skip to main content

Visszaélés bejelentés

Visszaélés bejelentés

Visszaélés-bejelentési rendszerére vonatkozó szabályzat és eljárási rend V.5.0

Ez az eljárásrend az alábbi GE üzletágakra és azokat magukban foglaló jogi személyekre illetve fióktelepekre vonatkozik:

GE Capital – Industrial Finance (korábban Working Capital Solutions)

GE Healthcare

GE Power

Current powered by GE

GE Renewables

GE Aviation

GE Digital

GE Global Operations

GE Global Growth

Kibocsátás időpontja: 2013. december 30.

Hatályos: 2014. január 1. 

Frissítés: 2018. július 31.

Kapcsolódó jogszabály: A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013.évi CLXV törvény

1. Bevezetés

A GE hosszú évek óta elkötelezetten támogatja azt a vállalati kultúrát, amelyben minden dolgozó nyugodtan jelezheti a vállalati szabályok megsértésével kapcsolatos aggályait tudva, hogy ezeket az aggályokat hozzáértő szakértők, objektíven fogják kivizsgálni. Ennek működtetésében egy globálisan több száz Ombudsperson-ból álló hálózatra támaszkodik, akik megfelelő képzésben részesülnek az aggályok bejelentésének fogadásában, kivizsgálások kezdeményezésében és az ügyek nyomon követésében és lezárásában.

2. A szabályzat célja

A szabályzat összefoglalja a vállalat által működtetett visszaélés-bejelentési rendszer szabályait és működését. A szabályzat célja, hogy a visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül érkezett bejelentések rögzítésére, kivizsgálására, jelentésére vonatkozó a vállalaton belül egységes, a jogszabály által meghatározott követelményeket rögzítse.

3. Fogalom meghatározások

vállalat: a szabályzat kibocsátója

magatartási szabályok: a GE „Elkötelezettségünk Szelleme és Betűje” című etikai szabályzata és az azt alkotó egyes szabályzatok, továbbá az egyes üzletági szabályzatok és útmutatások

visszaélés: olyan tett vagy elmulasztott magatartás, amellyel a munkáltató magatartási szabályait vagy a jogszabályokat megsértik;

visszaélés-bejelentési rendszer: a munkáltató által a bejelentett visszaélések fogadása, vizsgálata, kezelése érdekében követett eljárás;

bejelentés: a visszaélés-bejelentési rendszerbe feltételezett visszaélésről tett bejelentés;

bejelentő: a vállalat munkavállalói, a vállalattal szerződéses kapcsolatban állók (ügyfelek, beszállítók, vevők) és bárki, akinek a bejelentés megtételéhez, vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdeke fűződik;

bejelentést rögzítő adatbázis vagy rendszer: az az elektronikus rendszer, amelyben a bejelentések rögzítésre kerülnek;

ombudsperson: a vállalat bejelentést fogadó, azt előzetesen megvizsgáló, rendszerben rögzítő, kivizsgálókat kijelölő munkavállalója aki a vizsgálatot irányítja és a bejelentést kezeli

4. A bejelentés megtételéhez elérhető csatornák

A bejelentéseket az alábbi csatornákon lehet megtenni:

GE Capital Working Capital Solutions

Személyesen (munkaidőben): Nyilka Zsófia

Telefonon / mobilon (munkaidőben): 06(70) 4366988

Emailben:zsofia.nyilka@ge.com

Levélben: 1138 Budapest, Váci út 193.

GE Healthcare

Személyesen (munkaidőben): Kelemen Viktória, Tegzes Pál

Telefonon / mobilon (munkaidőben): +36 1 4793261; + 36 1 4793243

Emailben: : Viktoria.Kelemen@ge.com; pal.tegzes@ge.com

Levélben: 1137 Budapest, Madarász u. 6. Váci Greens Office C épület

GE Power

Személyesen (munkaidőben): Baranyai Balázs, Lőkös Hedvig

Telefonon (munkaidőben): 06 (28) 587742, 06-80-88-7458 (ingyenes vonal)

Emailben: balazs.baranyai@ge.com; hedvig.loekoes@ge.com

Levélben: GE Power Veresegyház 2112 Veresegyház, Kisrét utca 1.

GE Aviation

Személyesen (munkaidőben): Porcsalmy László

Telefonon munkaidőben: 06 (28) 620209

Emailben:laszlo.porcsalmy@ge.com

Levélben: 2112 Veresegyház, Lévai u 33.

GE Global Operations, GE Corporate, GE Global Growth, GE Digital

Személyesen (munkaidőben): Erika Mancari, Nyitra Barbara, , Radó Tamás

Telefonon munkaidőben: (1) 2376205; + 36 (70) 4368721; (1) 4797327

Emailben:; erika.mancari@ge.com; barbara.nyitrai@ge.com; tamas.rado@ge.com

Levélben: 1138 Budapest, Váci út 117-119., Váci Greens Irodaház 

5. Bejelentésre vonatkozó eljárási szabályok

5.1 A bejelentőnek a bejelentés megtételekor azonosítania kell magát (pl megadja nevét, lakcímét, jogi személy esetén annak székhelyét és a törvényes képviselőjének nevét), vagy választhatja az anomím bejelentést is.

5.2 A bejelentőnek a bejelentés megtételekor nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről amelyekről tudomása van vagy kellő alappal feltételezi, hogy az(ok) valós(ak). Ha az írásban/elektronikusan tett bejelentetés az előző mondatban írt nyilatkozatot nem tartalmazza a vizsgálat csak ennek pótlását követően kezdődhet meg.

5.3 A bejelentőt tájékoztatni kell a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról és személyazonosságának,a bejelentés tartalmának és bejelentéssel érintett más személyek kilétének bizalmas kezeléséről.

5.4 A bejelentés tényét és rövid tartalmát az ombudsperson rögzíti a rendszerben. A rendszerben tilos a bejelentő személyes adatainak rögzítése.

6. A kivizsgálásra vonatkozó eljárási szabályok

6.1 A bejelentést a vállalat köteles kivizsgálni.

6.2 Az ombudsperson megvizsgálja, hogy a rendelkezésre álló tények alapján a bejelentés valóban visszaéléssel kapcsolatos-e. Amennyiben nem visszaélésről van szó tájékoztatja erről a bejelentőt, a rendelkezésre álló elérhetőségen.

6.3 Az Ombudsperson mérlegelheti - és a mérlegelés eredményeként mellőzheti - a vizsgálat indítását ha:

6.3.1 a bejelentés a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által ismételten tett;

6.3.2 a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltével került sor a bejelentésre.

6.4 Amennyiben visszélésről van szó az ombudsperson kijelöli a kivizsgálót/kivizsgálókat, olyan módon, hogy az esetleges összeférhetetlenséget kiküszöbölje és hogy a bejelentés elfogulatlanul  és teljeskörűen ki tudják vizsgálni. 

6.5 A vizsgálat megkezdésekor a kivizsgáló kivizsgálási tervet készít. Az első lépés, ha a személye ismert, a bejelentővel folytatott beszélgetés lesz a részletek tisztázása érdekében. A tervben szerepelhet mások kikérdezése is, akik feltehetőleg a tárgyhoz tartozó információkkal szolgálhatnak, illetve a vonatkozó dokumentumok áttekintése.

6.6 Mivel nem az ombudsperson végzi a kivizsgálást szükség van arra, hogy a kijelölt kivizsgálóknak átadjon adatokat. Az ombudsperson a bejelentő adatait, a bejelentés tartalmát kizárólag a kivizsgáló(k)nak adja át. A kivizsgálók munkájuk során végig ügyelnek arra, hogy a kivizsgálás a lehető legdiszkrétebb módon folyjon. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat nem oszthatják meg a vállalat egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem. A vizsgálat felépítésekor nagy figyelmet fordítanak a titoktartásra, és igyekeznek elkerülni, hogy felfedjék a bejelentő személyes adatait, a probléma felvetődésének körülményeit illetve bármely olyan tényt, amelyekből következtetni lehet a bejelentő kilétére.

6.7 A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor tájékoztatni kell a rá vonatkozó bejelentésről, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján megillető jogiról, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról, feltéve, hogy a tájékoztatás nem hiúsítaná meg a bejelentés kivizsgálását A bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselő útján is kifejtheti, bizonyítékokkal támaszthatja alá.

6.8 A kivizsgálásra 30 nap áll rendelkezésre. Ez a határidő indokolt esetben meghosszabbítható, de a vizsgálat tartama hosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot. A kivizsgálásra rendelkezésre álló határidő meghosszabbításáról a bejelentőt – ha személye ismert - tájékoztatni kell.

6.9 Visszajelzés adása a bejelentőnek a kivizsgálás időtartama alatt. A visszajelzés adása attól függ, hogy névtelenül veti-e fel az aggályait, vagy sem. A névtelen bejelentéseket ugyanolyan komolyan vesszük, mint a névvel ellátottakat. Különbség csak abban mutatkozik, hogy ha a névtelen bejelentő nem biztosít valamilyen kapcsolatteremtési lehetőséget, akkor nem fog értesülni a probléma kivizsgálásának eredményéről. Van, akinek ez megfelel, de előfordulhat, hogy később sajnálni fogja, hogy nem hallhat a vizsgálatról és annak kimeneteléről. Ezenkívül a névtelen bejelentések esetében a kivizsgálás során általában nehezebb összegyűjteni a tényeket és döntést hozni, mivel a bejelentő nem érhető el, és így nem tudja tisztázni az eredeti problémát, illetve nem tehet javaslatokat. Ha a probléma bejelentésekor azonosítja magát, vagy legalább biztosít valamilyen kommunikációs lehetőséget, akkor biztosan fog visszajelzést kapni. A problémát fogadó ombudsperson illetve a kivizsgáló azután kapcsolatba léphet a bejelentővel, tiszteletben tartva a bejelentő megkeresésre vonatkozó kérését. A kivizsgáló vagy az ombudsperson általánosan tájékoztatja a bejelentőt a vizsgálat folyamán, kivéve ha a vizsgálat rövid idő alatt lezárul, vagy ha névtelenül lett bejelentve. Nem közli bejelentővel az egyes tanúk beszámolóit, és nem utal az ügy várható végkimenetelére, csak általános tájékoztatást ad arról, hogyan halad a vizsgálat, és mikorra várható annak lezárása.

6.10 Zéró tolerancia a bejelentővel szemben alkalmazott megtorlással kapcsolatban

Ha a kivizsgálónak ki kell kérdeznie valakit, aki neheztel a vizsgálat miatt, és akinek meg kell mondani, vagy megpróbálja kitalálni, ki a bejelentő, a kivizsgáló nyomatékosan figyelmezteti az illetőt, hogy tartózkodjon bármely hátrányos következmény alkalmazásától. A kivizsgáló elmagyarázza, hogy az etikai aggály jelentése miatti megtorlás minden formája, legyen az hivatalos vagy magánjellegű, önmagában is etikai vétségnek minősül, az eredeti etikai probléma jelentőségétől függetlenül. A kivizsgáló ismerteti, hogy milyen tevékenység számít megtorlásnak. Továbbá a kivizsgáló figyelmezteti a kikérdezett vagy a vizsgálatban bármely más minőségben bevont munkavállalót, hogy ha bármilyen formában bármikor megtorolja a visszaélés (etikai aggály) előterjesztését, azzal vétkes kötelezettségszegést követ el, amely hátrányos jogkövetkezmény alkalmazását vonja maga után ideértve a munkaviszony megszüntetését is. Ha a bejelentő bármikor úgy érzi, hogy valaki vele szemben megtorlást foganatosít a visszaélés bejelentése miatt, haladéktalanul tudassa azt az ombudspersonnel vagy a kivizsgálóval.

7. A kivizsgálás lezárását követő feladatok

A vizsgálat végeztével annak kivizsgálója vagy az ombudsperson értesíti a bejelentőt, kivéve ha a bejelentés névtelen. (De névtelen bejelentés esetén is van lehetőség arra, hogy – kellő beazonosítást követően - az ombudsperson a bejelentő megkeresése esetén tájékoztassa őt.) Ahogyan a kivizsgáló és az ombudsperson tiszteletben tartják a bejelentő kilétének titkosságát, ugyanúgy kezelik mások, például a tanúk vagy a kötelezettségszegéssel gyanúsított személy személyazonosságát is. Ezért ha a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásával jár, erről a bejelentőt nem tájékoztatják. Annyit közölnek a bejelentővel az ügy végén, amennyi az adott esetben teljesíti a tájékoztatási kötelezettséget. Ha a vizsgálat végén javítóintézkedések meghatározására kerül sor, akkor kinevezik az intézkedések felelőseit, és végrehajtják a szükséges lépéseket. A bejelentett visszaélés természetétől függően a javítóintézkedések jelenthetik a folyamatok továbbfejlesztését vagy a rendszer módosítását.

7.1 Ha a bejelentésben foglalt visszélés a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a vállalat által meghatározott magatartási szabályokat, a munkáltató a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

7.2 Ha a bejelentésben foglalt visszélésről a vizsgálat megállapítja, hogy a visszaélés bűncselekmény akkor az ombudsperson és/vagy a kivizsgáló értesíti a jogtanácsost vagy a compliance vezetőt a (büntetőeljárás megindításához szükséges) további intézkedések megtétele érdekében.

7.3 A kivizsgálás lezárását követően az ombudsperson lezárja az ügyet a rendszerben.

7.4 Amennyiben munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése miatt hátrányos jogkövetkezményt alkalmaznak a bejelentésre vonatkozó adatok a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. §-a szerinti ideig kerülnek megőrzésre.

7.5 Amennyiben a vizsgálat alapján jogi eljárás megindításáról kell intézkedni, akkor a bejelentésre vonatkozó adatokat a munkáltatói bejelentési rendszerben legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

7.6 Ha a vizsgálat visszaélést nem tár fel, a vizsgálat adatait a vizsgálat lezárását követő 60 nap elteltével törölni kell. Amennyiben a törlés nem lehetséges, illetve a bejelentő vagy egyéb munkavállalók érdekét sérti, a vizsgálat adatait zárolni kell, ahhoz csak külön dokumentált engedély alapján férhetnek hozzá az arra feljogosított személyek.