper som du, eller personer som handler på dine vegne, formidler til GE. Du anerkjenner videre at GE ikke ønsker at du oppgir noe informasjon eller materiell til GE som er ærekrenkende, truende, obskønt, trakasserende eller på andre måter ulovlig, eller som inneholder proprietært materiell som tilhører en annen, og du garanterer for at du ikke vil gjøre dette.

Skadeståndsbegränsning

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL GE ELLER NOEN AV DENNES DATTERSELSKAPER HOLDES ANSVARLIG OVERFOR NOEN PART FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE ELLER SPESIELLE SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE TAPTE INNTEKTER, DRIFTSAVBRUDD, TAP AV INFORMASJON ELLER PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA I DITT INFORMASJONSHÅNDTERINGSSYSTEM) SOM ER RELATERT TIL BRUKEN AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, INNHOLDET, MATERIELLET OG FUNKSJONENE PÅ OMRÅDET ELLER OMRÅDER SOM OMRÅDET INNEHOLDER KOBLINGER TIL, SELV OM GE ER UTTRYKKELIG INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

Endringer

GE forbeholder seg retten til etter eget skjønn å endre, modifisere, legge til eller fjerne enhver del av denne avtalen i sin helhet eller delvis, når som helst. Endringer i denne avtalen vil tre i kraft når et varsel om endringen er publisert. Din fortsatte bruk av området etter at eventuelle endringer i denne avtalen er publisert, vil bli betraktet som en godkjennelse av de endringene.

GE kan avslutte, endre, suspendere eller stenge ethvert aspekt ved GE-området, inkludert tilgjengeligheten til ethvert innhold på området, når som helst. GE kan også sette begrensninger på enkelte funksjoner og tjenester, eller begrense din tilgang til deler av eller hele området uten varsel eller ansvar. GE kan avslutte autorisasjonen, rettighetene og lisensen som er oppgitt ovenfor, og ved slik avslutning skal du umiddelbart ødelegge alt materiell.

Internasjonale brukere og valg av lovgivning

Dette området styres, drives og administreres av GE fra deres kontorer i USA. GE gir ingen fremstilling om at materiell på dette området er egnet eller tilgjengelig for bruk på andre steder utenfor USA, og tilgang til dem fra territorier der innholdet er ulovlig, er ikke tillatt. Du kan ikke bruke området eller eksportere materiellet i strid med amerikanske eksportlover og reguleringer. Hvis du besøker dette området fra et sted utenfor USA, er du ansvarlig for overholdelse av alle lokale lover. Disse vilkårene og betingelsene for bruk skal være underordnet lovene i delstaten New York, uavhengig av konflikt med andre lovbestemmelser.

Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom GE og deg med hensyn til din bruk av området. Ethvert saksgrunnlag du måtte ha med hensyn til din bruk av området, må startes innen ett (1) år etter at kravet eller saksgrunnlaget oppstår. Hvis en ansvarlig rettsinstans av en eller annen grunn skulle komme frem til at hele eller deler av en bestemmelse i avtalen er juridisk ugyldig, skal den bestemmelsen håndheves så langt det overhodet er tillatt og i henhold til avtalens hensikt, og de øvrige betingelsene i avtalen skal fortsatt gjelde fullt ut.

Opphavsretts- og varemerkeinformasjon

GE, GE Monogram, imagination at work, ecomagination og alle andre varemerker eies eller lisensieres, med mindre annet er oppgitt, av General Electric Company og tilhørende datterselskaper. Alle andre merkevarenavn, produktnavn eller varemerker tilhører sine respektive eiere.

Adobe®, Acrobat® og Reader® er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land – se http://www.adobe.com.

Autodesk® og DWF® er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Autodesk, Inc. i USA og/eller andre land – se http://www.autodesk.com.

Macromedia® og Flash® er varemerker eller registerte varemerker som tilhører Macromedia, Inc. i USA og/eller andre i USA og/eller andre land. Se http://www.macromedia.com.

Microsoft®, Word®, Excel®, PowerPoint® og Windows® er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land - se http://www.microsoft.com.

WinZip® er et registrert varemerke som tilhører WinZip International LLC - se http://www.winzip.com.