GE CAREERS

Bekendtgørelse om hemmeligholdelse af ansøgeres oplysninger

 

Indledning

Denne bekendtgørelse (bekendtgørelse) beskriver, hvordan GE og deres datterselskaber og søsterselskaber (fællesbetegnelse: GE) håndterer og beskytter data, som GE har fået adgang til i forbindelse med rekrutteringsprocessen.  

Når du gør dine ansøgerdata tilgængelige, som defineret nedenfor, bekræfter du, at:

  • Du har gennemgået nærværende bekendtgørelse og accepterer, at GE må behandle dine data i overensstemmelse med nærværende bekendtgørelse;
  • Du har fremskaffet de meddelelser og fået de tilladelser, der måtte være nødvendige for at fremskaffe information om andre (f.eks. information om ansættelsesreferencer); og
  • Dine ansøgerdata må videregives og behandles verden over, deriblandt i USA og i andre lande, som ikke skønnes at yde det samme niveau for databeskyttelse som dit hjemland, dette til de formål og på den måde, som er angivet i nærværende bekendtgørelse. 

GE behandler ansøgerdata i overensstemmelse med nærværende bekendtgørelse, med mindre det strider mod gældende lovs krav, i hvilket tilfælde gældende lov vil have forrang.

Dit samtykke til bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse er nødvendigt for at kunne indsende og gøre dine ansøgerdata tilgængelige.    Hvis du afslår at indsende eller gøre dine ansøgerdata tilgængelige, kan det have indflydelse på din mulighed for at søge og modtage et ansættelsestilbud.

Nærværende bekendtgørelse er ikke en del af en ansættelseskontrakt, som gives til ansøgere, der ansættes af GE.

Definitioner

Ansøgerdata er identificerbar information, som en person gør tilgængeligt for GE i forbindelse med rekrutteringsprocessen.   GE kan indhente ansøgerdata direkte fra jobansøgeren eller fra tredjeparter, f.eks. i forbindelse med en baggrunds- eller ansættelsesundersøgelse eller  i forbindelse med en ansættelsesreference, dette under forudsætning af, at du indvilliger, såfremt loven kræver dette.  Ansøgerdata kan omfatte forskellig information såsom ansøgerstatus, arbejdshistorik/jobdata, uddannelse, løn, feedback fra arbejdsgiver, resultater fra spørgeskemaer, kontaktinfo, tidligere adresser og navne, yderligere information fra ansøgeren (f.eks. en følgeskrivelse), kørekortnummer (såfremt dette er påkrævet for visse stillinger), referencer samt straffeattest, hvor loven tillader dette.  

Behandling betyder enhver handling, der udføres med ansøgerdata, såsom at indhente, registrere, organisere, opbevare, videregive, ændre, anvende, offentliggøre og slette.

Følsomme ansøgerdata er ansøgerdata, som vedrører nationalitet og statsborgerskab, race og etnisk oprindelse, strafferetslig baggrund og medlemskab af fagforening. I forbindelse med rekrutteringen anmoder GE ikke om information, som vedrører religion, seksualitet eller politiske holdninger og tager ikke dette i betragtning.

Indhentning

Du kan indgive dine ansøgerdata til GE enten elektronisk eller på papir.  Du accepterer, at GE udover at indhente ansøgerdata direkte fra dig også kan indhente ansøgerdata fra tredjeparter, f.eks. fra rekrutteringskonsulenter, i forbindelse med en baggrunds- eller ansættelsesundersøgelse eller i forbindelse med en ansættelsesreference (såfremt du har givet dit samtykke, hvor loven kræver dette), eller, for så vidt loven tillader dette, fra en rekrutteringshjemmeside eller anden hjemmeside.

Behandling og opbevaring

GE behandler ansøgerdata til retmæssig HR- og virksomhedsledelsesformål.  Dette omfatter identificering og vurdering af ansøgere til stillinger i GE; journalføring vedrørende ansættelsesprocessen; analysering af ansættelsesprocessen og resultaterne; og udførelse af baggrundsundersøgelser, hvor loven tillader dette.  Endvidere kan ansøgerdata anvendes til at imødekomme GE’s rets-og myndighedskrav samt kravene for god selskabsledelse.  Hvis en ansøger ansættes, kan ansøgerdata anvendes i forbindelse med hans/hendes ansættelse i overensstemmelse med GE’s politikker for beskyttelse af ansættelsesdata.  

Ud over at anvende ansøgerdata til den stilling, som du har søgt om, kan GE gemme og anvende dine ansøgerdata for at kunne tage dig i betragtning til andre stillinger.  Såfremt du ikke ønsker at blive taget i betragtning til andre stillinger, eller hvis du ønsker dine ansøgerdata fjernet, kan du kontakte GE, som angivet under Forespørgsler, klager og indsigelser nedenfor. Med mindre det kræves til retlige formål eller i forbindelse med ansættelse som ovenfor angivet, gemmes ansøgerdata i højst tre år (eller mindre, hvor loven kræver dette).

Udveksling med tredjeparter

GE kan videregive ansøgerdata til eksterne tredjepartsformidlere, som udfører visse serviceydelser for GE.   Sådanne tredjepartsformidlere har udelukkende adgang til ansøgerdata med det formål at udføre de tjenesteydelser, der er angivet i gældende tjenesteydelseskontrakt, og GE pålægger formidlerne at påtage sig sikkerhedsforanstaltninger, der er i overensstemmelse med den beskyttelse, der er angivet i nærværende bekendtgørelse.

Endvidere kan GE være pålagt at offentliggøre visse ansøgerdata til andre tredjeparter (1) i henhold til lovkrav; (2) for at beskytte GE’s retlige beføjelser i det omfang, som loven bemyndiger eller tillader; eller (3) i nødstilfælde, hvor en ansøgers eller en anden persons helbred eller sikkerhed er i fare.  

International videregivelse af data

GE driver global virksomhed i mere end 160 lande.  Som følge heraf kan ansøgerdata videregives til og behandles i USA og i andre lande, som ikke skønnes at have det samme niveau for databeskyttelse som dit hjemland.  I sin globale drift opretholder og anvender GE standarder for beskyttelse af ansættelsesdata, der er i overensstemmelse med de standarder, der er angivet i nærværende bekendtgørelse.  Endvidere har GE indgået bindende virksomhedsregler, som regulerer deres behandling af personlig informationer om EU-borgere.   Yderligere information om GE's bindende virksomhedsregler kan fås her.

Følsomme ansøgerdata

GE kan udføre baggrundsundersøgelser og strafferetslige baggrundsundersøgelser, hvor loven tillader det, og kan behandle andre følsomme ansøgerdata såsom oplysninger om statsborgerskab og nationalitet eller helbredsinformation, hvor dette er relevant for en stilling, og hvor loven tillader det.   Hvis GE har til hensigt at indhente følsomme ansøgerdata fra tredjeparter, får du meddelelse herom og får mulighed for at give dit samtykke.   Hvis du har et handicap og gerne vil have GE til at overveje en tilpasning for at imødekomme dette handicap, kan du give den information i rekrutteringsprocessen.    I det omfang, du gør følsomme ansøgerdata tilgængelige for GE, giver du dit samtykke til, at GE behandler sådanne data i henhold til nærværende bekendtgørelse. 

Sikkerhed og fortrolighed

GE anvender tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er skabt til at beskytte ansøgerdatas integritet, fortrolighed, sikkerhed og tilgængelighed og til at efterkomme gældende lovkrav for informationssikkerhed.    GE begrænser adgangen til interne systemer, som indeholder ansøgerdata, til personer, der har behov for adgang som følge af et legitimt forretningsformål.

Ansøgers rettigheder

Du har følgende rettigheder, hvad angår dine ansøgerdata:    

Adgang, rettelse og sletning: GE giver dig adgang til de ansøgerdata, som GE har om dig, i det omfang, som loven i dit hjemland kræver, uanset beliggenheden for det sted, hvor behandlingen af ansøgerdata foregår.  Du kan anmode om rettelse eller sletning af disse ansøgerdata, bortset fra hvor opbevaring påkræves på grund af dit kontraktlige forhold til GE, i forbindelse med en retslig tvist, eller som loven på anden måde kræver.  Hvis adgang, rettelse eller sletning nægtes, vil du blive meddelt årsagen dertil.

Automatiserede beslutninger: GE foretager generelt ikke rekrutterings- eller ansættelsesbeslutninger udelukkende på grundlag af automatiserede beslutningstagninger inden for EU’s databeskyttelsesdirektivs betydning.  I tilfælde af, at GE udelukkende støtter sig til automatiseret beslutningstagning, hvilket kunne have en væsentlig indflydelse på dig, vil GE give dig muligheden for at udtrykke dine synspunkter og forsyne dig med enhver anden sikkerhedsforanstaltning, som loven kræver.  

Forespørgsler, klager og indsigelser: Du kan tilbagetrække dit samtykke til behandlingen af dine ansøgerdata eller indgive forespørgsler, klager og/eller indsigelser til behandlingen af dine ansøgerdata ved at sende en skriftlig anmodning til:  Human Resources Data Protection Administrator, 5 Necco Street, Boston, MA 02210; via e-mail på [email protected].  Den behandling, der er beskrevet i nærværende bekendtgørelse, supplerer ethvert andet retsmiddel eller enhver anden tvistbilæggelses-proces, som tilvejebringes af GE og/eller som er tilgængelig i henhold til gældende lov. 

Direkte markedsføring

GE anvender ikke ansøgerdata for at kunne tilbyde dig produkter eller tjenesteydelser til personligt brug eller til familiens brug ("direkte markedsføring") og giver heller ikke ansøgerdata til tredjeparter til deres direkte markedsføring.   Disse begrænsninger gælder ikke kontaktinfo eller anden personlig data, der er blevet fremskaffet i et kunde- eller forbrugerforhold eller i et andet ikke-ansættelsesmæssigt forhold til GE.

Ændringer til nærværende bekendtgørelse

GE forbeholder sig retten til at ændre nærværende bekendtgørelse ved at slå ændringer op på relevante GE-hjemmesider.   Hvis du indgiver yderligere ansøgerdata eller anmoder om at blive taget i betragtning til en stilling i GE efter ikrafttrædelsesdatoen i en ændret bekendtgørelse, vil dine ansøgerdata blive håndteret i overensstemmelse med den bekendtgørelse, der er i kraft på det tidspunkt.

Ikrafttrædelsesdato: D. 14.september, 2015